Hala tukuaki'i ne tā helepelu'i 'a Samoa Latai, piki pē he mata helé 'o laveá
Hopo

Kuo tuʻutuʻuni ʻa Fakamaau Polisi Sālesi Mafi ʻi he Fakamaauʻanga Nukuʻalofá ke tukuange ʻa Semisi Havili ʻo Haʻateihó mei he tukuakiʻi matuʻaki mamafa ki he fakalavea mamafa ʻi heʻene tāʻaki e helepelu ʻa e matāpule mei Fuʻamotu ko Samoa Latai ʻo tupu mei ai ʻene lavea lahi ʻi he pongipongi ʻaho 3 ʻo ʻEpeleli taʻu 2015. Ko e lavea lahi naʻe hoko ki he nima ʻo e mamahí pea tupu mei ai ha fakaʻilo fakafalemahaki ai ʻa Havili.

Naʻe fakafofongaʻi fakalao mai ʻe ʻOfa Pouono ʻa Havili ki he fakamaauʻangá pea Talatalaaki ʻa ʻInoke Finau maʻae Kalauní. Naʻe talu foki hoko palopālemá mo e toutou hā ʻa Havili ʻi he fakamaauʻangá pea aʻu mai ki Tisema taʻu 2015 mo hono fakaʻaho ke hā ʻi he Fakamaauʻanga Lahi ʻo e taʻú ni. Naʻe tuʻutuʻuni ai ʻa Fakamaau Lahi Cato ke fakafoki pē hopó ia ke fakahoko hono fakamaauʻí ʻi he mafai makehe ʻo e Fakamaau Polisí. Ko e mafai ko iá ʻoku hangē pē ia ha Fakamau Lahí he ʻoku tatau pē ʻene tuʻutuʻuni tauteá mo e Fakamaau Lahí.

 

Lavea koe taaʹi pē ko e pikimate naʹe taaʹi?

Kaekehe naʻe tali tonuhia pē ʻa Havili pea ui fakamoʻoni ʻa e talatalaakí ʻo fakamoʻoni ai ʻa e mamahí ki he natula ʻo e meʻa naʻe hokó mo ha kau fakamoʻoni kehe pē. Ka ko e fahaʻi ʻa e tokotaha tukuakiʻí naʻe ʻikai kenau to e ui fakamoʻoni ka naʻe tukutaha pē ki heʻene fakafofonga laó ke ne fakahoko ʻa e fuhú ʻi he loto fakamaauʻangá. Ko e lelei ne maʻu ʻe Havili naʻe ikuna ʻene hopó ʻo tuʻutuʻuni ʻa Fakamaau Salesi Mafi ke tukuange he ʻoku ʻikai ke lava fakamoʻoniʻi mai ʻe he Talatalaakí naʻē tāʻaki ʻe Semisi Havili e helepelú ʻa e mamahí. Ka naʻe fakamatala pē ʻa Samoa Latai naʻe teʻeki ke tā ʻa Havili ia ka naʻe tupu mei heʻene ilifiá ʻo ʻoho atu ia ʻo puke mata ʻo e helepelú.

Ko e foʻi puke ko iá naʻe hoko ai ʻena fangatua ʻo lavea ai ʻa e mamahí pea to e hanga ʻe he mamahí ʻo sapiʻi e vaʻe ʻo Havilí ʻo tō ki lalo ka e lele ia he halá ʻo feinga tokoni ki falemahaki. Naʻe mahino mei he tuʻutuʻuni ʻa Fakamaau Mafí naʻá ne tali ʻa e fokotuʻu mei he fahaʻi taukapó fekauʻaki mo e malanga tuku ʻa Pouonó. ʻI he taukapo ʻa Pouono fekauʻaki mo e tukuakiʻi ʻo Havilí ko e tā fakalavea mamafa ʻa ia ʻoku tautea ngāue pōpula ia he taʻu lahi ʻo kapau ʻe halaia ki ai ha taha.

 

Teʹeki lava Kalauni fakamoʹoni e taa

Naʻá ne fokotuʻu ki he fakamaauʻangá ʻoku teʻeki ke ʻomai ʻe he Kalauní ha fakamoʻoni ki he tā mo e fakalaveá ʻo hangē ko e tukuakiʻi naʻe hā ʻi he tohifekaú. He ʻoku hā mei ai naʻá ne tā ʻaki e helepelu ʻa Samoa Latai ka naʻe teʻeki ke fakahā ʻi ha fakamoʻoni kae tautautefito ki he fakamatala ʻa e mamahí naʻe lēkooti ʻe he kau Polisí mo ʻene fakamatala fuakava he fakamaauʻangá ʻoku teʻeki ke ʻasi ai naʻe tāʻaki ʻe Havili ia ʻa e helepelú. Ka ko e fakamatala pē ʻa e mamahí ko ʻene hifo mei he meʻalelé kuo tuʻu mai ʻa Havili mo e helé peá ne ongoʻi faikehe ʻo ʻohofi ai puke mata ʻo e helepelú heʻene fuʻu ilifia naʻá tāʻaki ia e helé.

Kapau naʻe ʻikai ke puke ʻe ia mata e helé heʻikai lavea ia ka ko e tuʻu pē ʻa Havili ia ko e fakapapaka pē ka naʻe ʻikai ha taumuʻa pehē ia ka ko e mamahí pē naʻá ne ʻohofi mata ʻo e helé ke tupu mei ai ʻene lavea lahi ʻo ʻikai ke hangē ko ʻene hā ʻi he tohifekaú. Ko ia ai naʻe tuʻutuʻuni ʻa Fakamaau Mafi ke fakafoki hono fakaʻilo ʻo Semisi Havili ʻo tukuange ʻoku tonuhia ki he tukuakiʻí.

 

Puipuituʹa

Kaekehe tetau to e sio ki he natula ʻo e palopālema naʻe hokó ʻi hono to e ʻomai ʻa e fakamatala fuakava ʻa e mamahí ʻi he fakamaauʻangá. “Naʻe fakahā ʻe he mamahí ko e pongipongi Falaite ʻeni ʻaho 3 ʻEpeleli 2015 naʻe kei mohe ia ka naʻe fafangu ange ia ʻe Tame ke ʻalu ʻo fana vaoʻi ʻa e manioke ʻa Semisi naʻa tō ha ʻuha.

Ko e taimi naʻe ʻalu ange ai ʻa Semisi ʻo kole ke fana ʻene ngōué naʻe lolotonga moʻua ia he naʻá na langa mo ha matāpule kehe ha falenofoʻanga ʻi Liahona. Naʻe fakakaukau ke ʻalu fanaʻi ʻa e manioké he ʻoku vave pē mahalo ʻe aʻu houa ʻe ua ka e toki ʻalu he houa efiafi ʻo fola milemila ʻena kiʻi falé kae faliki.

“Naʻe heka mai ki he sea mui ʻo e veení pajero lanu engeenga ʻoku ʻosi hekaange ai ha tama foʻi feti ko Sione ka e fakaʻuli pē ʻa Semisi. Naʻá nau fononga mai ki he ʻapi ʻutá ʻo fou atu he hala ki he ʻutá ʻi Vaikeli ʻoku haʻu pē foʻi hala ko iá ʻo maʻu ʻa e ʻapi Lautohi Puleʻanga ʻo Tokomololó. ʻI heʻenau aʻu ki he loto ngōué naʻe fetuʻutaki telefoni ʻa e fakaʻiloá ki he tokotaha ka e kei tangutu pē ia mo Sione ʻi he sea mui ʻo e veení.

 

Naʹe ʹave pulu ki feʹia?

“Naʻe kamata leva ke ʻekeange ʻe Semisi ki ai pē naʻá ne ʻave ki feʻia ʻene pulú ʻo fahi aí. Naʻá ne talaange ʻoku ʻikai ke ne ʻiloʻi ʻe ia meʻa ko iá ʻokú ne fakamatala angé. Naʻe kei viviliange pē ʻa Semisi ʻo hangē ʻene fakamatalá ʻoku tukuakiʻi ia ko ia pē naʻá ne ʻave ʻene pulú. Naʻe kamata ke huʻuhuʻu ko hono ʻave iá ke taaʻi he ʻoku hala ʻa e fana vaó ia. Naʻe aʻu ki ha taimi kuo fakahā ʻe Semisi kia Sione ke ne toʻo mai ʻa e maea mei he puti ʻo e veení ke haʻiʻaki ʻa Samoa.

“Ko e taimi ia naʻá ku toki fakapapauʻi ko e loi ʻa e fana manioké ia ka ko hono ʻave au ke taaʻi ʻi ʻuta. He naʻe ʻi ai pē talanoa kimuʻa mo e tama naʻe faʻa haʻu ke ma ʻalu ʻo huo ʻene maʻala, ʻene fakahā mai keu tokanga he taaʻi au ʻe Semisi makatuʻunga mei he mole ʻene pulu. Ka naʻá ku pehē ko e fakakata ʻa e talanoa ko iá ka naʻá ku toki fakamoʻoniʻi ia he ʻaho 3 ʻo ʻEpeleli taʻu 2015.

“He ko e taimi naʻe teu ke haʻi ai aú naʻá ku fakava matapaá ʻo hifo ki lalo kuo tuʻu mai ʻa Semisi ia mo e helepelu. Naʻá ku fakakaukau keu ʻohofi ʻa Semisi ke ʻoua faingamālie ke mafao hono nimá ke lava tāʻaki au e helepelú. Naʻá ku taupe ʻi he nima ʻo Semisí ʻo maʻu ʻa e helé ʻo pukeʻi ke homo. Ka naʻe hoko ʻema fangatua holo ko iá keu lavea ai he naʻe teʻeki ke taʻaʻi au ia ʻe Semisi ʻaki e helé ka ko ʻeku lavea pē ʻi heʻeku piki mate ʻi he mata ʻo e helé.

“He naʻá ku pehē ko ʻeku piki ʻi he helé ko e tuʻahelé ka ko e taimi naʻá ku fusiʻi aí ta ko e mata ia ʻo e helé naʻá ku pukeʻí ʻo mahifi ai hoku nimá pea to e lavea mo hoku kiaʻi nima toʻohemá ʻo ʻikai keu ʻilo pē ko e lavea he hā.

Naʻe ʻikai keu to e tokanga ki heʻeku laveá ka naʻá ku tokanga ki he helé ke homo mei he fakaʻiloá naʻá faifai kuó ne maʻu faingamālie ʻo tāʻaki au. Ka naʻe kei fakahoko pē fangatua mo e helé ʻo faingamālie ʻou hanga sapiʻi vaʻe ʻo Semisí ʻo tō ki lalo peau lele he halá ki kolo ʻo ui tokoni.

Naʻe maʻu au ʻe he matāpule koʻene lele pongipongi ke ʻomai hono uaifí ʻoku neesi pea ʻave aipē au ki falemahaki ʻo faitoʻo e laveá.”

Posted on Monday 28th of November 2016 11:45:04 AM