Ko e tāvalivali “Monalisa” ‘a Leonardo da Vinci
Fakaloto lahi 'o e Uike

Ko e tāvalivali “Monalisa” ‘a Leonardo da Vinci ‘oku kei manakoa ‘e he toʻutangata kotoa.  ‘Oku ‘ikai ‘i ai hano fuʻu ‘uhinga mākehe (philosophical meaning).  Ka ko e fakatātā pe ‘o Lisa Gheradini ko e fefine ‘ofa fāmili mo e fofonga malimali ‘o talitali kakai.  Hangē ko ‘etau leá, ko e fefine “mata kāinga”.  Ka naʻe hoko ‘a e tāvalivalí ni ko e makamaile ke ne fakaʻilongaʻi ‘a e kuonga ko e “Rennaisance Movement” ‘a ia ko e senituli 14 ki he 17, ‘o e fakalaka ‘a e akó mo sivilaise. 

Ko e talanoa ‘o Lehapi ‘ia Siosiua vahe 2, naʻe ‘ikai ko ha fefine fuʻu mahuʻinga fēfē ia ‘i Sieliko.  Kae muʻa hake foki hono puipuituʻa feʻauaki.  Ka ‘oku lekooti ‘e he tohi hisitōlia Talamud ‘a e kau Hepelu ‘a e kau fefine hoihoifua ‘e toko 4 ‘o e Tohitapú:  ko Sela, ‘Apikale, Kuini ‘Eseta mo Lehapi.  Ko e hingoa “Rahab”, ‘oku ‘ohi meí he hingoa ‘o e ‘Otua ‘Isipite ko Ra – ‘Otua ‘o e ‘uhá.  Ka ko e ‘uhinga ‘o e hingoa “Rahab” ‘iate ia pe ko e “spacious pe broad” ka ‘oku sio ki he “faingamālie”.

‘Oku ‘i ai ‘a e meʻa mākehe ia ‘o e talanoa kia Lehapi.  Naʻá ne fūfūʻi ‘a e ongo asiasi ‘Isileli ‘i he ‘aofi hono fale.  Ko e tuʻuʻanga hono falé naʻe tuʻu pe he veʻe ‘ā fonua ‘o Sieliko.  Ka ko e makeheʻanga ‘o e fefiné ni, ko ‘ene tui ko e ‘Otua ‘o ‘Isilelí ko e tahaʻi ‘Otua moʻoni pe ia ‘o mamani.  Ko e ‘uhinga ia naʻá ne fai e faleʻi ki he ongo asiasí ke na toi he moʻunga he ‘aho ‘e 3 kaeʻoua kuo foki mai ‘a e kau tulí.  Pea ne fuakava ai mo e ongo tangatá ki ha ‘aho ‘e fakaʻauha ai ‘a Sieliko ke fakahaofi hono fāmilí.  Ko e maea naʻe tuku hifoʻaki ‘a e ongo asiasí he ‘aā fonua ‘o Sielikō ko e “MAEA KULOKULA”.  Naʻe kole ‘e he ongo tangata kia Lepahi ke haʻi ‘a e maea ko iá he matapā hono falé, ko e fakaʻilonga ke fakalaka ‘a e fakaʻauha mei ai.  Ko e “MAEA KULOKULÁ” naʻe ‘i ai pe hono tala he nofo ‘a e Hepelu.

Tokua ko e maea ia naʻe faʻa haʻi he vaʻe ‘o e lupe pusiakí hangē fakanavau.  Pea haʻiʻaki ‘a e tohi ‘a e kau fēfiné he taimi lahi ke ‘ave ki honau ngaahi ‘ofaʻangá ‘i he malaʻe taú.  Ko e “MAEA KULOKULÁ” (Red rope) ko e ‘uhinga ia ‘o e hingoa “LEPEKA” meí he lea Hēpelu.  ‘A ia ko e maea ia naʻá ne haʻiʻaki ‘a Lepeka kia ‘Aisake ‘o mākehe atu ‘a e fili mali mo e nofo mali ko ia ‘i he Tohitapu.  Kae hangē ‘oku toe hanga ‘e he talanoá ni ‘o fakamanatu ‘a e vali toto ‘o e matapa Hepelū kotoa ‘i ‘Isipité ke lakai ‘e he ‘Angelo Fakaʻauha.  Ne hoko e “MAEA KULOKULÁ” ko e fakaʻilonga hono lakai ‘e he fakaʻauhá ‘a e kiʻi fāmili pe ko ‘ení ‘e taha ‘i Sielikō.  Ka ‘oku hanga ‘e he tui ‘a Lehapí ‘o piliōteʻi ‘a e mākeheʻanga ‘o e talanoá ni.  ‘Osi fakapapauʻi pē ‘e Lehapi ia ‘e fakaʻauha ‘a Sielikō. 

‘Oku ou sio au ‘i he talanoá ni ki he meʻa ko ‘ení: ‘oku ‘i ai e tokolahi ‘oku nau siolalo ki honau tupuʻangá.  Ko e foha pe ‘ofefine tuʻutamaki ia, naʻe tupu māsiva mo taʻeʻiloa.  Ko hoto ‘aneafí, naʻe fuʻu lahi ‘ete feʻauakí (hūfanga he fakatapu), pe ko ‘ete fānau tuʻutamakí.  Mo e hā fua ‘a e ngaahi meʻa ‘okú ne lōmia hifo ‘ete moʻuí ke ‘oua te te toe ngāʻunu kimuʻa. Ko e talanoa ‘o Lehapí, ko e talanoa fakaloto lahi moʻoni.  ‘Oua muʻa te ke sio koe ki he ngaahi meʻa pehē, kae sio ‘oku lolotonga ‘ofa lahi pē ‘a e ‘Otuá kiate koe.  ‘Oku malava ke liliu ‘e he ‘Otuá hoto kuo hilí ngāfeʻufeʻu ki ha lolotonga mo e ikuʻanga fakangalongataʻa.

Naʻe mali ‘a Lehapi mo Salamoni ko e taha ia he ongo asiasí ki muiange pea na fanauʻi ‘a Poasi naʻe mali mo Luté.  ‘A ia ko e tukufakaholo ia ‘o Kingi Tevita, ko e Tuʻi ‘Isilelí pea tukuʻau mai kia Sīsū ko e Misaia.  ‘Oku lekooti ‘ia Hepelū vahe 11 ‘a e hingoa ‘o Lehapí ‘i he papa maamaloa ‘o e kau helohelo ‘i he TUI. 

Te tau fai ‘a e fehuʻi ko ‘ení, naʻe anga fēfē ‘a e hoko ‘a e fēfine lalekiní ke hoko hono manava ke tupu ai ha Tuʻi, ko e kai melie ‘o ‘Isileli pea tukufakaholo mai ai ‘a e Mīsaiá?  ‘Oku tala ‘e he “MAEA KULOKULÁ” ‘o ne fakapapauʻi mai ‘a e tui ‘a Lepahí.  Kapau naʻe ‘ikai ke ne haʻi ‘a e maea kulokulá, ne ‘auha hono fāmilí.  Pea te tau pehē ‘e hoko mai ‘a Poasi, Tevita mei fē mo ‘ene aʻu mai kia Sīsú.  ‘Oku hōʻata meí he “MAEA KULOKULÁ” ‘a e ‘imisi ‘o e taʻataʻa ‘o Sisú ko e moʻuiʻanga.

Ngaahi māheni ‘i he ‘Eiki, ko e kakai angahala pe kitautolu hangē ko Lepahi.  Ko au mālo mo e kelesi mo e taʻataʻa ‘o Sīsú ke mēmea ai ‘a e moʻui palakuú ni.  ‘Oku malava ‘e he ‘Otuá ke ne fai meʻa lahi ‘i heʻete moʻuí he taimi ‘okú te tukulolo ai ‘o tui pikitai kiate Ia.  Kaungā fakamoʻoni mo e talaloto ‘a John Newton, “I AM THE GREATEST SINNER BUT I SERVE THE GREATEST SAVIOUR”. 

Posted on Monday 28th of November 2016 11:37:53 AM