Kaniseli faka'ilo 'o Tevita Lātū fekau'aki mo hono tui'i 'aki e me'alele ki'i leka ako 'o pekia
Hopo

Kuo tuʻutuʻuni ʻa e Fakamaau Polisi Lahí Folau Lokotui ʻi he houa pongipongi ʻaho Monite kuo ʻosí ko hono 24 ʻo ʻOkatopá ke fakafoki ʻa hono fakaʻilo ʻo e tangataʻeiki ko Tevita Lātū taʻu 80tupu ʻo Maʻufangá pē ko hono tamateʻi ʻa e tohifekau naʻe tukuakiʻi ki aí.

Ko e taha ia ha mōmeniti fakafiefia kia Lātū mo hono fāmilí ʻa e taimi naʻe fakahoko ai ʻa e tuʻutuʻuni mei he Fakamaaú ʻo vete ai ʻa e haʻihaʻisia ʻo e ngaahi fakakaukau naʻe feʻao mai mo e tangataʻeikí he naʻe hoko foki ʻa e mate ʻi he fakatuʻutāmaki ko iá.

Ka ʻi he kole mei he Talatalaakí Peti Langi ki he Fakamaaú ke tukuange ā ʻa Tevita Lātū ke tauʻatāina mei he tukuakiʻi naʻe feʻao mo iá he ʻoku ʻikai maʻu ʻe Kalauní ha fakamoʻoni feʻunga ke hoko atuʻaki ʻa e hopó.

Naʻe to e kiʻi fehuʻia ʻe he fakamaaú pē naʻe ʻosi fakahoko ha talanoa mo e ʻAteni Senialé fekauʻaki mo e meʻa ʻoku ʻohake ʻi he Fakamaauʻangá ka naʻe tali ʻe Langi kuo ʻosi fai ʻa e femahinoʻaki mo Kefu ʻa ia ʻoku makatuʻunga ʻene fokotuʻu ke tamateʻi ʻa e fakaʻilo ko iá.

Naʻe fakafofongaʻi fakalao mai ʻe Hiva Tātila ʻa e fakaʻiloá ki he fakamaauʻangá pea teʻeki ke kamata ʻa e hopó ka ko e lolotonga ʻeni ʻa e ngāue fakalao ki he ngaahi faile ke fakatahatahaʻi ʻa e ngaahi fakamoʻoní ka e malava ke hokoatu ʻa e hopó pea ko hono tānaki tuʻunga ʻeni ʻo e ngāue ko iá kuo tukuange ʻa Lātū.

Ko e palopālema naʻe hokó ʻi he mahina ko Siulai ʻi he efiafi ʻi ha fononga mai ʻa Tevita Lātū ʻokú ne fakaʻuliʻi mai ha saliote misini ko e fou faka-Tonga he hala Taufaʻāhaú ʻi Pea.Koʻene kei fononga hifo mei Tufumāhiná ʻo fou atu he halá naʻe ʻikai ke ne lava mapuleʻi lelei ʻa e saliote mīsiní ka e afe atu ʻo tau ʻi he mamahí naʻe lolotonga tuʻu he kauhalá ʻi Pea.Ko e mōmeniti fakamamahi ki he fakaʻiloá ʻi heʻene toki ʻā hake kuo hoko palopalemá ʻo ʻikai ke ne ʻilo ʻoku tau ʻi ha taha.

Ka naʻe hifo ki lalo ʻo fakasio ʻoku ʻiai ha talavou ʻoku tokoto fakataha mo e ngaueatu ʻa e kakai naʻe ofiatú ʻo fakahoko e tokoni ki hono ʻave ʻa e mamahí ki falemahaki.Naʻe aʻutaki atu ʻa e mamahí kuoʻosi kafo hono sinó ʻi he lavea tupu mei he fakatuʻutāmaki naʻe hokó ʻo siʻi mālōlō aipē.Ka naʻe puke aipē ʻe he kau Polisí ʻa e fakaʻiloá ʻo ʻave fakahoko ngāue fakalao kiai mo fakahā kiai ʻa e tohi fekaú. Naʻe tali lelei ʻe Lātū ʻa e tukuakiʻí ka e hokoatu ki he fakamaauʻangá. Ka ko ʻeni kuo kakato ngāue fakalaó ʻo mahino ʻoku ʻikai ke to e hokoatu ʻa e fakaʻiló.

Ka ʻi hono tuku mai mei he kau Polisí ʻa e fakaikiiki ʻenau ngāue ki he fakaʻiloá naʻá ne fakahā naʻe tule mohe ʻo ʻikai ke ne ʻilo ha meʻa ka e toki ʻā hake ʻo manatuʻi naʻe fakaʻuli ʻi he meʻalelé mo toki ʻilo ai naʻá ne tuiʻi ʻa e tokotaha. Ko e mamahí ko ha kiʻi talavou ʻoku kei ako lautohi puleʻanga ʻa ia naʻe nofo Tatakamotonga ka naʻe ako mai ki he taha akoʻanga ʻi he vāhenga Nukuʻalofá. Pea ko ʻene tali meʻalele ʻi Peá he naʻe heka mai ʻi ha meʻalele mei Nukuʻalofa ʻa ia ko e meʻalele ia ʻe fou he hala Tokomololó pea hifo ʻo tali ha meʻalele ʻe taha ke ʻalu ai ki Hahake. Ka naʻe ʻikai haʻane ʻilo ko e ʻaho fakaʻosi ia ki heʻene moʻuí.

Naʻe hoko foki ʻa e fakatuʻutāmakí pea toki ʻohake ai puipuituʻa ʻo e fakaʻiloá ki heʻene kau ʻi he ngāue fakavavevave ʻi Toloa ʻi he taimi ko iá he ʻaho mo e poʻuli ki he teuteu ʻo e kātoanga Kātoa ki Toloa ʻi Siulaí. He ko e ngāue ia fuʻu fiemaʻu ke fakavaveʻi ʻa e ngāue kotoa naʻa tōmui pea naʻe kau ai ʻa Tevita Lātū he ko e taha ia kolisi tutuku ʻi he akoʻangá. ʻA ia naʻe tukuakiʻi fuʻu ongosia hono sinó he ngāué pea tupu mei ai ʻene tule mohe he fakaʻulí ʻo hoko fakatuʻutāmakí.

Kaekehe naʻe ʻosi fakahoko meʻafakaʻeiki ʻo e mamahí ʻi Siulai pē pea naʻe lava lelei atu pē kiai ʻa e tangataʻeikí mo hono fāmilí ʻo fiekaungā mamahi ki he mole kuo hokó pea tali lelei ʻe he fāmili ʻo e pekiá.Ka ʻi heʻene aʻu mai ki ʻOkatopa kuo tamateʻi ʻa e fakaʻilo kia Tevita Lātū ʻi he mahino ngāue fakalao kiai ʻoku ʻikai ha fakamoʻoni feʻunga ke ne poupou ki he tukuakiʻi ʻoku hā ʻi he tohifekaú.

Posted on Monday 28th of November 2016 11:43:21 AM