Ngaahi Ongoongo Lalahi

HU FAKATAHA TOKONI KI FALE ALEA? Posted on Tuesday 26th of September 2017 10:54:25 AM

Naʻe kaseteʻi he ʻaho Falaite, 8 ʻo Sepitema ʻa e tuʻutuʻuni Fakalahi Makehe 2017.  Ko e ngaahi tuʻutuʻuni ko eni ki he fili ʻo e Kau Fakafofonga ʻoe Kau Nopele ki he Fili Fale… Read More

Tukuakiʹi ʹe 17 ke tukuhifo ʹaki ʹa ʹAkilisi Posted on Monday 1st of May 2017 01:38:40 PM

Koeʹuhī koe tuʹu tēlinga ʹa e fonuá ki he fokotuʹu ko ia ke tukuhifo ʹa e Palēmia mei hono lākangá ʹoku fai hono ʹohake ʹa e fokotuʹu ʹi he 2012 ke tukuhifo ko ia ʹo… Read More


Fakamaau'anga

Halaia ha matāpule ki he ngōueʻi ha maliuana(cannabis)… Posted on Tuesday 2nd of May 2017 12:04:51 PM

Naʻe tuʻutuʻuni ʻa Fakamaau Polisi Mafi ʻi he ʻaho Tusite kuo ʻosí he Fakamaauʻanga Nukuʻalofá ke halaia ʻa Samani ʻAhokovi ʻo Hōfoa ki he maʻu ha faitoʻokonatapu ʻi… Read More

Fakalaveaʻaki ha vaʻa pamu ki haʻOfisa Polisi… Posted on Monday 1st of May 2017 04:08:30 PM

Naʻe ui ʻi he ʻaho Monite kuoʻosí ʻi he Fakamaauʻanga Polisi ʻi Nukuʻalofá ʻa e hopo ʻa e talavou ko Moʻale Vī ʻo Pelehaké ki he tukuakiʻi ki he tā mo e fakalavea… Read More


Komiuniti

Puke kau polisí ha ongo mātuʻa Tokomololo mo… Posted on Tuesday 2nd of May 2017 12:22:08 PM

‘Oku lolotonga tauhi ‘e he kau polisí ‘i he ‘apitanga polisi ‘i Nukunukú ha ongo mātuʹa ‘i hona taʹu 20 tupú mei Tokomololo… Read More

Foaki meʹalele ki he Senitā Moʹui ʹi Muʹá Posted on Wednesday 26th of April 2017 10:05:02 PM

Naʹe fakahā ʹe he Minisitā Moʹuí Saia Piukala ʹene fiefia mo fakamanatu ki he kaungāue ʹa e Potungāue Moʹui ʹi Muʹá ke ngāue lelei ʹaki ʹa e ʹofa ko eni mei he Fakafofonga… Read More


Ke hoko mai ho Pule'anga

Fakatauange te tau talaki 'uhinga totonu e Kilisimasi… Posted on Monday 9th of January 2017 11:05:28 AM

Kuo tafia ‘a e kuonga taʻe tui mo fai angahala ‘oku tau kau ki aí, ‘i he ngaahi ‘uhinga fakakakano mo fakamamani ‘o e Kilisimasí.  Ka ‘oku tau fakatauange… Read More

'Ikai tali 'a e paloti fakapulipuli Posted on Monday 28th of November 2016 11:41:28 AM

Na’e fakahu atu ki he Komiti Kakato ‘a e ngaahi fokotu’utu’u fo’ou ‘a e Komiti Lao ‘a e Fale Alea ki he Ngaahi Tu’utu’uni Ngaue ‘a e Fale Alea.… Read More


Politikale

Ne ʹita nai ʹa Feʹao Vakatā ʹia ʹAkilisi Palopālema… Posted on Monday 1st of May 2017 01:41:12 PM

Kuo ʹosi mahino eni ʹa e niʹihi kuo nau kau atu ki he fokotuʹu ko ia ke tukuhifo ʹa ʹAkilisi mei hono lākanga Palēmiá. Ka lava ʹa e foʹi fokotuʹu ʹoku ʹotometiki pē ʹa hono… Read More

Fakahū e Lao Polisi Posted on Wednesday 26th of April 2017 09:59:38 PM

Fakatonutonu ke lipooti ki he Minisitā mo Fale Alea Teu toe lave atu ʹi he Kolomú ni fekauʹaki mo e Lao Polisí neongo naʹe ʹosi ʹoatu pē ʹe he Keleʹá ʹa e ngaahi… Read More


Poupou Fakalaumalie

Ko e hā ho ui? Posted on Monday 28th of November 2016 11:34:40 AM

‘Oku fakakoloa maʻu pē ‘i he taimi ‘oku tau lau ai ‘a e vekeveke fiefia ke tali “KO AU” ‘a e kaungāue fakamisinale muli ke nau ‘omai… Read More

Kainga, ko e natula ‘etau moʻuí ‘oku hangē tofu… Posted on Monday 14th of November 2016 10:14:22 AM

Naʻe ‘i ai ha tangata naʻe teu ‘ene ‘alu ki ha katōanga.  Peá ne fakaʻamu ke kumi hano suti mākehe mo fakaʻofoʻofa ke ne tui ke hā masani ki he katoangá… Read More