Hā 'oku fakapulipuli'i pāloti tukuhifo Pālemiá?
Paloti Fakapulipuli

Ne fokotuʹu pea poupou lahi ʹa e Houʹeiki Nōpele, tukukehe ʹa Nōpele Maʹafu ki he fokotuʹu ko ia ke fakapulipuli ʹa hono palotiʹi ke tukuhifo ʹa e Palēmiā. Né pehē ʹe Nōpele Maʹafu ʹe iku ʹosi ʹa e taʹu ni ʹi he faʹahinga fokotuʹutuʹu meʹa ko eni. Ne fakamalanga foki ʹa e faʹahi Nōpele ko e lipooti ko eni ne ʹiai ʹa e kau mataotao pea ne vakaiʹi ʹa e ngaahi founga ʹa muli. Ka naʹe ʹikai ke tui pehē ʹa e Minisitá Fonuá.

 

Kaekehe ko e talu ʹa e hūmai ʹa e puleʹanga ko eni mo hono fokifokihi ʹe he faʹahi fakaangá ʹo ʹuhinga ki he Faʹahi ʹa e kau Nōpele mo e niʹihi fakafofonga Tauʹātainá. Aʹu ki he meʹa ʹa Nōpele Vaea ʹi Nuʹusila, tokua ʹe fai ʹa e pāloti ke tukuhifo ʹa e Palēmiá. ʹOku ui koe Paloti Taʹefalalaʹanga Pālemiá pē koe Vote of No Confidence. ʹI he tohi fokotuʹu ke fakapulipuliʹi ʹa e pāloti ʹoku pehē ai ʹi he Kanotohi, Ko e Paaki fakaTonga mo e fakapilitania ʹo e Founga Ngāue ki ha Paloti ke Fakamalolooʹi ha Palēmia.”

Founga Paloti Fakapulipuli

ʹI he talanoa fekauʹaki mo e foungá ʹa ia koe meʹa ia naʹe ngāue ki ai ʹa e Komití, naʹa nau ʹomai ʹa e founga ngāue ko eni. “ Palotiʹi  ʹo ha fokotuʹu ki ha Pāloti ke Fakamālōlooʹi ʹa e Palēmia” ʹI he kupu 84G kupu siʹi (4) ʹoku fakalea ai ʹa e lea ko eni “ Kuo pau ke fakahoko ʹa e pāloti ʹi ha Fokotuʹu ki ha Pāloti ke Fakamālōlooʹi ʹa e Palēmia ʹi ha founga Pāloti Fakapulipuli.” 

Hā ē lau ʹa e Konisitutone?

ʹI he kupu 50B ʹo e Konisituté “ Paloti ke fakamalolooʹi ʹa e Palēmia” ʹoku fakamatala ai eni, Kapau kuo paasi ʹe he Fale Alea ha “fokotuʹu” kuo fakamatalaʹi ko ha “Paloti ke fakamalolooʹi ʹa e Palēmiá” ʹo fakatatau ki he kupu ni, pea ʹi hono fakahā ʹo e tuʹutuʹuni koi a ki he Tuʹí ʹe he Seá, kuo pau ʹe lau kuo fakafisi pea kuo fakataʹeʹaongaʹi ʹa e ngaahi fakanofo ʹo e Palēmia mo e kau Minisitā hono kotoa.

Ko e fehuʹi ki he Sea mo e kau Nōpelé, ʹoku mahino koaa koe  “Motion” eni, koe fokotuʹu pea kuo pau ke hikinimaʹi?

Fēfē tuʹu ʹa e Kupu 56 ʹo e Konisitutone

ʹI he lau ʹa e kupu 56 ʹoku ne fakamatalaʹi ai mai ʹe lau ko e hikinima ʹa e hiki nima pē koe tuʹu ʹo mavahevahe ʹilonga pē koe lau ngutu “ Ko ē pē ʹIkai.

ʹOku fakahā mai ʹe he Kupu ko eni ʹa e mahuʹinga ke fai ʹa e hikinimá.

Kaekehe ʹoku fakahā mai ʹe he Kupu 50 A, ʹa ia koe kupu ia ki hono fili ʹo e Palemiā ʹoku hā ia ai ʹa e foʹi lea fakapulipuli.ʹO ʹuhinga ke fili fakapulipuli. Ka ʹi he kupu ke tukuhifo ʹa e Palēmia(Kupu 50B) ʹoku ʹikai ke puʹaki mai ʹe he Konisitutone ʹa e foʹi lea ko e fakapulipuli ai. ʹE ʹuhinga nai eni ʹoku tonu pē ke hikinimaʹi ka ʹoku feinga ʹa e kau Nōpele ke fakapulipuli ka nau fakatau hoosi?

Kaekehe hili é ngaahi fakapatū naʹe  fai ʹe he Houʹeikí  ʹoku hā mai naʹa nau taʹetaʹepau pē ʹenau hū koeʹuhī koe mahino ʹoku kei tokolahi pē ʹa Fale Alea ki he Faʹahi ʹa e Puleʹanga lolotongá ʹoku Palēmia ai ʹa ʹAkilisi Pōhivá.

ʹKa ʹoku toki mahino mai eni ʹi he ʹaho Tusite ʹo ʹOkatopá(11/10/2016) naʹe fakahū atu ai ki Fale Alea  hā lipooti ʹo kau ai ke FAKAPULIPULI ʹA E PALOTIʹI KE TUKUHIFO ʹA E PALEMIA mei he Komiti Lao Tuʹumaʹu ʹa e Fale Aleá ʹoku Sea ai ʹa Samiu Vaipulú. Fehuʹi mo e fifili, ko e hā ʹoku ilifia ai hono ʹai ke ʹasi ʹa e pāloti? Ko e tali ki ai, kae malava ke tauheleʹi ʹa e niʹihi taʹepau pea ʹoua ʹe uesia honau ʹimisi mo honau ngeia. Ko e meʹa ia ʹoku ui koe toi mei he Maama.

 Ko e komiti foki ko eni ʹoku kau ki Nōpele Tuʹihaʹangana, Nōpele Fusituʹa, Samiu Vaipulu, Mateni Tapueluelu, ʹAisake Eke, Vuna Faʹotusia, Nōpele Tuʹivakanō mo  Nōpele Tuʹiʹafitu ʹa ia ʹoku ʹataá kena kau atu pē ki he fakatahá.

Posted on Monday 14th of November 2016 10:29:12 AM