Ko hai na'e tekemui ke Minisitaa 'a 'Akosita he Kakai Fefine?
'Akosita mo Mele 'Amanaki

Kuo mālona atu ʹa e longoaʹa naʹe fai ʹi he palopālema naʹe fakahoko ʹe Feʹao Vakatā kia Tupou Fakakovikaetau pea ʹoku ʹasi māmālie mai kimuʹa ʹa e niʹihi naʹe kau ʹi hono pouaki eni. Niʹihi naʹe ʹiai ʹenau fakakaukau mo ʹenau teke ke ʹiai ha lakanga minisitā maʹae taha ʹo e kakai fefiné.

ʹI he fakamuimui taha kuo maʹu ʹe he Keleʹá ʹoku hā  pea ʹoku paaki atu ia heni.

Kole Fakamolemole ʹa Mele ʹAmanaki

'Okú u tui kuo fe'unga 'a 'etau felauaki he ʹimeili he kuo tau fetoumoliliuaki 'i he ngaahi me'a taau pe.  He 'ikai 'osi kapau he'ikai tukulolo ha taha.

Ko ia kuo u tukulolo atu, pea 'okú ou 'oatu 'a e KOLE FAKAMOLEMOLE KO 'ENII KI HE PALEMIAA, KAU MINISITA MO E KAU FAKAFOFONGA FALE ALEA 'A E PATOA:

1.  Fakamolemole atu he poupou 'ae PSA ki he launga na'e fai 'e Tupou Fakakovikaetau ko 'emau memipa ki he PM  he 'aho 21 'o 'Aokosi ki hono fahi'i 'e Fe'ao Vakatā hono mata 'aki 'a e ipu uaine;

2.  Fakamolemole he'eku poupou ki he lāunga naʹe fai ʹe hoku tokoua ko Tupou Fakakovikaetau ki he PM ha 'aho 21 'o 'Aokosi ki hono fahi'i 'e Fe'ao Vakata hono mata'aki 'ae ipu uaine;

3.  Fakamolemole he'eku 'oatu 'a e tohi he 'aho 13 'o Sepitema ki he PM (attached again) pea tatau atu kia kimoutolu he 'aho tatau 'i he tokanga na'a fai 'e hoku fāmili ha ngāue pango kia Fe'ao Vakata he'enau mamahi ai he'ene ngāue pango na'e ne fai kia Tupou Fakakovikaetau;

4.  Fakamolemole ki heʹeku 'oatu 'a e tohi he 'aho 13 'o Sepitema ki he PM (attached again) pea tatau atu kia kimoutolu he 'aho tatau mo e fokotu'u fakakaukau ki he lelei fakalūkufua ki ha founga naʹa toe lelei ange ai 'etau ngāue 'etau Pule'anga 'i he'eku fakakaukau 'oku tau fengāue'aki fakataha.  Fakamolemole he kaunoaʹia atu ho'omou ngāuee.

5.  Fakamolemole atu kapau na'e hoko 'eku ngaahi ngāue hoku fatongia 'i he PSA moe fāmilii 'oku hā atu ʹi ʹolungaa ke fakamalohiʹi ai 'a e PM mo e Tuʹi ke na fakahoko 'ena tuʹutuʹuni ' ʹI he 'aho 12 moe 13 ʹo Sepitema ke fakahifo ai 'a e Fe'ao Vakatā mei hono lākanga Minisita,

6.  Fakamolemole atu kapau na'e 'iai ha'aku tohi pe lea  pea PSA pe ko hoku familii pe ngaahi kaungame'aa pea moe ngaahi Kulupu 'ae Kakai Fefinee 'ihe facebook pe letioo fekau'aki mo e fakalevea'i 'e Fe'ao Vakata 'a Tupou Fakakovikaetau na'e hoko ko hano fakamalohi'i 'ae PM moe Tu'i ke na fakahoko ai 'ena tu'utu'uni he 'aho 12 moe 13 'o Sepitema ke fakahifo 'a Fe'ao  Vakata mei hono lakanga fakaminisita.

7.  'Okú ou tali lelei 'a e tukuaki'i 'oku fai 'e Mateni kuou fakamalohi'i hoku fatongia he PSA pē Familii ke fakamalohiʹi 'a e PM mo e Tu'i ke fakahifo 'a Fe'ao Vakatá mei hono lākanga Minisitā;

8.  'Oku ou tali lelei 'ae ngaahi tukuaki'i kuo fai 'e Mateni kuou fakapolitikale'i 'ae tokoni kuo mau faii koe kumi paoa…

'Okú ou 'amanaki te mou tali lelei 'a e kole fakamolemole 'oku fai atu ni mo e talamonuu atu ki ho'omou ngáue 'oku fai he Kapineti mo e Fale Aleaa.

Fakatokanga'i 'okú ou tatau 'a e tohi ni ki he kau Mēmipa Poate 'a e PSA for their information too koe'uhī 'oku 'i ai 'enau hoha'a ki he tu'unga kuo a'u ki ai 'a e fefaitohi'aki ni he 'okú ou 'ave pē kia kinautolu ke nau 'ilo.

'Ofa atu 'i he loto fakaʹapaʹapa mo'oni,

Mele

Taimi tatau ʹoku toe hā foki ʹi he teke naʹe fai ki he Palēmia ʹi he ʹaho 13 ʹo Sepitema ke fai ha tuʹutuʹuni ki he keisi ʹa Feʹao. Ko e tuʹutuʹuni foki ʹa e Palēmiā naʹe fakahoko ia he ʹaho 12 ʹo Sepietemá ka ʹoku paaki atu ʹa e tohi ko ia heni.

ʹOku mālie ʹa hono vahevahe ʹo e Potungāue Fakalotofonua kae malava ke fakahū hake ʹa e fokotuʹu ko ia ke hoko ʹa Vavaʹu 16 ʹo Minisitā. Ka ko hai ʹoku totonu ke ne maʹu ʹa e lakanga ko eni?

Posted on Monday 10th of October 2016 10:23:35 AM