Faka'ofa koe lau 'a e 'Etita mo e Talaki ki he Palemia
Kolomu Solomone Palu

Tangataʹeiki,

Ko e talu eni ē fakaanga mo e loto taaufehiʹa ʹa e ʹetita ʹo e pepa Talaki mei he kamataʹangá ʹo e kanititeiti fili fale alea ʹa ʹAkilisi Pōhiva talu mei he fanauʹi ʹo e nusipepa Talaki ʹo aʹu mai ki he ʹaho ni. Ko e fakaanga ʹi he nusipepá Talaki (31 ʹo ʹAokosi) naʹe ʹuluʹi tohiʹaki ē ʹatikolo ko ení, “ Kuo taha moʹoni pē ʹa P Piukala ia mo ʹAkilisi Pōhiva” pea naʹe ʹuhinga eni ki he liliu mei he standardization ki he Raw Marks.

Naʹá ku fiu he fakaongoongohe letiō he ngaahi fehuʹi kia Piveni (polokamala ʹa Fale Alea he holo ʹa Kolofoʹou, mahina kuo ʹosi) kene fehuʹi kia Piveni, ta naʹe ʹuhinga pē ia kene toki ʹomai e fakamatalá ʹa e kau fehuʹi kene ʹomi he pepá.

ʹOku ou tui foki ka foki é puleʹangá ki he kau Nōpele kuopau ke toe foki pē standardization ia ki hono ʹuluaki tuʹungá, pea taʹeʹaonga leva ē Raw Marks naʹe fai ai ē mole paʹanga lahi. Koi a ʹoku fai ē tui ʹoku totonu ke kei tauhi atu pē ʹi he Raw Marks koeʹuhī he ʹikai tunu pē ʹunga pea kula, ka ʹe toki hoko ʹo tangata ʹi ha ʹosi ha taʹu ʹe nima. ʹOku ou saiʹia ʹaupito he mahino mai ha fakahā mei he Palēmia ʹe toe fili pē he fili Fale Alea 2019-2023, pea ka toe lava ai ki Fale Alea koe toki fakamaʹu moʹoni ia e Raw Marks.

Kuo aʹu eni ʹa Samiuela ʹAkilisi Pōhiva ki he tuʹunga taki he fonuá, naʹe totonu ke ʹoua ʹe toe ongona ha lea ki ai ʹa Filokalafi ʹAkauʹola mo e pepa Talakí, he naʹa nau kau he teke mālohi ke ʹoua naʹa Palēmia ʹa ʹAkilisi, pea naʹe pehē pē ʹi heʹene faʹa kemipeiní he ngaahi toʹu fale alea kimuʹa atú.

Ko ia ʹoku tui ʹa e tohí ni kapau leva ʹoku te fakaanga taʹeʹuhinga pea ʹoku totonu kete mafuli ā ʹo fai ʹa e meʹa ʹoku ʹaongá. Ko e meʹa lelei ʹa e fakaangá pea ʹoku fakatupu langa ngāue ka koe fakaanga ia ko ʹení kuo fai lauitaʹu kia ʹAkilisi, pea ʹoku talamai ʹoku ʹikai fai ʹi ha loto hangamālie mo tauʹataina, pea moʹoni ē lau ʹa Molitoni. “ Ko e loto kovi mo e anga palakū”.

Ko e taimi naʹe Palēmia ai ʹa Dr Feleti Sevelé naʹe ʹikai teu fakatokangaʹi ʹe au ʹoku fakaangaʹi ʹe Filokalafi ʹAkauʹola haʹane tōnouno, hāngē koe mole ʹa e toko 74 (tapu atu ki he famili ʹo e kau pekia) ʹi he taimi ʹo Dr Feleti Sevelé ʹi he MV Princess Ashika. Ko ia ʹoku ou fokotuʹu atu kia Filokalafi ʹAkauʹola ke tuku muʹa ke lava ʹa e ʹuluaki teemi ko eni ʹo ʹAkilisi.

Fakamalo atu ki he ʹEtita mo e Nusipepa Keleʹá ʹi hono fakaʹau atu ʹa e tohi ni ki he ʹotu muli mo Tonga ni foki ʹo tau feʹinasiʹaki ai ʹi he vahevahe ʹoku mou faʹa fai mai ʹo tatau pē mei he ʹotu motu mo e ngaluopé. Ka ke toe fetuʹutaki mai pē ki he 7700398 keta kei vahevahe pē hoʹo aʹusia mo e ʹofa lahi atu.Fakaʹapaʹapa atu, Solomone Palu. T.T.6

Posted on Monday 17th of October 2016 09:27:48 AM