Tukuaki'i kau talavou ki he kaiha'a 'i he kautaha Sōnasi 'i Tofoá
Hopo

Naʻe hā ʻi he Fakamaaauʻanga Fasí ʻi he ʻaho Monite kuo ʻosí ha kau tangata ʻe toko 6 ko Saia Tupoumālohi ʻo Kolongá, Konokono Palei ʻo Haʻakamé, Siua Taufahema ʻo Nautoká, Feleti Faʻaoso mei ʻUtulau, Sateki Manu mo Koniseti Fineanganofo ʻokú na nofo Haʻateiho fekauʻaki mo e tukuakiʻi ʻe he kautaha Sōnasi ʻi Tofoá ki he mole ha koloa ʻoku fakamahuʻinga ki he $1 mano tupu.

Naʻe fakafofongaʻi fakalao mai ʻe Sifa Tuʻutafaiva ʻa e kau tangatá ka e Talatalaaki ʻa ʻInisipēkita Saimone Fifita pea Fakamaau ʻa Folau Lokotui.

Naʻe fokotuʻu atu ʻe ʻInisipēkita Fifita ki he Fakamaauʻangá ke toloi atu pē ki he uike fakaʻosi ʻo ʻOkatopá kaeʻoleva kuo maau mālie ʻa e ngāue ke tānaki ʻa e ngaahi fakamoʻoní ki ha faile ke toki paasi ki he ʻAteni Senialé mo ʻene kau Loeá kenau toki vakaiʻi ʻa e hopó pē ʻoku lelei ke hokoatu.

Kaekehe fakatatau mei he fakamatala falalaʻanga mei he kau Polisí fekauʻaki mo e natula ʻo e tukuakiʻi ʻoku fakahoko ki he kautangatá. ʻOku tukuakiʻi pē kinautolu ki he lototaha ke kaihaʻa. Ka naʻá nau lolotonga ngāue ʻi he kautaha Sōnasí ʻi Tofoá pea toki ʻilo ʻe he taki ngāue ko e fefine ʻoku ʻi ai nounou ʻi he sitoka ʻi he ngaahi koloa uaea taimani. Naʻe to e fakahoko ha laufoʻou ʻo e sitoká ʻo ʻilo mei ai ʻoku nounou makatuʻunga ʻi he mole lahi ʻa e ngaahi takainga uaea ʻoku feʻunga hono mahuʻinga mo e $9,000tupu mo ha kiʻi koloa siʻisiʻi ʻo tānaki fakaʻanga taha ai e mahuʻinga ʻo e koloa kuo mole ʻo feʻunga mo e paʻanga ʻe $1 mano tupu.

Naʻe fakahoko ai e lāunga mei he kautahá ki he kau Polisí ʻo nau ngāue atu ʻo puke mai kau tangatá ʻo fakahoko ngāue fakalao pea fakaʻilo ai pē. Naʻe ʻave kinautolu ʻo tauhi ʻi he pilīsone Huʻatolitolí ʻi ha ʻaho ʻe 8 ka e lava ke fakakakato ʻa e ngāue ʻa e kau Polisí ki hono tānaki ʻa e fakamoʻoní telia naʻa uesia kau fakamoʻoni ʻa e Talatalaakí. Hili ʻa e ngāué pea toki maluʻi ʻa e kau talavoú kituʻa ʻo tukuange kinautolu mei pilīsone Huʻatolitolí.

ʻOku lolotonga tuku kituʻa ʻa e kau tangatá mei he ngāue ʻangá kae ʻoleva ke mahino ʻa e ola ʻo e hopó pea toki mahino mei ai ʻa e hokoatu. Kapau tenau halaia ai pē ʻoku tuʻu ʻaoʻaofia honau kahaʻu kenau to e foki ki he ngāueʻangá pea kapau tenau tonuhia aipē ʻoku kei taʻepau pē mo ia he ʻoku pule pē ʻa e kautahá.

Naʻe tuʻutuʻuni ai pē ʻa Fakamaau Lokotui ki he kau fakaʻiloá ke fakalōloa atu hono maluʻi kinautolu kituʻa kenau ʻalu pē ki honau ʻapí ʻo tali hopo mei ai. Ko e taimi ʻokú nau tali ai ki he hopó fiemaʻu ke ʻoua naʻá nau to e kau ʻi ha faʻahinga hia telia naʻá mole ai honau faingamālié.

Kuopau kenau fakamamaʻo mei he talanoa ki he kau fakamoʻoni ʻa e Talatalaakí naʻa uesia ʻenau fakamatalá. Pea tapu ke mavahe ha taha mei Tongatapú ni ki ha motu pē fonua muli kuopau ke puke paasipootí ʻo tauhi ʻi he ʻofisi ʻo e Fakamauʻangá. Ko ia naʻe toloi ai pē ke to e ui ʻenau hopó ʻi he uike hokó ke vakaiʻi ʻa e tuʻunga ʻoku lolotonga ʻi ai ʻa e ngāue ki honau tukuakiʻí.

Posted on Monday 28th of November 2016 11:46:37 AM