Malu'i kitu'a ongo tama tukuaki'i tā Pisikoa 'Ameliká
Hopo

Kuo tuʻutuʻuni ʻa e Fakamaau Polisi Pulé Sālesi Mafi ke maluʻi kituʻa ʻa e ongo talavou ʻokú lolotonga tukuakiʻi ki ai ʻa e fakalavea lahi naʻe fakahoko ʻi he māhina ko Siulai ʻi Sopu ki he fefine ʻoku pule ʻi he kau ngāueʻofa ʻa ʻAmelika ki Tongá ni. ʻOku makatuʻunga ʻa e tuʻutuʻuni ko ʻení mei he maau ʻa e ngāue fakalao ki he ongo fakaʻiloá pea tatali ai ke mahino ko e hā ʻa e lau mei he ʻAteni Senialé ki he tūkunga ʻe ʻi ai ʻa e hopó hili hono toloi ki he ʻaho 14 ʻo Tīsemá ke maau ki ai pepa ke tufa ki he ongo talavou kuo tukuakiʻí.

Ko Sailosi Lauʻi mo Hemaloto Makafilia ʻokú na feʻao mo e tukuakiʻi ʻa ia naʻe fakafofongaʻi fakalao mai ʻe Fatai Vaihū ʻa Makafilia ka e ʻikai ha loea ʻa Lauʻi. Naʻe tuʻofiha ʻa e hā ʻa e ongo talavoú he fakamaauʻangá mo ʻena kole ke ʻoange muʻa fakamoʻoní ke na sio ki ai he ʻokú ʻikai ke na fiemālie ki he tukuakiʻi ʻoku fakahokó. Ka naʻe toutou toloi pē mei he kole ʻa ʻInisipēkita Fifita mei he kau Polisí ke toloi ka e fakakakato ngāue kau ʻOfisa Fakatotoló ke tānaki mai ngaahi fakamoʻoni ʻe ala lava.

Ka naʻe to e ui pea hangē ʻoku kiʻi tataka loto ʻo e Fakamaaú Sālesi Mafi ki he ongo Talatalaakí ʻa e ʻInisipēkitá mo Lutui ke ʻai haʻana tali ʻoku fakafiemālie ka e ʻoua tali pē ke toloi kei hokoatu ngāué he ko e fuʻu tali motuʻa ia mo hangē ʻoku ʻikai ke fakahoko ha ngāué he ʻoku fifili ʻa e ongo tukuakiʻí ki hono tauhi kinaua ʻi ha mei mahina ʻe taha mo e konga.

Ka naʻe kole fakaʻosi ongo Talatalaakí kenau fakataha ki he ʻofisi ʻo e Fakamaaú ʻi he houa efiafi ʻaho ko iá ka e ʻoatu ngaahi fakamoʻoni ʻokú nau maʻú ke ne sio ki ai.

Naʻe makatuʻunga foki fiemaʻu ʻe he Fakamaau Polisi Pulé ha tali ʻoku lelei ki he fanongó he ko e tuʻo tolu ui e hopó ʻa e ongo talavoú mo ʻena vivili ke ʻoange fakamoʻoní ke na sio ki ai. Ko hono fuofua ui ʻena hopó naʻe tuʻu fefeka ʻa Lauʻi ʻi hono ʻekeʻi ʻene totonu ki hono tauhi fakalao ia ʻi he fakamoʻoni ʻa e kau nofo pōpula Huʻatolitoli, ko ʻenau fakalotokovi ki ai he naʻe ʻalu ia ʻo maʻu uaifi ʻi Nuʻusila pea ko ʻene kiʻi ʻeva mai ki heʻene ongomātuʻá pea nau feinga ke fakaʻefihiaʻi ia. Naʻe hā mei ai ʻa e loto mamahi ʻa Lauʻi mo fakahā ʻoku mole hono faingamālie ʻi he tukuakiʻi loi ʻoku fakahokó pea ʻikai to e lava ha ʻalu ki Nuʻusila ʻo ngāue tokoni mai ki he fāmilí.

Ka ko Makafilia ia naʻe ʻikai ke fiemālie ki hono tuku ia ʻi pilīsone ʻo ʻikai tokanga ange kau Polisi Nukunukú ki ai pea aʻu ʻo ʻikai ha meʻakai. Ka naʻe tuʻutuʻuni ʻa e Fakamaaú kia ʻInisipēkita Fifita ke tokanga ki hono tauhi fakalao ʻo Makafiliá ke ʻoange ʻene fiemaʻú he ʻoku teʻeki ke mahino ʻoku halaia. Ka ko Lauʻi naʻe fakamahino ki ai ke fiemālie pē ʻo tali ke maau ngāue kau Polisí ka e toki tukuange he ko hono sinó ʻoku teʻeki ke halaia ki he hiá ka ʻoku kei tukuakiʻi pē.

Naʻe to e toloi mei ai hopó ka e fakakakato pea mahino kuo maau ngāue kau Polisí pea toki fakahoko ai hono maluʻi kinau kituʻa ke na ʻalu ʻo tali hopo pē mei honau ʻapí. Naʻe ʻai ʻa e ngaahi makatuʻunga ke ne pukepuke ʻaki ʻa e ongo fakaʻiloá ʻi he vahaʻa taimi ʻoku maluʻi ai kinaua kituʻá. Kuopau ke tauhi ʻena paasipooti ʻi he fakamaauʻangá tapu ke to e mavahe mei Tongatapu ki ha faʻahinga feituʻu ʻi tuʻapuleʻanga pē ko muli.Ko e taimi ʻokú na takai holo ai ʻi tuʻá ʻoku ʻikai ke to e ngofua mavahe mei honau ʻapí ʻi he taimi poʻulí tukukehe kapau ʻe ʻilo kiai ʻa e ongomātuʻá.Pea tapu ke na to e ʻalu ʻo nofo fakatamaiki ʻi he lolotonga fakatatali ʻena hopó. Kimuʻa pea tali ʻena maluʻí kuopau ke haʻu ʻa e tokoua falalaʻanga ke sio kiai ʻa e Fakamaau pea toki lava ke ʻatā ke maluʻi kinau kituʻa.

Kaekehe ko e tukuakiʻi ʻo Lauʻi mo Makafilia makatuʻunga hono toki maʻuatu Talēkita kau Ngāueʻofa ʻAmeliká ʻi he veʻe hala ʻi Sopú ʻi he pongipongi ʻaho Tokonaki 16 Siulai ʻokú ne feinga mai mo e ui tokoni ki he hala Vuna ʻi Sopú ʻoku lolotonga fetotoi mo lavelavea ʻo hā mei ai naʻe taaʻi lahi.Naʻe fakahoko leva ʻa e tokoni ki hono leleakiʻi ki he Falemahaki Vaiolá pea toki fakafolau ki tuʻapuleʻanga ke fakahoko ʻa e faitoʻo ki he kafo naʻe hokó.

Hili ʻa e palopalemá naʻe ʻikai ke siotonu ha taha ʻi he meʻa naʻe hokó he ko e lue fakamālohisino ʻa e mamahí ʻi he hengihengi Tokonakí pea toki maʻuatu kuo lavea fakauofua ki he taimi 9 ki he 10;00am.Naʻe fakahoko ai ʻe he kau Polisí ha fakatotolo ka e kiʻi fuoloa pea ʻofa mai ʻe he kau ʻAmeliká ha US $10000 ki ha taha te ne ʻomai ha fakamatala fakaofiofi ke puke ai ha taha naʻá ne fakahoko ʻa e hiá.

Ka naʻe silongo mai ʻa e ngaahi fakamatala ko iá ʻo ʻasi mai ʻi he mahina ko Sepitemá kuo puke ha ongo talavou ʻo tukuakiʻi ki he fakalavea lahi ki he mamahí.Ka naʻe toki mahino ʻi he fakamatala ʻa e ongo talavoú ʻi he fakamaauʻangá naʻe puke pē kinaua ʻi ʻAkosi ʻo tauhi fakalao pea toki fakahoko fakatotolo kau Polisí ʻo tānaki mai ʻa e ngaahi fakamoʻoní.Naʻe toki talaki fakaʻofisiale ʻe he kau Polisí kuo maʻu ʻa e ongo talavoú naʻá na tā mamahí.

Ko Lauʻi naʻá ne fakamatala naʻe nofo Nuʻusila pea toki haʻu ʻo feʻungatonu mo e hoko ʻa e palopalemá ʻo puke ia ʻe he kau Polisí.Ka ko Makafilia naʻe puke ʻe he kau Polisi ʻo ʻave tauhi ʻi Nukunuku pea hola mei ai hoʻatā efiafi ʻaho tatau.Naʻe kumi ʻe he kau Polisi ʻo maʻu mai ʻoku feinga hola ki ha motu ʻi he hengihengi ʻaho tatau ʻo fakafoki hokoatu tauhi fakalaó.Naʻe tautea ai ke ngāue pōpula mahina taha ka e toloi kapau te ne to e fakahoko ha hia lolotonga hono tauhi fakalao iá ʻe toki taki ke ngāueʻi tautea koiá.

Naʻe kole fakamamate ʻa Makafilia kia Fakamaau Mafi he ʻaho koiá ke toloi atu mo e hopo koiá ka e ʻoleva kuo maau ʻa e hopo tukuakiʻi ʻo e fakalavea ki he Tālekita Ngāueʻofá he kapau ʻe tonuhia aipe he ʻosi ʻa e hopó pea ʻosi aipē tukuakiʻi hola mei he tauhi fakalaó.Kapau toki halaia pea toki hilifaki fakataha aipē tautea koiá mo e hola mei he tauhi fakalaó.Ka naʻe kole ʻa e Talatalaakí Sātini Talamai ʻokú ne fakafepakiʻi ʻa e kole mei he fakaʻiloá he kuo halaia mei he hola mei pilīsone Nukunukú.

Makehe mei ai ʻoku lolotonga ʻiai hopo tukuakiʻi ʻo Makafilia ʻi he Fakamaau Lahí ki he fakalaveaʻi ha finemui muli mei Nuʻusila ʻi Tufuenga Kolomotuʻa ofi ki he hala ki he akoʻanga ʻAtenisí ʻi he mahina kamata ʻo e taʻú ni ka ʻoku teʻeki mahino ola koiá.He ʻoku kei toloi ia ki he taʻufoʻoú ke toki aofangatuku ola koiá.  

Posted on Monday 28th of November 2016 11:44:08 AM