Tatele he politikale 'uli 'a e to'onga ngāue 'i Fale Alea, Ke to'o 'aki Palēmia
Tohi 'Etita

Ko e tuʹunga lolotonga ʹoku ʹiai ʹa Fale Alea ʹoku fiemaʹu ʹaupito ke ʹauhani pea tafi kituʹa ʹa e niʹihi ʹo e houʹeiki pea ke fakaleleiʹi faʹunga sisitemi ʹo Fale Aleá. Ko e ʹuhinga hono tafi kituʹa he ʹoku hā mai ʹa  hono ngāueʹaki ʹe he Houʹeiki ʹa e ngaahi mingimingiʹi tafaʹaki kotoa ke tukuhifo pea ke fakaʹauha ʹaki ʹa e puleʹangá. ʹOku kau heni e takimuʹa mai ai ʹa Nōpele Nuku kae pehē kia Fusituʹa, ʹasi mai mo Tuʹiʹāfitu pea pehē ki he kau Nōpelé, ka ʹoku mālie ko ʹene ʹasi ʹi Fale Alea ʹa e fokotuʹutuʹu mei he Komiti Lao ʹo taki ai ʹa Samiu Vaipulú.

 

Ko e ʹuhinga eni ʹoku totonu ai ke liliu ai ʹa e founga ngāue ʹi Fale Alea pea ke fili ʹe he kakai ʹa e Houʹeiki Nōpelé. He ʹoku nau nofo ʹi loto koeʹuhī pē ke maʹu ʹa e Mafai, tukukehe ange ʹa Nōpele Maʹafu ʹoku ʹikai kene tui tatau.

Tohoakiʹi mai ʹa e talanoa ke nounoú, ne fakahū atu ʹe he Komiti Tuʹumau ki he Lao ki Fale Alea ʹenau ngaahi fokotuʹu pea ʹoku ʹasi ai ʹa hono fokotuʹu ke fakapulipuli ʹa e Paloti (        Motion) ke tukuhifo ʹa e Palēmiá, ʹi ha Vote of No Confidince.

Meʹa eni ʹoku ui koe taʹenanaá ʹa e fiematapoto ʹenau feinga fakapoto ke fakafaingamālieʹi haʹanau feinga ke tukuhifo ʹa e Palēmiá. ʹUhingá, ʹe fai ʹenau fakatau hoosi (Trade Horse) pea ʹoku muʹomuʹa ai ʹa Nōpele Nuku he poupou ki ha meʹa ʹoku ʹoatu ʹe ha fakafofonga ʹo e kakai. Ko e faʹahinga ʹunu fakapolitikale eni ʹoku seposepo ai ʹa e palakuʹia(hūfanga he fakatapú) he taimi ʹoku meʹa fakangali lelei mai ai ʹa e niʹihi Houʹeiki ko eni. Mahalo kuo patu honau laʹe he taʹemaá, he ʹoku ʹikai ke nau toe pehē mai koe hā, ka nau tuʹu ʹaki ʹenau kiʹi ʹuhinga. Kuo taimi hono talaatu ʹoku hala ʹohua ʹenau meʹa ʹoku ʹai. Pea kuo feʹunga he ʹe tanu ʹaki ʹa e fonua e palakū.

Ko ha kiʹi fakatātā  ʹenau ngaahi ʹunu fakapotó ʹo kau ai ʹa Nōpele Tuʹiʹáfitu, Nōpele Nuku pea mo Nōpele Fusituʹa ʹi he uike kuo ʹosí. Naʹa nau tuʹu hake ʹo fakaʹuhinga naʹe ʹikai ke tonu ʹa e meʹa ʹAkilisi Pōhiva ʹi he keisi ʹa West Papua ʹi he Puleʹanga Fakatahatahá. Ko West Papua ko e konga ʹo Papua Niukini ʹoku maʹu ʹe ʹInitonesia pea ʹoku fakafuofua ʹa e tamate tangata ʹa e kau sotia ʹo aʹu mai ki he lolotonga ni ki he toko 5 kilú. Ka ʹoku hanga kehe ʹa e ngaahi fonua ʹo e Pasifiki ki he tamate tangata ko eni.

Ko hono ʹai mahinó, ʹoku hangē eni ia ʹoku nōmolo pē ʹa e tamaté ki he kau Nōpēle taʹeʹofa ko eni mo manavaʹi paʹá. Kuo nau ngāueʹaki ʹa e fakahā mai ʹe ʹInitonesia ʹoku ʹikai ke lelei kianautolu ʹa e kau ange ʹa e ngaahi fonua he pasifiki hono talangaʹi ʹenau meʹa tokua.Sai pē ia kapau naʹe ʹikai ko ha tamate tangata tokolahi hange ne fai ʹi Dafur mo fé fua.  ʹOku fiemaʹu ke mahino ki he ʹatamai ʹo e kau Nōpelé, ko e feituʹu eni ʹoku talangaʹi ai ʹa e ngaahi ʹisiu fekauʹaki mo e melino mo e ha pē ʹi he māmani ko eni. Halaʹatá ha foʹi makohikohi pē hala ʹa e meʹa ʹa e Palēmia. Ne ʹohake ʹa e ʹuhinga fakalotu ʹo e Samaletani lelei ʹi Fale Alea ki he fie tokoni ʹa Tonga ni. Tonu pasika, kei hala pē ia kia Fusituʹa mo e kau Nōpele fie politiki taʹepoini ko enií. Fakafifisi ʹa e fakatotoka ka ʹoku halaʹataá ha ʹuhinga ʹene meʹa.

ʹOku nau hanga ʹo toʹo mai ʹa e Puleʹanga Fakatahataha mo e ngaahi talanga ʹoku fai ai ʹo pehē tokua ne hala ʹa e meʹa ai ʹa ʹAkilisi. Ko ʹenau ʹuhinga fakanōpeleé ʹoku halá. Ko e meʹa ia ʹoku ui koe Tipilometika (Diplomacy). Fakaoli ko hono ngāueʹaki mai ʹe Tuʹiʹafitu ʹa e filosefa Siamane ko Gottfried, ʹai ai ʹa e hala ʹene ʹuhinga naʹe ʹai pea toe hala mamaʹo mo ʹene teoli naʹe fakaʹuhingaʹi. Mou haʹu ā kemou ʹofa.Tuku ā hono tala komoutolu pē. Tangutu pea poupou kae lele ʹa e puleʹangá. Kuo feʹunga ʹenau noaʹia ʹi Fale Alea, fili kenau ʹilo ʹa e mamahi ʹo e ʹofa he fonua kae tuku ʹenau siofi pē ʹa e kapa ngakó.

Sai, ʹi he uike kuo ʹosi ai pē, fakahū mai ʹa e liliu ki he founga ʹo e Palotiʹi ʹo e Palēmiá, tokua ke fakapulipuli. Ko meʹa eni ʹoku ui, naʹa nau ʹosi puna fakapekepeka pē ʹo mahino ʹe ʹiai ʹenau foʹi fakanāfala ʹe ʹai. Pea ʹoku ʹosi namu ʹohuafi mai peé. Ten au kui he feinga ke liliu ʹa e puleʹanga ko eni ʹo feinga tavale koloa pē ke lava-“Mean Justify End” ʹE fakatonuhiaʹi ʹenau founga koloa pē ke lava honau lotó.

Ko ʹene ʹalu ʹa e feinga ke pehē pea ʹoku tonu ke feʹunga ā. ʹOku tatau pē eni mo e kemipeini Palesiteni ʹa ʹAmelika. Kuo kaila ʹa e kau memipa ʹo e Lepapulika kuo taimi ke feʹunga pea holomui ʹa Donald Trump. Ko e tupunga eni mei he pehē ʹe Donald Trump tene fakaʹilo ʹa Hillary ʹi heʹene ngaahi ʹimeili naʹe mama kituʹa ki he kakai ʹo e fonua. Ko e aʹu ia ʹa e kui ki he taupotu ʹo ʹikai ke toe fakakaukau lelei pea ʹoku pehē mo e Houʹeiki mo e niʹihi tauʹataina ʹoku nau feinga ke liua ʹa e puleʹanga ko eni. ʹOku tonu ke ui eni ia koe teuaki Liukava ʹo e puleʹanga ka ʹoku fakapoto ʹenau palani.

Koi a kuo taimi hono fili ʹe he kakai ʹa e niʹihi ko eni ʹo e kau Nōpele ki Fale Aleá pea ke lava ʹo liliu pea fakaleleiʹi ʹa e ngaahi founga ngāue ʹo Fale Alea mo e fuʹu fakaoli. Naʹa hangē ko e Fale Alea ʹo Pilitania, toki maʹu atu pe ʹoku tokoto mai ko hono tukiʹi. ʹAi leva ke kehe eni ia, tukiʹi ʹaki ʹa e ʹuhingá ke hū ki he ʹatamai ʹo e niʹihi ko eni ʹoku teu ke liua ʹa e puleʹanga. Fakapotoʹi hono ʹai ke liliu ʹa e Konisitutone mo e Kupu 50B mo e 50A.Feʹunga pea kuo feʹunga ʹenau nonoaʹiá.

Posted on Monday 14th of November 2016 10:17:14 AM