Moʹoni naʹe ʹikai ke fakahū pilisone ʹa Dean J Fletcher? Kae mohe pē ʹi tuʹa ʹi ʹapi polisi?
Naʹe fakahā ʹe he ʹAteni Seniale ʹa Tongá, ʹAminiasi Kefu ki he Keleʹa…

Naʹe fakahā ʹe he ʹAteni Seniale ʹa Tongá, ʹAminiasi Kefu ki he Keleʹa ʹe tuku mai ʹa e fakamatala ʹa e Komisiona Polisí Stephen Caldwell fekauʹaki mo hono maʹu ko ia ʹo Dean Jay Fletcher taʹu 54 ʹi Pagopago(Haʹamoa ʹAmelika). Ko e tali foki eni ʹa e ʹAteni Seniale hili hano fehuʹi mei he Keleʹa ki ha ngāue ʹa e puleʹanga mo e puleʹanga ʹAmelika ki hano fakafoki mai ke fakamaauʹi ki he hia naʹe tukuakiʹi ki ai ʹo mate ʹa  hono mali Patricia Linne Kearney mei Kanata.

Kuo ʹosi fakahoko foki ʹa e meʹafakaʹeiki ʹo e fefine Kanata ko eni ʹi he malaʹe ʹoku telio ai ʹa e kau pālangi ʹi Talau. ʹA ia ʹoku tukuakiʹi naʹá ne taa hono mali ʹi Siulai pea kuo tukuakiʹi ai ki hono fakapoongi hono mali. Kaekehe ʹoku hā foki ʹi he paasipooti ʹa hono mali ʹoku ʹikai ke na fakaiku tatatu pea ngalingali ko e nofo fakamali pē.

Ko hai ʹa Dean Jay Fletcher?

ʹI he paasipooti ʹa Dean Jay Fletcher ʹoku hā naʹe faʹeleʹi ʹi he ʹaho 12 ʹo Novema 1962 pea ko Patricia Linne Kearney naʹe faʹeleʹi ia ʹi he fakatokelau ʹo e Vancouver ʹi Kanata. Ko e fika paasipooti ʹa Dean Jay Fletcher ko ʹene fika paasipooti ʹAmelika koe 488086393 pea ko Patricia mo ʹene fika paasipooti Kanatá ko e Q1264619. ʹOku ʹosi ʹa e taimi ke fakaʹaongaʹi ki he paasipooti ʹa Patricia ki he ʹaho 27 ʹo Siulai 2017 kae toki ʹa Dean mo ʹene paasipooti ʹAmelika ki he ʹaho 22 ʹo Sanuali 2023.  Fakamatala ʹe taha ʹoku pehē ai ko Dean ko e sotia tutuku ia ʹi ʹAmelika.

Ko e hā naʹe lava ai ʹo hola?

Kaekehe ʹoku fehuʹia ʹa tupuʹanga ko ia ʹa e malava ke hola ʹa Dean mei he ʹapi polisi Neiafu, hili hono tauhi ai kene hā ʹi he Fakamaauʹanga Lahi ʹi he ʹaho 10 ʹo ʹOkatopá.

Fakatatau ki he fakamatala ʹoku maʹu ʹe he Keleʹá, ko e pō Tuʹapulelulu naʹe hola ai ʹa Dean ʹoku pehē naʹe ʹofisa polisi pē ʹe 2 naʹe ngāue, pea koeʹuhī ko e taimi ʹafu naʹe faʹa ʹasi pē ʹa e niʹihi ʹo e kau tauhi fakalao ʹi tuʹa ʹoku nau mohe ai mo fakamokomoko pea ʹoku tukuakiʹi naʹe kau ai ʹa e matapule hola ko eni. Toe tukuakiʹi foki naʹe hola hengihengi ʹa Dean ʹi he ʹaho Tuʹapulelulu kuo ʹosí.

Fakamatala ʹe taha ʹoku maʹu ʹe he Keleʹa ʹoku ʹiai ʹa e ongo pālangi ʹe toko ua ʹI Vavaʹu naʹa na faʹa ʹaʹahi mai kia Dean pea ʹoku totonu ke fakaʹeke mo e ongo palangi ko eni ka ʹe ikai ke tuku atu ʹe he Keleʹa hona hingoá. Ko e niʹihi pē eni ʹoku ʹiai ʹenau pisinisi ʹi Vavaʹu. Kaekehe, koe hā naʹe lava ai ʹo hola, naʹe kei fonu pē nai ʹene ʹiote ʹo lava ʹo folau ai ʹo aʹu ki ʹAmelika Haʹamoa?

Fēfē ʹa e hina penisini naʹe fakahā mei he Potungāue Polisí naʹe fakamanamanaʹi ʹaki ʹe Dean ʹa e kau polisi naʹe tulimui atú, naʹe ʹutu mei he pausa fē ʹi Vavaʹu ʹi he taimi honge penisiní?

Kaekehe kuo fakahā foki mei he Potungāue Polisi ʹi Vavaʹu ʹoku lolotonga ʹi Vavaʹu ʹa e kau polisi fakatotoló ke vakaiʹi ʹa e ʹuhinga naʹe malava ai ʹa e popula hola ko eni ʹo holá. Pea ʹoku fenāpasi ia mo e fakahā ʹe he Komisiona Polisī ʹe fai ʹa hono vakaiʹi fakalelei ʹa e founga ngāue naʹe fakahoko ʹi he ʹapitanga polisi ʹo Vavaʹú.

Kaekehe naʹe fakahā ʹe he ʹAteni Seniale ʹa Haʹamoa ʹAmelika, Talauega Eleasalo Ale ko Dean Jay Fletcher ʹoku puke ai ʹe he kau mafia, ko e tokotaha ia ʹoku fiemaʹu ʹe he puleʹanga Tongá pea naʹe hola mei heʹene fakapo naʹe fai. Pehē foki ʹi he fakamatala ʹoku tau pē ʹa e ʹiote Sea Oak ʹa Dean ofi ki he uafu ʹa e Malini mo e Vaʹa ki he Malu ʹa e Kakai 

Fakahū ʹa Dean ʹi he lao Kasitomu ʹi ʹAmelika

Ha foki ʹi he lipooti mei he Kautaha Ongoongo KHJ news mei Haʹamoa ʹAmelika ʹa hono faitaai mai ʹe he tokotaha faiongoongo ko Tauava Esera ʹa e maʹu mohe pē ʹa Dean ʹi hono ʹiote.

Kaekehe naʹe toe fetuʹutaki ʹa e Keleʹa ki he Potungāue Polisí kia ʹUnga Faʹaoa ke fakamaʹalaʹala ʹa e founga ʹe fakafoki mai ʹaki ʹa Dean ka naʹe ʹikai ke faingamālie. Taimi tatau ʹoku fakahā mei Haʹamoa ʹAmelika ʹoku puke ʹa Dean Jay Fletcher ʹi heʹene maumauʹi ʹa e lao kasitomu ʹa ʹAmeliká ka ʹi he taimi tatau ʹoku fai ʹa e fengāueʹaki ʹa e puleʹanga Tonga mo e Potungāue Fakamaauʹanga ʹa ʹAmeliká. Ko e Vaʹa foki eni ki he ngaahi Hia Lalahi Fakavahaʹapuleʹanga pea ʹoku fakahā mei Haʹamoa ʹAmelika ʹoku ʹiai ʹa e Vaʹa pehē ai.

Neongo ʹoku ʹiai ʹa hono fehuʹia ʹa e Potungāue Polisi ki he ʹuhinga naʹe ʹikai ke nau fakahā ai ki he Taumaluʹi Fonua ʹa ʹEne Afio ʹa e hola ʹa Dean. ʹI he ʹuhinga ʹoku ʹikai ha taukei ʹa e kau polisí ʹi he tafaʹaki ko eni ko e ngāue ia ʹa e kau sotia. Pehē ʹi he fakamatala naʹe kapau naʹe fetuʹutaki mai ki he Sotia naʹe mei malava ke kolosi pē ʹa e Voea ʹo maʹu ʹa e ʹiote ʹoku teʹeki ke mavahe mei he potu tahi ʹo Tonga ni. Fekauʹaki mo e fakamanamana ʹa Dean ki he kau polisi pea nau holomui. Ne mei fakahoko lelei ange ʹe he Taumaluʹi ʹa e tafaʹaki ko eni. Ko e fehuʹi leva ko e hā ʹa e founga ngāue ki ha faʹahinga keisi pehē ni? ʹOku totonu ke vakaiʹi ʹa e founga ngāue ʹa e potungāue polisí, ʹoku ngalivale ʹa e tuli ʹo maʹu pea ʹikai ke nau lava ʹo puke mai. ʹOku ʹiai ʹa e founga ki hono puke mai ʹaki, ko e fakahā ia ʹe ha ʹOfisa Maʹolunga ʹi he Sotia ki he Keleʹá.

Posted on Wednesday 26th of October 2016 03:48:17 PM