Tokangataha 'aho fakamāmani fefiné ke fakasi'isi'i mali kei si'i
Tonga Girls Guide

inga ia ‘o e ‘aho fakamāmani lahi ‘o e fānau fefiné ko e ‘Child Marriage’ pē ko e mali kei ta’u iikí.

 

Ko e ‘aho International Day of the Girl Child naʹe faka’ilongaʹi makehe ai ‘i Tongá ni ‘o takimuʹa ai ‘a e kautaha kaiti ‘a Tongá (Tonga Girls Guide), ko e kautaha tauʹatāina eni ‘oku mēmipa ki he kautaha kaiti ‘a Māmaní pea ‘oku kau ‘a e kaveinga mahuʹinga ‘o e taʹú ni ‘i he ngaahi pou tuliki ‘oku tokangaekina maʹu pē ‘e he kaití ‘a hono fakahalaki hono pāʹusiʹi ‘a e totonu ‘a e fānau fefiné.

Naʹe fakahoko hono fakaʹilongaʹi ‘o e ‘ahó ‘i he Lautohi Puleʹanga ‘o ‘Atelé pea naʹe tataki pē ‘e he Komisiona Pulé, Halaevalu Palu mo e Palesitení, Rev. Sela Naʹa Lātū pea naʹe kau hake foki ki ai mo e fakafofonga mei he Potungāue Akó.

Fakatatau ki he pōpoaki mahuʹinga fakalūfua ‘o e ‘ahó mei he Talēkita Seniale ‘o e UNESCO, Irina Bokova, ko e māmani he ‘ahó ni ‘oku feʹunga ‘enau feinga ke fakasiʹisiʹi pē ke taʹofi fakaʹaufuli ‘a e mali kei iiki ‘a e fānau fefiné koeʹuhí ko e ngaahi fonua lahi ia ‘oku nau fakaʹatā pē ‘i he laó.

“ ‘I he taʹu kotoa pē, ko e fānau fefine ‘e 15 miliona ‘oku nau mali teʹeki ke aʹu ki honau taʹu 18. Ko e kiʹi taʹahine ‘e toko 1 mei he toko 9 mei he ngaahi fonua langalanga hake kuo nau mali ‘i honau taʹu 15 pē”

“Neongo ení ko e ngaahi fonua lahi kuo mau tokoniʹi ‘i ha faʹahinga founga ke māmālie ‘a e tupulaki ‘a e mali kei siʹí ka ‘oku ‘ikai ke tali eni ia ‘e he fānau mei he ngaahi fāmili ‘oku nau tuʹumālie angé”

Naʹe pehē ‘e Irina, ko e mali kei siʹí ko e fili faingataʹa moʹoni ia ke fakahoko. Ko e ola eni tupu mei he toumoliliu ‘a e seakale ‘o e moʹui masivesivá, lau lanú pea mo e fakamālohí. Ko hono fakamālohiʹi ha kiʹi taʹahine ke mali kei siʹi ‘oku ‘ikai ko hono kahaʹú pē ‘oku tuʹu fakatuʹutāmakí ka ‘oku toe uesia ai ‘a e nofo ‘o e sosaietí fakalūfua.

Ko e fakatātā totonu ‘o e faingataʹa ko ení ko e faʹahinga ‘oku mali kimuʹa kenau taʹu 18, kuo liʹaki ‘a e akó, mole ai honau ngaahi faingamālie ki hono maʹu ha ‘ilo mo ha taukei feʹunga ‘a ia ‘e tokoni ki hono fakatupulaki ‘a e moʹui ‘a e sosaietí pē ko hono fāmilí. Tuʹu laveangofua ange ai ki he ngaahi hia ‘o e fakamamahi ‘i ‘apí pea mo e feitama ‘ikai fiemaʹú pea ko e ngaahi ‘īsiu eni ‘oku malumalungia ai ‘a e māmaní he ngaahi ‘ahó ni pea kuo teʹeki pē ke malava hano levaʹi.

Tānaki ki aí naʹe pehē ‘e Irina, ko e taʹu kotoa pē ‘oku fakamoleki ‘e ha kiʹi taʹahine taʹu siʹi ‘i heʹene akó, ‘oku ne taki atu ai ia ‘aki ha foʹi sitepu ‘e taha ke mamaʹo mei he laini ‘oku fakakalasi ko e moʹui masivesivá. ‘Oange ai ‘a e ngaahi fili lahi mo lelei ange kiate ia ki he meʹa ‘okú ne fie fai ‘i heʹene moʹuí.

Ko e tafaʹaki mahuʹinga eni naʹe fakamamafaʹi ‘e he Palesiteni ‘o e kautaha Kaiti ‘a Tongá ki he fānau fefine ‘i he Lautohi Puleʹangá kenau fakaʹutumauku ‘i heʹenau akó, ‘o ‘ikai ke ngata pē he Lautohí, kae hoko atu ki he kolisí mo e lēvolo maʹolunga angé ka ‘oku ‘ikai ko e fakakaukau ki he tuʹunga ko eni ‘o e mali kei taʹu siʹí.

‘I he fakaʹosi ‘o e pōpoaki mei he Talēkita Senialé, naʹá ne pehē, kapau ‘e fai ha ngāue fakataha ‘i he Puleʹangá, ngaahi kautaha ‘ikai fakapuleʹangá (NGOs) pea mo e ngaahi komiunití ke tauʹi ‘a e faingataʹa ko ení, ‘e lava ke fakaʹilongaʹi ko e kamataʹanga eni ‘o e ngataʹanga ki he faʹahinga tōʹonga fakatuʹutāmaki ko ia ko e mali kei taʹu siʹi he māmaní.

Kaekehe naʹe kau hono fakaʹilongaʹi ‘aki ‘a e ‘aho ko ení ‘i ‘Atelé mo e fanga kiʹi hiva fakatātā pehē ki he fanga kiʹi tūlama ‘a e fānau kaití ke fakapapauʹi ‘oku malava ke ongona honau leʹó ‘i he sosaietí pea ke fakaaʹu atu ‘a e fekau mafatukituki ‘oku nofo taha ki ai ‘a e kaveinga fakataʹu ‘o e ‘Aho Fakamāmani lahi ‘o e fānau fefiné.

Posted on Monday 14th of November 2016 10:22:46 AM