Ko e fonua mole 'a Tonga ni?

Tangataʹeiki,

Ne u fānongo he malanga ‘a e tangataʻeiki Faifekau he letió, ne ‘i ai ‘a e konga ‘o ‘ene malangá naʻá ne pehē, “… ko e fonua mole ‘a Tongá ni, …”.  Naʻá ku nofo he lea taʻe toeufi ‘a e Faifekaú, koeʻuhí kuo senituli ‘a e lotu kālisitiane ‘i Tongá ni.  ‘Ikai ko ia pē, ka ‘oku ‘ilonga ‘a e uesia lelei ‘a e ngaahi tefitoʻi tui mo e toʻotoʻonga ‘o e lotu ‘a Kalaisi Sīsú ‘i he Konisitūtone hotau fonuá.  Hangē ko e lao ‘o e ‘aho sapate ke tauhi ke tapu.  ‘A ia kuo tau situʻa atu meí he ngaahi talanga lalahi he fakatau mā he sapaté, ‘o iku tapui ‘a e ngaahi falemā ke fakatau sapate.  Ka ‘i he taimi tatau kuo tuku hake ‘a e ngaahi ‘ata ia he mitiá ‘a e taha ‘o e ngaahi fale kalapu inu kavamalohi ‘i Nukuʻalofa, ‘oku lolotonga lele mo ava māfana pe ia he pō sapaté.  Taimi tatau, ‘oku lolotonga fakahoko mai ‘a e malanga fakaʻevangeliō ia he Digicel Square ‘i loto Nukuʻalofa. 

‘Oku fai ai ‘a e ngaahi tālanga ‘o fehuʻia pe ko fē ‘oku saiange he tāpuni ‘a e falemā he ava pe ‘a e ngaahi kalapu inu kavamalohi ia ko ‘ení.  Koeʻuhí he ko e fakatuʻutamaki lahitaha mo maʻolunga taha he hala puleʻangá he lolotongá ni ‘i Tongatapú ni, ko e tupu meí he fakaʻuli konā.  ‘I heʻene pehē, ‘oku ‘ikai ke ‘iloʻi ‘e he kakaí pe ko e hā koā ‘a e meʻa ‘oku totonu ke tau muimui pau mo fai ki ai.  Hangehangē ‘e ngali moʻoni ‘a e malanga ‘a e Faifekaú, “…fonua mole ‘a Tongá ni…” koeʻuhí ko e ngaahi fua kakanoʻia ‘o e moʻui fakaʻaho ‘oku hāsino meí he moʻui lolotonga ‘a e kakai ‘i he fonua lotu kalisitiane.  Ka ‘oku ‘ikai totonu foki ke ‘asi mai ‘a e ngaahi fua ko ‘ení pea kapau ‘oku ‘asi pea ‘oku totonu ke hāhāmolofia, koeʻuhí he kuo senituli hono akonekina kitautolu ki he ngaahi moʻui faka-Sīsú he fonuá ni.  Ko hono fakamoʻoní, ko e meimei kolo kotoa pē ‘i Tongá ni, tatau pe ‘a Tongatapu mo e ‘otu motu Tokelaú, ‘oku lolotonga ‘i ai ‘a e ngaahi falelotu fakakalisitiane ‘o malangaʻi ai ‘a e Tohitapu Katoa fakakalisitiane.

‘Oku tui ‘a e kolomú ni, ki he ngaahi moʻoniʻi meʻa ‘oku tala fakapātonu mai ‘e he Folofolá, “Mou lamalama ke ngāueʻaki ‘a e faingamālié, koeʻuhí ‘oku kovi ‘a e ngaahi ‘aho” – ‘Efesō 5:16. ‘A ia ‘e ‘ikai te tau guarantee ‘e toe saiange ‘a e ‘ahó, ka ‘e ‘alu mei he koví ki he koviange ‘i he kahaʻú.  Vakavakai lelei takai holo pe koe ki hotau ‘ātakaí, te tau kaungā fakamoʻoní kotoa pe ki ai.

Te tau pehē leva, ko e hā nai ‘a ‘etau palopālemá, ne leatuki ai ‘a e tangataʻeiki faifekaú ‘o hēʻaki ko e “…ko e fonua mole ‘a Tongá ni…”

Fēfē ke u fokotuʻu atu meí he kolomu “Lea ki he Fonuá” ‘a e palopālema ne moʻua ai ‘a e kau lotu ‘o e Siasi Kōlinito ‘i hono ‘ahó.  Naʻa ko e taha ia ‘o e ngaahi palopālema tatau ‘oku tau fēfaʻuhi mo ia he ngaahi ‘ahó ni ‘o kaunga ki he pehē ko e “…fonua mole ‘a Tongá ni…” he kahaʻú.   “Pehē foki, kāinga, naʻe ‘ikai te u lava ke lea kiate kimoutolú, ‘o hangē ki ha kau fakalaumālie; ka e hangē pe ki ha kakai naʻe kakano ‘atā; ‘io, ‘o hangē ha kau valevale ‘ia Kalaisi Sīsū…he kapau leva ‘oku ‘iate kimoutolu ‘a e meheka mo e fetuʻusi, ‘ikai ‘oku mou fakakakano, pea laka faketangata pe?  He ka lau ‘e hamou taha, ‘oku ‘o Paula au; ka e pehē ‘e ha taha kehe, ‘oku ‘o ‘Apolosi au; ‘ikai ko hoʻomou fakaetangata pē?  Pea ko e hā ai ‘a ‘Apolosi?  Pea ko e hā ai ‘a Paula?  Ko e ongo sevāniti pē…Naʻe ‘aʻaku ‘a e tō, naʻe ‘a ‘Apolosi ‘a e fakaviviku; ka e ‘a e ‘Otuá ai pē ‘a e fakatupu…He ko e meʻa ki he makatuʻungá, talaʻehai ‘e lava ‘e ha taha ke ‘ai mo ha tuʻunga kehe, ka ko ia pē ne toka ‘aí, ‘a ia ko Sīsū Kalaisi.” – 1 Kōlinito 3: 1 – 11

Houʻeiki mo e Kāinga, ka ‘okapau leva ‘oku tau fakaʻamua mo fakapapau ke tau ngaueʻi hotau fonua tupuʻangá ke ‘oua naʻa hoko ko e fonua mole he kahaʻu.  Ko ‘eni ‘a e ngaahi meʻa ke tuku ‘a ia ‘oku naʻinaʻi mamafa ki ai ‘a e ‘aposetoló, ko e MEHEKA mo e FETUʻUSI.  Ka tau ‘ai ‘a e LAUMALIE ANGA FAKASEVANITI pea ko hono FUA mo e LANGILANGI ke ‘a e ‘Otua tokotaha pe.

Fai ‘eni ‘i hotau ngaahi familí, ope atu ki hotau ngaahi siasi fakakoló, mo e ngaahi ngāueʻangá kae hiliō hotau fonua ‘ofaʻangá.  Pea langa ai ‘etau ‘amanakí, ‘o ‘ikai ko ha fonua mole ‘eni, ka ko ha Tonga Monūʻia.  Ko ‘etau fakafetaʻi ai pe ia, “‘Oku ‘i ai ha kiʻi fonua,

‘Oku tuʻu ‘i ‘osení,

Naʻe ‘ikai maʻu ‘Otua,

Naʻe masiva he lelei,

Halelūia! Kuo monūʻia eni.”

Posted on Monday 14th of November 2016 10:13:01 AM