Fu'u lahi fiepoto Hou'eiki Nōpele
Lau 'Etita

Tulou atu kae ʹatá ke fakahā atu ʹa e fakakaukau ko eni ke mahino ʹa e ʹuhinga ʹoku ʹasi maʹu ai pē mei Fale Alea ʹa e ngaahi fakaʹuhinga ʹa e Houʹeiki Nōpelé tautefito kia Nōpele Fusituʹa mo Nōpele Tuʹiʹafitu pea toki kau hake pē ki ai ʹa Nōpele Nuku, Tuʹilakepa, Tuʹihaʹangana mo e toengá.

ʹOku talamai mai ʹe heʹenau vilitaʹeʹunua mo fakaʹuhiʹuhinga ʹi Fale Aleá, ʹa e faʹahinga fakakaukau ʹoku nau maʹu. ʹOku nau fakakaukau ko kinautolu pē ʹoku nau ʹilo lahi pea ʹilo lelei he taimi ʹoku talanoa ai he poltikí kae pehē ki he lao mo ha toe malaʹe pē.

Naʹe tālanga ʹa Fale Alea ʹi he Temokalati pea mo Pule ʹa e Tokolahi pea naʹe fakafehuʹi ai ʹe he Nōpele Niuá ʹa e Palēmia he kaveinga ni. Naʹa ne (Fusituʹa) ngāueʹaki ʹi heʹene meʹa ʹa e lea ko e fair (pe vahevahe taau).Halaʹatá  ha maʹemaʹekina ʹa e niʹihi ko eni hono ngāueʹaki ʹa e lea ko eni. Ko e vahevahe ʹo e nofo ʹa Tongá ni ʹi he sisitemi fakatongá ʹoku ʹikai kene fakahoʹata mai ʹe ia ʹa e vahevahe taau pē koe fair ʹoku ʹuhinga ki ai ʹa Fusituʹa.

Naʹe ʹohake ʹa e hono fakaʹuhingaʹi ʹo e Temokalati pea ngāueʹaki ʹa e ngaahi fonua mei tuʹapuleʹanga ʹo hangé ko Nuʹusila, ʹAositelelia mo ʹAmelika.

Ko e foʹi ʹata ʹoku ne ʹomai heni, ʹoku fakakaukau pē ʹa Houʹeiki te nau tonu pē kinautolu he meʹa kotoa pea ʹoku nau kei fakakaukau fakaʹeiki lahi, pē koe ʹuhinga ʹe tahá ʹoku kei aka ʹi heʹenau fakakaukau ko e Nōpele kinautolu pea koe kakai kitautolu pea ʹoku nau maʹu e mafai ko ʹenau ʹEikí pea ten au kei fakafepakiʹi fefeka e ngaahi fokotuʹutuʹu ʹa e kakai mo e puleʹanga ko eni.

ʹOku fiemaʹu ʹa e faʹahi ʹa e Puleʹanga pea mo kau fakafofonga ʹo e kakai ke ʹoua ʹe tukunoaʹi eni, ko e fuhu ʹoku fai ʹi Fale Alea ko e fuhu ʹuhinga mo e tipeiti ʹa ʹAtamai Fifili, pea ʹi he ʹuhinga koi a ʹoku ʹikai ke toe fiemaʹu ia ke tukunoaʹi ha foʹi ʹuhinga ʹa e Houʹeiki hono taʹe taliʹi ke ʹoua pē ʹe tuʹu hake haʹanau ʹuhinga. Lahi ʹa e ngahi tipeiti ʹoku fakahoko ʹoku tukunoaiʹi pē, ʹoku kau ia hono fakalotolahiʹi kinautolu ken au pehē ʹoku tonu ʹenau ʹuhingá. ʹOku ʹiai ʹa e tokoni lahi ʹa  hono faʹa fakafepakiʹi ʹe he Fakafofonga Fika 4, Mateni Tapueluelu kae pehē ki he Tokoni Palēmia ʹa e ngaahi ʹuhinga ʹa e Nōpele ʹo Niua.

Ko hono fakafepakiʹi ke fakafepakiʹi ʹuhinga pē.

Pea ʹoku taki mai ai ʹa e tokangá ki he longoaʹa ʹa e niʹihi ko eni, Kuo taimi ke fokotuʹu ke fili kinautolu ʹe he kakai. ʹOku nau tālanga he ʹisiu ki he fakafepakiʹi ʹo e Faihala, tokolahi ia heni ʹoku ʹosi taimi ken au lue ki ʹapi.

Niʹihi he Houʹeiki Nōpele, ʹoku kei palukuuʹia (hufanga he fakatapu) ʹa e kakai ʹo e fonuá he ʹeti faiva ponokalafi. Teʹeke pē ke ala ki ai ʹa e Potungāue Polisi ia mo e Komisiona Polisi kae pehē ki he Tokoni Komisiona Polisi. Ha ʹuhinga? Mou tali atu pē ʹe kimoutolu.

ʹOku ou fakameʹapangoʹia heʹenau taʹetuʹutuʹukina he lave ki he meʹa ʹoku ʹikai ken au tui ki ai. ʹOku hangē eni ko hono fakahā ʹe Tuʹivakanō naʹe kau hono matuaʹi mai ʹō e Temokalati. ʹOku ou ʹilo ʹoku ʹuhinga pē ia ki he aleaʹi ʹi Fale Aleá. Ko e Temokalati ʹi Tonga ní naʹe lahi taha hono teké mei tuʹa mei he kakai pea toki tokoni pē ʹa e niʹihi ʹo e kau fakafofonga ʹi Fale Alea. Naʹe fuhuʹi ʹa e Temokalati ʹi he Fakamaauʹanga pea mo e ngaahi lakafakahāhā koe ngaahi semina mo e ngaahi konivesio.

Naʹe ʹikai ke teitei kau ʹa Houʹeiki ai. Ko hono totonu pē ke tuku kinautolu ki tuʹa mei Fale Alea pē ko hono fili kinautolu ʹe he kakai. ʹOku mahafu ʹaki maʹu pē ʹe he Houʹeiki ʹa Nōpele Fusituʹa mei he tafaʹaki ʹo e Laó pea mo Nōpele Tuʹiʹafitu mei he Politikalé. Taimi ʹe niʹihi ʹoku faʹa tuku pē kenau fakamalanga ʹo ʹikai ke mahino kia au pē ko e hā ʹa e ʹuhingā. Meʹapango kuo ʹave ʹa Vosa ki he Seá Komiti Kakató naʹa ne faʹa tuʹusi ʹa e ngaahi fakamalanga ko eni ʹa e Houʹeiki ke takiheeʹi ʹa e fanongo ʹa e kakaí.

Kapau ʹe fakatokangaʹi ko ʹetau foʹi pē he tipeiti pē ʹikai ke tali ʹenau ngaahi fakamalangá mo ʹenau fakaʹuhingá ʹe langa ai pē ʹenau lotolahi ke fakafepakiʹi ʹa e meʹa kotoa ʹoku ʹoatu mei he kakai pē puleʹangá. Ko honau ʹatamai ko e Houʹeiki kinautolu pea ʹoku ʹotometiki pē hono ʹoange ai kinautolu ʹa e fakakaukau fakaʹeikilahi. Ko ia ko hono fakafepakiʹi ke fakafepakiʹi pē he levolo ko ia, ko hono ʹai ʹe tahá, ke toʹo ʹa e siolaló meiate kinautolu. Ko e lao ʹo e tipeití, ke tipeiti ʹuhinga, pea malohi ʹo ʹikai ke foʹi há poini ʹe taha. Ko hono tukuange pē kenau malohi pea ʹikai ke tamateʹi `enau poini ko ʹenau lotolahí ia. Ko e founga kia Nuku, ʹoku lahi ʹene Malanga ka ʹoku ʹikai ke ʹuhinga, koe founga ki ai ʹoku ngāueʹaki ʹe he Fakafofonga Fika 4, talanoa poini pea ʹe lava ʹo tuʹutuʹu ʹenau Malanga taʹeʹuhingaá. Kuo hangē ʹa e Fale Alea ha kakai fefine he tipeiti kae ʹikai ke langa hake. Ko ia toʹo kituʹa ʹa Houʹeiki mei Fale Alea, he ko ʹenau ʹiai pē ʹa kinautolu ke longoaʹa mo haveki.

Posted on Monday 28th of November 2016 11:40:20 AM