Ko e hā ho ui?

‘Oku fakakoloa maʻu pē ‘i he taimi ‘oku tau lau ai ‘a e vekeveke fiefia ke tali “KO AU” ‘a e kaungāue fakamisinale muli ke nau ‘omai ‘a e lotu fakakalisitiane ki Tongá ni.  Ko e talanoa mālie ‘a e fuofua taimi ‘a e feinga ‘a e kau Misinale Metotisi ke fakatuʻuta ‘i Tongá ni he 1822 pea hili pe ‘a e māhina ‘e 14 pea nau foki.  Mālie ne ‘ikai ngata ai pe. 

Ka ‘i he 1826 ne nau toe liu mai ai ‘enau timi ‘o taki mai ‘a Sione Tomasi meí he siasi ‘o Lonitoni, Pilitānia.  Ne fāʻeleʻi ‘i ‘Ingilani he 1796 ‘i he kolo ko Olent ofi ki Stourbridge, Staffordshire.  Ko Sione Tomasí, ne ‘ikai fuoloa ‘ene ako ‘i loki akó.  ‘I hono taʻu 11, ne ‘ave ia ‘e heʻene tamaí ‘o ngāue ‘i heʻenau pisinisi fakafāmili ke potopotoʻi he ngāue tuki ukamea (blacksmith) ko ‘ene pisinisi fefakatauʹaki ia.

Pea ne toe hoko ko e tangata malanga ‘i honau koló ‘o iku ai ke ne manako ki he ngāue fakamisinale. ‘I he Konifelenisi ‘a e Metotisi ‘a Pilitānia he 1824, naʻá ne loto fiemālie ke ne tali ‘a e ui ke hoko ko e tokotaha ngāue fakamisinale ‘o ui ke ngāue fakamisinale mai ki Tongá ni fakataha mo uaifí.  Naʻá ne folau mai ki ‘Aositelēlia ‘o kaungā ngaue mo folau mai ki Tongá ni mo e tangata ko Sione Hutchinson mo hono mali foki. 

Ne pehē ‘a e talanoá, naʻá nau tuʻuta he fanga ko Mario Bay ‘i Hihifo, Tongatapu ‘i he ‘aho 28 ‘o Sune, 1826.  Ne nau nofo pē ‘i vaka he ngaahi ‘aho pea toki tali ‘e Ata ke nau hifoange ki ‘uta he ‘aho 5 ‘o Siulai ke nau feʻiloaki.  Ko e fuofua mālanga ‘a Sione Tomasi ‘i Tongá ni he sapate, 9 ‘o Siulai 1926.  Ko ‘ene Folofolá, Saame 84:11 – “He ko Sihova ‘Elohimi ko e Laʻā mo e Fakaū ia; ‘Oku foaki ‘e Sihova ‘a e kelesí mo e kolōliá: ‘E ‘ikai te ne mamaeʻi ha lelei ‘e taha Meiate kinautolu ‘oku laka haohaoa.”

‘Oku ‘ikai te u ofo au ‘i he hivaʻaki ‘e he Misinalé ni, ‘a e Saame ko ‘ení.  Naʻá ne tukupā ke liʻaki hono koló, fonua tupuʻangá, fāmilí mo e māhení ‘a ia ‘oku pau ai ‘a e maʻuʻanga moʻui vivili fakaʻahó mei heʻenau pisinisi fakafāmilí, tukuange ‘a e Hemisifia Noaté ka ne toupili he KO AU, ke ‘ave ‘a e ongoongo lelei mo fakalahi ‘a e puleʻanga ‘o Sīhova ‘Elohimi.  Ko hono Laʻaá ia: ke mafana mo maamangia ‘o huhulu ki hono ‘alunga taʻeʻiloá.  Ko e ‘Otua pē ia ‘a hono hūfangaʻanga ke malu meí he ngaahi ‘ahiʻahi tamaki ‘o fonongaʻangá pea ko e ‘Otua tatau pe ia ‘oku ‘ikai te ne mamae ke foaki meʻaʻofa fūngani mo e langilangi he taimi kotoa pe ‘o e moʻuí kiate kinautolu fononga ‘i he tui kiate Ia.

Houʻeiki mo e Kāinga, ‘okú ou fakaloto lahiʻi koe ke ke tāngutu siʻi hifo ‘o lau lotoa pē ko e hā koā ‘a e ui kiate koe ‘i he moʻuí ni.  Tatau ai pē pe ko e hā ‘a e tūfakanga ‘o e moʻui ‘oku tau lolotonga fehangahangai.  Ka ‘oku matūʻaki poleʻi kitautolu ‘e he talanoa ‘o Sione Tomasí ke tau ‘ekea ki he ‘Otua Mafimafi pe ko e hā ‘a e ‘uhinga ‘o ʻene taumuʻa fungani naʻá ne fakatupu ai kitautolu.  Koeʻuhí kae malava ke tau tali, “KO AU” vekeveke mo faingofua ki hono finangalo.  Ka pehē te tau ‘amanaki ‘e hoko ‘a Tongá ni ko ha fonua te nau hokohoko seini ‘o e ngāue fakamisinale mo fakalahi ‘o e puleʻanga ‘o e ‘Otuá he ngaahi tapa kehekehe ‘o e moʻuí ‘o hange tofu ko ‘Ene hoko mai ki mamani ke fokotuʻu hono Puleʻanga ‘i mamani ‘o fakatatau ki hono finangalo.

Posted on Monday 28th of November 2016 11:34:40 AM