Hoko vai 'a Talau hili hono to'o 'enau pamú
Vai Vava'u

Ko e palopālema eni naʹe kiʹi fuofuoloa mai ʹene feʹao mo Vavaʹu 15 kae tautefito ki he feituʹu Moʹunga Talau kae pehē ki he ʹelia ʹAlo ʹi Talaú. Pehē ʹi he fakmatala ʹoku maʹu ʹe he Keleʹá, ko e ʹelia ko eni ʹoku maʹolunga ʹa e fonuá ai pea ʹoku hake maʹolunga pea ne fokotuʹu ai ʹe he Poate Vai ha pamu (Pressure Pump) kene pamuʹi ʹa e vaí ke aʹu ki he ngaahi ʹelia ʹoku maʹolungá.

 

Kaekehe ʹi he fakamatala mei he ʹOfisakolo ʹo Vavaʹu 15, Vava Lapota naʹa ne pehē ai, naʹe hoko ʹa e  taimi fakaʹaliʹali ngōué pea naʹe haʹu ʹa e kaungāue vaí ʹo toʹo ʹa e pamú ʹo ʹave ki Palasi ʹi Fangatongó koeʹuhī ko e Hāʹelé.

Hili ia naʹe toe fakafoki ki he kainga pea hoko atu ʹenau maʹu vaí. Ne hoko maim o e palopālema ʹi he falemahaki Ngū ʹi Vavaʹu pea naʹe toʹo ō pē ʹa e kaungāue ʹo toʹo ʹa e pamú ʹo ʹave ki falemahaki pea ʹoku kei nofo atu ʹa e pamu ai.

Ko e taimi ko eni naʹe toʹo ai naʹe kamata ke lahi ʹa e palopālema ʹi he ʹelia ni tautefito ki he ngaahi falenofototongi pea ne hiki ʹa e kakai ʹo kumi ha feituʹu ʹe taha koeʹuhī ko e vaí.

Kaekehe ʹi he uike kuo ʹosí naʹe fakahā ai mei Vavaʹu ʹa e fakaʹofa ʹa e feituʹu ni. Ko e fehuʹí, ko e hā naʹe ʹikai ke fakakaukau ai ʹa e Poate Vai ʹa Vavaʹú ke solova kei taimi ʹa e palopālema ni, naʹe ʹilo nai ki ai honau fakafofonga Fale Alea?

Fetuʹutaki ki he Pule Poate Vai

ʹI ha fetuʹutaki ʹa e Keleʹa kia Saimone Helu  koe Pulé ke fai haʹane fakamaʹalaʹala ki he palopālema naʹe hoko ʹi Vavaʹu fekauʹaki mo e tukuakiʹi kuo kamata ke hoko ʹa e palopālema ʹi he ʹelia ni koeʹuhī ko e taʹevai.

Ne fakahā ʹe Saimone Helu ki he Keleʹa-

Kuo u ʹosi fokotuʹu 'a e pamu foʹou (pressure pump) ki he feituʹu Talau 'aneuhu(11/10/2016) pea kuo fakahā mai mei he Pule kuo lele lelei. Neu tali (approve) ʹaneuhu ke fakatau hā pressure pump 'o fokotu'u aipé pea kuo 'osi fakalele.

Koe pamu naʹe ʹiai ne toʹo mai ia ki Falemahaki koeʹuhī koe kau mahaki.

Kaekehe kuo lava lelei 'a e ngáue ko ia.

Kuo 'osi fakelele foki mo e ongo foʹi vai foʹou 'e 2 pea koe fo'i vai hono 3, lolotonga fakahoko hono fakauaea ʹuhila, 'amanaki pē 'e lele mo ia he Falaite uike ni. Ko e ngaahi fo'i vai 'e 3 ko eni na'e toki vili fo'ou kotoa.

ʹOku māhino foki ne kiʹi lahilahi mai ʹa e laʹalaʹaá pea ʹoku kau ʹa e vai ʹi he fiemaʹu taupotu taha ki he moʹui leleí kae pehē ki he haisiní. Kuo ʹosi fakahā eni ʹe he Vaʹa Talamatangi ʹa e fiemaʹu ko ia ke fakapotopotoʹi ʹa e meʹi vaí koeʹuhī ʹoku taʹepau ʹa e tuʹu ki he kahaʹu kae pehē mo e feliuliuaki ʹa e ʹea.

Posted on Monday 14th of November 2016 10:25:58 AM