Longoa'a 'a Fale Aleá kei hala hono fa'unga!!
Lau 'Etita

ʹOku mapuna maʹu pē ʹa e lea ko ení mei he kakai ʹo e fonuá fekauʹaki mo e Fale Alea ʹo Tongá, fale longoaʹá. ʹO fakaʹuhinga ki he taimi ʹoku nau keé ai he tipeití. Ka ʹoku ʹiai ʹa hono ngaahi makatuʹunga ia pea ʹoku ʹuhinga ai ʹa e totonu ke fakaleleiʹi kei taimi ʹa Fale Alea he kuo hē ʹaupito. Ko e hā ē meʹa ke fakaleleiʹí?

Fakaleleiʹi ʹa e founga pē lao ʹoku fili ʹaki ʹa e Sea ʹo e Fale Aleá, fakaleleiʹi ʹa e lao hono fili ʹo e kau Nōpelé, lao fili ʹo e Palēmiá, lao ʹo Fale Aleá, lao fili Fale Aleá.

ʹI he Fale Alea lolotongá ʹoku hunuki ai ʹa e foʹi fakakaukau ʹo e Temokalatí ka ʹoku ʹikai ke hāsino mai ʹo faikakano ʹa e foʹi fakakaukau. Ko e foʹi fakakaukau ke fili ʹa e Sea ʹo e Fale Alea mei he Houʹeiki Nōpele pea ke tuku leva ʹa e Sea ʹo e Komiti Kakato ke fili mei he kau Fakafofonga ʹo e Kakai. Tokua ke fakapalanisi ʹa e Ongo Faʹahi koe kakai mo e Houʹeiki.  ʹOsi ko iá, ʹoku tuʹu ʹa e foʹi faʹunga ʹo pehē ni. ʹE fili atu ʹe he kakai ʹa e toko 17 pea fili mei ai ʹa e kau minisitā pea koe toenga te nau ʹi tuʹa leva mo e kau nōpelé.

ʹOku hū leva ʹa e Houʹeiki mo ʹenau taukei oló ʹo faʹa mālanga ke ngali tuʹu fakataha mo e niʹihi ʹo e kakai ʹi tuʹá(ʹikai ke minisitā) pē poupou kia nautolu. Ko e foʹi fakapulipuli heni, ʹoku tuʹu fakataha maʹu pē ʹa Houʹeiki ka koe kakai ʹoku nau moveteveté, kuo nau anga ki nautolu ki heʹenau politiki fakahouʹeikí. Ko ia ko hono fuhuʹi ʹenau fahaʹí, ke ngāueʹaki pē ʹa e founga ʹoku nau ngāueʹaki ko honau vaivaiʹangá pē ia. Fakamālohiʹi ʹa e fakapaati, he ka ʹikai ʹe kei movetevete pē ʹa e kakai mo kei taʹemahino ʹa e faʹahinga tokateline fakapolitikale ʹoku nau tui ki ai. Ka te mou fakatokangaʹi ʹe kei tuʹu fakataha pē ʹa Houʹeiki ia. Ko ʹenau mālohi ko ʹenau tuʹu fakatahá neongo ʹenau toko 33 pea toko 9 ʹi Fale Alea.

Ko ia ko hono veteki ʹo e palopālemá naʹa ku lave ki ai ʹi ʹolungá, ke fili kinautolu pē ko e fili fakapaati ki Fale Alea. Pea ʹe vaivai leva ʹenau tuʹu fakatahá. Ko e meʹa ʹe taha ke tau fakatokangaʹi, ʹi Fale Alea ʹoku tokolahi ange ʹa e kau fakafofonga ʹo e kakai, ka ʹoku lahi maʹu pē ke movetevete ia hangē koe kimuʹa he teu fili pē koe hoko ha palāpalema.

Ka koeʹuhī ʹoku teʹeki ke kakato ʹa e faʹunga temokalati ʹo e fonuá  ʹe kei longoaʹa ai pē ia. Ko e puleʹangá ʹe lava ʹo fakahoa ki he tangatá.  ʹI heʹetau Fale Alea ʹoku ʹikai ke pehē, ʹoku ʹiai ʹa e kau fakafofonga mēmipa fakahauē, fakafofonga mēmipa folau, fakafofonga memipa minisitā, fakafofonga mēmipa longoaʹa, fakafofonga nōpele mohe, fakafofonga kē, fakafofonga mēmipa vahe, fakafofonga mēmipā fatu fonua.

ʹOku fiemaʹu ke ʹauhani ʹa e ngaahi felekeu mo fakavaʹavaʹa ʹi Fale Aleá ke fatu koe fale ke fetaulaki ki ai ʹa e kau heló ʹo fatu e fonua mo e laó. Ka koeʹuhī ko e natulaʹi tangatá ke kumi ʹa e matelie ʹe faingataʹa maʹu pē ke maʹu ia ʹi Fale Alea ha taha koe hū ki lotó koeʹuhī koe fonua. Lahi tahá ia ko e Paʹanga pea toki fika ua mai ʹa e MAFAI. Pea taimi ʹe  niʹihi ʹoku na faʹa fetongi pē.

Ha ʹuhinga ʹoku hoko ai ʹa e palopālema ko eni?

Ko e lahitaha ko e ʹikai ke mahinoʹi ʹa e foʹi sisitemi koe puleʹanga. Ko e hā honau fatongia, ko e hā ʹa e Mafai? Ko e hā ʹa e founga ke puke ʹaki ʹa e mafai? Ko e hā founga ke fili ʹaki ki he mafai?Ko e hā ʹa e meʹangāue ke siviʹi ʹaki ʹa e mafai?

Kaekehe ʹoku taukave maʹu pē ʹa e Houʹeiki tokua koe Fale Alea koe fale pē ʹe taha. ʹIo, ko ʹenau mahafu ia ke ʹoua ʹe ueʹi ʹaki kinautolu. ʹOku nau pehē  ʹoku ʹosi temokalati pē he ʹoku 17 ʹa e kakai kae toko 9 kinautolu pea tokua koe Vahevahe Taau ia. Ke ʹiai ʹa e puleʹanga, kakai mo e Houʹeiki.Tolu e vahe ʹo e Fale Alea.

ʹOku hala ia ke pehē ʹoku maʹu ai ʹa e vahevahe taau pē Equality. Toko 17 fili ʹe he laukilu pea toko 9, fili ʹe he toko 33, ko e meʹa ia ʹoku ui ko e Inequlity. ʹʹOku ʹikai ke maʹu ai ʹa e Justice ia pē koe Fakamaau Totonu ʹi he Fale Aleá. ʹE lava maʹu ia ʹi he hū fakapaati ki Fale Alea, fekau ʹa e Houʹeiki ke fili nautolu he kakai pea hū mai heʹenau faʹahi ʹo feʹauhi ai ki he mafai pē koe Palēmia pē koe puleʹanga.

ʹE maʹu ai ʹa e vahevahe taau he koe halanga hū ki loto ʹoku fou he hala pē ʹe taha. ʹO ʹikai ke hangē koe founga lolotonga ʹo fou he fili ʹa e kau Nōpele pea nau mohe pē ʹo ʹā hake ʹo fili kae maʹu ʹe he kakai ʹa e kanongatāmaki, he ʹoku nau fatu ke vākovi pē ʹa e kakai ka nau kei pule pē. Pea kei kemipeini pē kakai mo fekoloʹaki ka nau nofo pē ʹo vakai mai hangē koe fanga ʹOtua ʹo Kalisi, toki peti mai pē, ko hai ʹene kiʹi motuʹa ʹe mālohi. Mou ʹā ʹo fakatokangaʹi ʹenau founga pea liliu ka ʹikai koe koto kulanoa ʹa  e feinga.

Sio ki he fakafepaki ʹi he Sipoti 2019,faʹū taha pē kinautolu ʹo hoka mai pea tukuakiʹi ʹe hā mo e hā. Lī kinautolu kituʹa ke fili ʹe he kakai ka mou sio ki he molū maea ʹa e niʹihi ko eni. Kuo ʹosi ʹa e taimi pōpula, mo e tali ko ee. Hā ia he houʹeiki ʹo Houma he taimi ʹoku fisiʹia ai  pea  lau TAU. Fakaʹilonga ia ʹenau fisiʹia ʹa Houʹeiki, ko hono faitoʹo ke toe lingiʹi atu meʹi masima he mataʹilavea ʹo e fieʹeiki ʹo fili kinautolu ki Fale Alea. Ko e akoʹi ia ʹoku akoʹi ʹaki pē founga fakalao ke poto ā Houʹeiki.

Posted on Monday 28th of November 2016 11:42:20 AM