Sēkope pē 'Isileli?
Speak to the Nations

Ne ‘ova taimi ‘a e Fale Alea ‘o Tongá he pō Tusite, 18 ‘o e mahiná ni ‘o kau ai ‘a hono tālangaʻi ki he founga foʻou ki hono tuku hifo ‘o e Palēmiá (vote of no confidence) meí he founga lolotongá, ‘a ia ko e hiki nima he taimi palotí.  Ko e fokotuʻu founga foʻou ko ‘ení, ne fakahū mai meí he Kōmiti Lao ‘o e Fale Aleá, ke ‘oua toe hiki nima ‘o hangē ko e founga ne fakahoko kimuʻa kae pāloti fakapulipuli pe.

Ka ‘oku ou fokotuʻu atu kāinga ‘a e fakakaukau ‘o e talanoa kia Sekope naʻa tokoni ai ke tau lava ‘o sioʻaki ki he tukunga loto mo e fakakaukau ‘o e fokotuʻu kuo ‘omai ‘e he Kōmiti Lao ‘a e Fale Alea.  Ko e ‘uhinga ‘o e hingoa ‘o Sekope ko e puke ‘o e muiʻivaʻé, mo e kākā fēvaleloi.  Naʻe fakahā sino kotoa pe ia ‘ia Sekope ‘i hono fanauʻi mai fakataha mo hono mahanga taʻoketé, ‘Isoa.  Ne puke ‘e Sekope ‘a e muiʻivaʻe ‘o ‘Isoá.  Naʻá na tutupu hake pe, kākāʻi ‘e Sekope hono taʻoketé, ‘a ‘Isoa ke foakiange maʻana hono tapūaki tukufakaholo mei heʻena tamaí, ‘Aisake ‘aki ‘a e poulu meʻakai.  ‘Ikai ngata ai, toe hoko atu ‘ene kākā fevaleloi ‘o fai ki heʻene tamaí ke ne tapūakiʻi ia ‘aki ‘a e tapūaki tukufakaholo ne totonu ki ai ‘a ‘Isoa.  Ko ‘ene ‘ai ‘a e kiliʻi manu koeʻuhí ko e kili fulufulua ‘a hono taʻoketé fakataha mo e kiʻi meʻakai kakanoʻi manu ke ‘ilo mei ai ‘ene ‘eikí.  Pea tāneʻineʻi ke lea ‘a ‘Aisake, ‘oku lolotonga poʻuli hono fofongá, “Ko e leʻó, ko e leʻo ‘o Sekope, ka ko e nima ko e nima ‘o ‘Isoa.” – Senesi 27:22. Pea ko e ikuʻanga ‘ene kākā fevaleloí, ko ‘ene hola ‘o kumi moʻui he ‘e tamateʻi ia ‘e hono taʻokete. 

Houʻeiki mo e Kāingá, ko hotau natulaʻi tangatá ‘a Sekope, ko e kākā fevaleloi talu mei hono fanauʻi kitautolu ki he mamani ko ‘eni.  Ko hono tala ‘e Sīsū ki he kakai Siu ‘i hono kuongá, “Ko e tamai kuo mou tupu mei ai ko e Tēvolo, pea ko e ngaahi manako ‘o hoʻomou tamaí, ‘oku mou loto ke faí, ko e tokotaha ko iá, ko e tamate tangata meí he kamataʻangá, pea naʻe ‘ikai te ne tuʻunga ki he moʻoní, koeʻuhiā ‘oku ‘ikai ha moʻoni ‘iate ia.  ‘Oka lea loi haʻamou tokotaha, ko ‘ene leaʻaki mei hono faʻahingá: he ko e loi ia, pea pehē mo ‘ene tamaí.” – Sione 8:44 ‘Io, ‘e tuli pe kitautolu ‘e heʻetau angahalá kae ‘oua ke tau maʻu hono totongi taupotú ko e mate taʻengata. – Loma 6: 23, “He ko e tokonaki ‘a Angahalá ko e mate; ka ko e meʻaʻofa ‘a e ‘Otuá ko e moʻui taʻengatá, tuʻu ‘ia Kalaisi Sīsū ko hotau ‘Eiki.”

Kae fakafetaʻi !!! ko e palōmesi tukufakaholo ‘o e fāmilí ne foaki ‘e Sihova ki heʻene kui, ‘a ‘Epalahame ‘o tukufakaholo mai kia ‘Aisake, ‘o maʻu ‘e Kākā Fēvaleloí (Sekope) – Senesi 32: 12, “Te u mātuʻaki fai ‘ofa kiate koe, pea te u ngaohi ho hako ke tatau mo e ‘oneʻone ‘o e tahí, ‘a ia ‘oku ‘ikai malau ko ‘ene lahi.” Pea neongo ‘a e fēfaʻuhi ‘a Sekope mo ‘ene angahalá ka naʻe ‘i ai pe ‘a e taimi ‘a Sihova ke ne fakahoko ai ‘ene palomesí ‘o ne fēfaʻuhi ai mo Sēkope ‘i he kauvai ‘o e aʻaʻanga ‘o Siapokí.  Ko ‘ene foki ‘eni ki ‘api ke fakalelei mo hono taʻokete, ‘Isoa hili ia ‘ene hola vale he taʻu ‘e 20. Senesi 32:24 – “Pea nofo tokotaha pe ‘a Sēkope; pea naʻe fefaʻuhi mo ia ha tangata, ‘o aʻu ki he ‘alu hake ‘a e pongipongi.”  Ne toki alasi ai ‘e he ‘Otuá, ‘o homo hono hokotanga alanga ka kei vilitaki pe ‘a Sekope ke pipiki mate ki he tangatá ‘o ‘ikai te ne tukuange.  Ka naʻe leaange ‘a tangatá ke tukuange ia ke ‘alu he kuo mafoa ‘a e atá, pea ko e tali ‘a Sekopé, ‘e ‘ikai te u tukuange koe kae ‘oua leva ke ke tapuakiʻi au.  ‘O ‘eke ‘e he tangatá kia Sekope, pe ko hai hono hingoá, pea ne tala moʻoni hono hingoa ko Sekope – Kākā fēvaleloi.  Pea ne folofola, “‘E ‘ikai toe ui ho hingoa ko Sekope, ka ko ‘Isileli pe. (Ko Fai-mo e-‘Otua): he kuó ke fai mo e ‘Otuá mo e kakaí, pea kuó ke lava.” – Senesi 32: 28

‘Oku poleʻi kitautolu ‘e he kolomú ni, ko e taumuʻa ‘a e Angahalá ko e kaihaʻasi, tamateʻi mo e fakaʻauha ka ko Sīsú ko ‘ene taumuʻa ‘o ‘Ene hoko mai ki mamani ‘o pekia he kolosí ke fakamolemoleʻi mo fakamaʻa ‘eta angahalá kae maʻu ‘a e moʻuí pea ke maʻu ‘o lahi ‘aupito. Sione 10:10 – “Talaʻehai ‘oku haʻu ‘a e kaihaʻa ki ha meʻa, ka ke kaihaʻa pe, mo tamateʻi, mo maumau: ko Au kuo U haʻú, koeʻuhí ke nau maʻu moʻui, pea ke nau maʻu ‘o lahi ‘aupito.”  Ko e monūʻiaʻanga ia ‘o Sekope ‘i heʻene milimilisino mo e ‘Otuá, ko ‘ene tala moʻoni hono hingoa ko kākā fevaleloi.  Pea tui pikitai kaeʻoua ke tō ‘a e tapuakí ‘o alasi ai ‘ene moʻuí ‘o ketu, ko e fakahāʻanga ‘o e liliu hingoa mo e toʻonga moʻui ‘oku foaki kiate ia ko ‘Isileli – ko e ‘Otua ‘e fai tau maʻana.  Pea ‘e moʻoni ‘a e talaloto ‘a e ‘aposetolo, “Ko ia foki, kapau ‘oku ‘ia Kalaisi ha taha, ko e mātuʻaki fakatupu foʻou ia: kuo mole ‘a e ngaahi meʻa ‘o onoʻaho, Uē! Kuo nau hoko ‘o foʻou.” – 2 Kolinito 5: 17. ‘O aʻu pe ki he taimi ne ‘ikai toe pepeʻe ‘a Paula kae confident ‘o hēʻaki, “Kuo tutuki au ki he kolosí mo Kalaisi: pea ko ‘eku moʻui ‘oku faí, ‘oku ‘ikai kei ko au, ka ko e moʻui ‘oku fai ‘e Kalaisi ‘iate au: ‘Io, ko e moʻui ‘oku ou fai ‘eni ‘i he kakanó ko e moʻui ‘i he tui, ko e tui ki he ‘Alo ‘o e ‘Otua, ‘a ia naʻá ne ‘ofeina au, mo ne foaki ia ‘e ia ke pekia koeʻuhí ko au.” – Kalētia 2: 20

Ko e lipooti kuo fakahū mai ‘e he Komiti Lao ‘a e Fale Aleá ‘oku lolotonga fai hono tālangaʻi ki hono tukuhifo ‘a e Palemiá (Vote of no Confidence) ‘e malava pe ko ha Sekope pe ko ha ‘Isileli?  ‘E ‘aʻālonga pe kae toki hā kotoa ‘amui.

Posted on Monday 28th of November 2016 11:36:51 AM