Tonuhia Lōpeti Tupou ki hono helepelu'i ha motu'a Siaina
Hopo

Naʻe tuʻutuʻuni ʻa e Fakamaau Polisi Pulé, Sālesi Mafi ʻi he Fakamaauʻanga Nukuʻalofá ke tukuange ʻa Lōpeti Tupou ʻo Fasí ke tonuhia mei he tukuakiʻi naʻá ne fakahoko ha fakalavea lahi ki ha matapule Siaina ko Yihua Yu ʻo Longolongó ʻo tupu mei ai lavea lahi hono ʻulú ʻi he ʻaho 31 ʻOkatopa taʻu 2014. Naʻe tali tonuhia pē ʻa Tupou ki he tukuakiʻí peá ne ngāueʻaki ʻa Clive Edwards Sr ko ʻene fakafofonga lao ia ʻi he Fakamaauʻangá ka e Talatalaaki ʻa Marina Moa maʻae Kalauní.

Naʻe makatuʻunga faituʻutuʻuni ʻa Fakamaau Mafi ke tukuange fakaʻiloá mei he tukuakiʻi naʻá ne tāʻaki e helepelú ʻulu ʻo e mamahí he ko e kau fakamoʻoni ʻa e Kalauní ko e kau ʻEsia naʻe lahi ʻa e ʻikai ke fai ha fetaulaki mo e niʻihi ko ʻení ʻo aʻu ki hono ʻomai ʻa e fakatonulea Siaina naʻe nofo fuoloa ʻi Tongatapu pea hā mei he fakamatala ʻa e matapule ko iá naʻe hangē ʻoku fefokifokiʻaki ʻene fakamatalá mo lahi pūnou pē ki lalo ʻo mahino mai ʻoku ʻikai moʻoni ʻene fakamatalá.

Naʻe to e fakamatala fuakava ʻa e mamahí ki he meʻa naʻe hokó ko ʻene ʻohofi ʻa e fakaʻiloá ʻo puke helé mo hono nimá ʻo na fetakai ai ʻo aʻu ki he lavea naʻe hokó, ka naʻe teʻeki ke sio ia naʻe maʻu faingamālie ʻa Tupou ʻo taaʻiʻaki ia e helepelú. Naʻe hoko fakamatala ko iá ke maʻu ia ʻe Loea Taukapó ʻo fakahokoʻaki ʻene fuhu ki he tonuhia ʻa e fakaʻiloá. Naʻe fokotuʻu ʻe Clive ki he fakamaauʻangá ʻoku teʻeki ke lava ʻe he Kalauní ʻo fakamoʻoniʻi mai ko e fakaʻiloá naʻá ne fakahoko tā ʻo tupu mei ai lavea ʻa e mamahí. He ʻoku ʻikai ke kakato ʻene kau fakamoʻoni ke hokohoko lelei ʻa e meʻa naʻe hokó.

Ka ko e fakamoʻoni ʻa e Tokotaha tukuakiʻí he fakamaauʻangá, ʻI heʻene manatu ki he ʻaho 31 ʻOkatopa taʻu 2014 taimi 5-6:00pm efiafi naʻe fakahoko ai ʻene fakamaau ʻapi mo hono uaifí. Naʻe ʻalu ʻo kini ʻa e tanetane ʻi honau toumuʻá mo e tā hifo ʻū vaʻa mango ʻoku taupe hifo ki honau falé. Naʻe teʻeki ke lava lelei ʻene ngāué naʻá ne fakahā ki hono uaifí ʻe ʻalu ʻo fakatau mai ʻene sikaleti peá ne hili ʻa e helé ʻi he funga tēpile tukuʻanga veve ka e lue ki falekoloa.

Hili ʻene fakatau sikaletí meia Tomu(Yiqing Yu) pea lue foki mai ke hokoatu ʻene ngāué. Naʻe ʻikai ke to e sio ki ha kau Siaina pē fakalea ki ha taha ka e foki pē ki honau ʻapí. Naʻá ne foki atu pē ʻo to e toʻo mai e helé ʻo lueatu talanoa mo hono uaifí mo hoko atu ʻena ngāué pea hū ki fale ʻo inu. Naʻe fanongo mai ki he kaila hono uaifí “kenau ʻalu ki hala”.

Naʻe hū mai ko iá ʻokú ne kei toʻo ʻa e helepelú he naʻe teʻeki ʻosi ʻene ngāué ʻoku tuʻuange ʻa e kau tangata ʻe toko tolu ʻi hono loto ʻapí.

Naʻe ʻeke atu pē naʻá nau ʻifeʻia pea fakahā mai ko e ʻeke moʻua he falekoloá. Naʻe fekau leva he taimi ko iá kenau mavahe ki hala pea lue leva ʻa Yiqing Yu mo Zu Song ki hala ka e kei tuʻu pē ʻa Yihua Yu ia.

Naʻe to e punou ʻa Yihua ʻo toʻo e foʻi maka hono nimá ʻo fakaene tolo pea ne to e tataha atu fakaʻiloá ʻo fuʻu pā he mata ʻo ukutūʻulu ki he tafaʻakí.

Naʻe makape hake pē ʻa Yihua ʻo ʻohofi ʻa e fakaʻiloá ʻo puke hono nimá ʻo feingaʻi ke homo ʻa e helé. Taimi tatau naʻe lele mai ʻa  Yiqing ʻo tuki mei hoku muiʻulú ka e lele mai ʻa Zu Song ʻo puke fakataha mo Yihua hoku nima naʻe ʻiai ʻa e hele. Naʻá mau fetakai ai ʻo holomui atu ki he ʻā ʻo e kaungāʻapí mo lele ki hala tuʻotolu mo ʻeku kaila ki hoku uaifí ke fetuʻutaki ki he kau Polisí.

Naʻá nau feinga ke toʻo ʻa e helepelú mo tuki ʻia au ka naʻá ku puke mate ʻi he helé taumaiā ʻoku to e ʻiai ha taha ʻe ala tokoni mai kia au. He naʻá ku tokanga naʻá nau maʻu ʻa e helé ʻo tofiʻaki au. Ka naʻe hanga ʻe Zu Song ʻo fesiʻi fakatafaʻaki hoku foʻi tuhu fika fā ʻo motu pea toki homo ai ʻa e helepelú. Ko e meʻa mālie ko e taimi naʻe motu ai hoku foʻi tuhú ʻo homo e helepelú feʻungatonu mo e lele mai ʻa e ongo tama mei homau kaungāʻapí pea toʻo ʻe he kau Siainá ʻa e helé ʻo fakaheka ki he veení ʻonau lele mo ia.

ʻI he ʻosi palopālemá naʻe ʻalu atu ki he falekoloá kuo ʻosi mavahe ʻa Tomu mei ai ka ko e feine Siaina naʻe faifakataú ʻo ʻeke ki ai pē ʻoku ʻiai ha moʻua peá ne talamai ko e moʹua $50.00 ʻa ʻene kauleká pea totongi ia. Hili pē ʻaho ko iá naʻe tāpuni ai  pē falekoloa ʻo toki fakaava he taʻu 2015 ʻe he tokotaha kehe ia.

Kaekehe ko e natula ʻo e palopālema naʻe hokó ka kuo tuʻutuʻuni ʻa e fakamaaú ke tonuhia pē ʻa Lōpeti Tupou makatuʻunga ʻi he ʻikai ke lava fakamoʻoniʻi mai ʻe he Talatalaakí naʻe fakahoko ha tāʻaki e helé lolotonga ʻenau ʻohofi ʻa Tupoú. Ka e mahino mai ko e ʻohofi ʻe he kau Siainá ʻa Tupou pea hanga ai ʻe he taha kau Siainá ʻo fesiʻi hono foʻi nimá ka naʻe ʻikai ke ʻilo pē naʻe angafēfē lavea ʻulu ʻo e mamahí ka e mahalo naʻe kalo ia ki he tafaʻaki naʻe ʻiai mata ʻo e helepelú.

Posted on Monday 28th of November 2016 11:45:52 AM