Ta 'oku ngaue fakapule'anga pe 'a Tony Chen mo Satua!!
Lau 'Etita

 Lolotonga ʹa e kei fakaongoongo ki he tuʹunga ʹoku ʹiai ʹa e hopo paasipootí kuo tukuakiʹi ki he ongo ua ʹi ʹolungá kuo hā mai eni ia, taá ko e ongo fakafofonga Fefatauʹaki (Trade Commissionner) eni ia ʹa Tonga ki ʹEsia mo Siaina. Ko e fehuʹi leva ko hai naʹa ne fokotuʹu kinaua ki he lākanga ko eni hili ia ʹa e ngaahi tukuakiʹi ʹoku fai ki he paasipooti.

Naʹá ku ʹosi fakahā atu kimuʹa koe Mafai ki heni ʹoku nofo ia he malumalu ʹo e Lao Takimamata ki he Trade Commissioner pea naʹe kamata hono ngāueʹaki eni he taimi ʹo Māsaso Paungá.

Kaekehe naʹe omi ʹa e tokotaha pisinisi ko eni ʹo lisi ʹa e Sea Star pea ngaahi mo ʹenau hakaʹanga mokohunu he veʹe uafú, naʹe fakalongolongo ʹa e Poate Taulanga ʹi he taimi ko iá, pea hangahanganoa mo e kau polisí ʹi he fakatotolo ki he haka mokohunu. Naʹe toe fevaleloi mo e kau paipa he Toutai fekauʹaki mo e haka mokohunu. Taá ʹoku na ngāue pē naua maʹae puleʹangaá. Ko e hā naʹe ʹikai ke fakamahino mai ai?

Ngalingali ko e ongoua eni ʹoku na tekemui ke hū taʹevisa mai ʹa Siaina ki Tonga he Takimamatá. ʹOku sai pē ʹa e foʹi fakakaukau kae fakapapauʹi ʹoku malu pea loka ʹa e meʹa kotoa mei Tonga ni. Fakapapauʹi ʹoku hao mei he fiemaʹu taau tahá.

Ko e ongomeʹa tatau pē eni naʹe kau hona hingoa ʹi he fokotuʹu ʹa e Palēmia lolotonga mo e Faʹahi Temokalati ʹi he 2012. Ko e fokotuʹu fekauʹaki mo ʹenau haka mokohunu taʹefakalao ʹi he lolotonga ʹa e Minisitā ʹa Nōpele Vaea ʹi he Toutai mo e Ngōué. Ko e taha foki eni ʹa e foʹi tīlema naʹe hoko pea ʹoku ngalingali koe ʹuhinga ia naʹe tali ai ʹa e toutaiʹi ʹa e mokohunu. Ko e hopo eni ʹoku hangē koe lau ʹa e hivá… “Hangē siʹa misí ʹoku puli atu, ʹi hoʹo ʹauʹauhia heʹeku manatu” Ko e mahino ia ʹoku ʹikai ha ʹilo ki ai pea kuo kamata ke molia atu he ʹatamai ʹo e Tongá.

ʹOku fakahā mai ʹe he foʹi ʹisiu fakapona ko ení ke fakatokangaʹi ʹoku fiemaʹu ke fai ʹa e liliu ki he Lao ʹo e Takimamatá mo e Konisitutone pea Liliu ʹa e puleʹanga fakaʹangataha ʹo ʹauhani pea tuku kituʹa ʹa e niʹihi ʹoku nau hoko koe foʹi tunga ʹi he fakalele ʹa e puleʹangá. Ko e paasipooti mo e fakatotolo ki ai ʹoku fiemaʹu ke fakaʹeke ʹa e kau ngāue katoa ʹi he ʹImikuleisoní.

Fakatokangaʹi hifo ʹi he kau folau ʹa Tonga ki Siainá ʹoku kau hake ʹa e niʹihi ʹoku ou ʹilo fakapapau ʹoku ʹikai ke nau tui ki he Tokateline ʹo e Temokalati pea ʹoku ʹikai haʹanau teitei saiʹia ʹe taha ʹia ʹAkilisi. ʹOkú ou fakapapau atu ʹe ʹikai ke ola lelei ha ngāue mo ha niʹihi ʹoku ʹikai ke nau tui ki he teke fakapolitikale ʹoku fakahokó.ʹE ʹikai ke nau tui kinautolu ki he fokotuʹu ke ʹauhani e lotoʹi puleʹanga.Te nau tuʹu mai ʹaki ʹa e fakalao mo fou he foungá. Ko e founga eni e taha ko e liliu e Lao ʹo Kaniseli ʹa e Kupuʹi Lao ʹi he Takimamata ki he Trade Commissioner pea ko e ʹosi ia ʹa e talanoa kia Tony Chen mo Satua.

Talu hono talangaʹi ʹa e paasipooti ʹoku teʹeki tuʹo taha ʹe makape hake ʹo ʹasi pē fakahā fakapuleʹanga mai ko naua ʹoku fakafofonga maʹa Tongá ni. Lilo mai he ngaahi puleʹanga kimuʹa ʹo toki ʹasi hake eni.Taá ʹoku na ngāue maʹae Puleʹanga Tongá. Mālie ee!!

Ko e niʹihi naʹe omi he kau ngāue ʹa Tony Chen mo Satua Tuʹakoi ke ngāue he mokohunú. ʹOku ʹiai ʹa e niʹihi ai ʹoku nau kei ʹela atu pē ʹi Tonga ni. Hala hā ngāue ʹe taha ʹa e Potungāue Ki Muli ki ai he taimi ʹo Tuʹivakanō. Ne nau omi he visa ngāue pea ngalingali naʹe ʹiai ʹa e mafai lahi naʹe tekemui ʹi he kaungāue ko eni.

ʹI he tuʹunga leva koi a, koe ngaahi laaulea fekauʹaki mo e paasipooti ʹoku ʹikai ko ha kiʹi meʹa siʹisiʹi pea ko eni kuo aʹu ki he Fakamaauʹanga Lahi ke fai ai hono fakamaauʹi. Ko e tafaʹaki ke fakamalohiʹi hono vakaiʹi ʹe he kau polisi fakatotoló, ko e keisi ko eni ʹoku nofo holo pē he ʹatakai ʹo e kau maʹolunga he puleʹanga mo e lotoʹi puleʹangá pea pehē ki he Houʹeikí. Ka ko e ʹisiu kehe ia.

Ka tau ka hanga ʹo mapeʹi ʹa e fepikitaki ʹa e Ongo Fakafofonga mo e niʹihi ʹi he fonuá ni, ko e foʹi ʹata ʹe fakaʹohovale ki heʹetau vakai ʹa ʹenau felālāveʹí. ʹO ʹikai ko e pehē koe fepikitaki pē ʹi he talanoa, ka koe fepikitaki ʹi he ngaahi meʹa naʹe hoko pea ʹoku ʹiai ʹa hono fakamoʹoni. Mei he fepōtalanoaʹaki ʹo aʹu ki he ʹimeili mo e fakamoʹoni nimá.

Ko e anga ena ʹa e fihi pea mo e faingataʹa ʹoku hoko ʹi he fonuá ni mo e puleʹangá. ʹI he niʹihi ʹoku nau ngāue pē koe paʹanga ke maʹu mai ka ʹoku ʹikai ken au tui kinautolu ki he teke fakapolitikale ʹoku fai. Ko e ngaahi kaveinga koi a ʹoku ʹikai ke manako e niʹihi ia ki ai. Ko hono ʹai ʹe tahá ʹoku hangē ʹoku polio ʹa e puleʹanga ʹi he ʹikai ke vilo pea huʹutaha ʹa e ngāue ʹoku fai. Niʹihi koe ngāuē pē maʹa nautolu, niʹihi koe ngāue maʹae fonua pea ʹoku pehē pē ʹa e anga e nofo ʹa e sosaieti. Ko e hā hono fakamaʹopoʹopo ʹanga ha sosaieti.Ko e lao pē mo Konisitutone.

Posted on Monday 17th of October 2016 09:30:06 AM