Te'eki ma'u ha fakatonulea hopo paasipooti Georgia
Hopo

Neongo ʹa e teʹeki ke maʹu ha fakatonulea ki he hopo ʹa e niʹihi ko eni mei Georgia naʹe tali ʻe he Fakamaau Polisī, Folau Lokotui ʻi he hoʻata ʻaho Monite kuo ʻosí ʻa e kole mei he Kalauní ke ʻave ā hopo ʻa e niʻihi ʻo e kau Georgia ʻe toko 6 naʻá nau folau maiʻaki ha ngaahi tohi ngofua folau loi (paasipooti) ki Tongatapu ni. Ko ʻenau taumuʻa ki ha hala faingofua ʻo e folaú ki Nuʻusila ʻa ia ke fou mai ʻi Tonga pea toki mavahe mei ai ki he feituʻu naʻá nau taumuʻa ki aí.

ʻOku ʻikai ha fakafofonga lao ʻa e kau tukuakiʻí pea ʻoku faingataʻa ʻa e fetuʻutaki mo kinautolú he ʻoku ʻikai ke fuʻu mahino ʻenau fetuʻutaki ʻi he lea faka pilitāniá.

Ko e tuʻofiha hono talaki ʻi he lētiō ha taha ʻoku poto ʻi he lea faka-Geogia ke tokoni ki he fetuʻutaki mo e kau tukuakiʻi ka e faingofua ngāue ka e vave haʻanau mavahe atu mei Tongatapu ki honau kolo tupuʻangá. Ko e niʻihi ko ʻení ko e kau tangata ʻe toko 4 mo e tokoua fefine pehē ki he kiʻi tamasiʻi ʻoku kei taʻu 10.

Naʻe ʻosi kole ʻa e ʻAteni Senialé ʻi hono fuofua ui ʻenau hopó kia Fakamaau Lokotui ke toloi atu ʻenau hopó pea tamateʻi fakaʻilo ʻo e kiʻi leká he ʻoku fuʻu kei siʻi ke fakaʻilo ki he faʻahinga fakaʻilo ko iá.

ʻOku tukuakiʻi kinautolu ki he tohi fekau ko e ngāueʻaki ha tohi ngofua folau naʻe foaki ki ha taha kehe kenau liliu kākaaʻi ia ʻo fakahoko maiʻaki ʻenau fefolauʻakí.

Naʻá nau tūʻuta mai ki Tongatapu pea fakahūatu ʻenau kole ngofua folau ki Nuʻusilá pea naʻe sio ai kau ngāue ʻo ʻilo ʻoku ʻiai matāmama ʻi he paasipootí. Naʻá nau fakahoko ha ngāue ʻo siviʻi pea fakahoko mo e lāunga ki he kau Polisí ʻonau puke ai pē kau fakaʻiloá ʻo tauhi.

ʻOku meimei ke taki ua ʻa e tokotaha ki he tohi fekau ʻa ia ko Neno Menabdishvili a.k.a Anastasia Papadatos, Koba Shinjikashvili a.k.a Athanassios Panagiotopoulu, Dato Dekanoidze a.k.a Stefanos Markopoulou, Maria Garibashivili a.k.a Aikaterini Markopoulou, Zaza Tsikarishivili a.k.a Evangeles Dragandis mo Genadi Gachechiladze a.k.a Stefanos Papadatos. ʻOku kei tauhi pē kinautolu ʻi he malumalu ʻo e kau Polisí ʻo fakatatali ke mahino ola ʻo e hopó.

Naʻe fakahā foki ʻe Peti Langi ʻoku tokoni ʻa e kau Polisí ki hono tauhi fakameʻatokoni ʻo e kau fakaʻiloá mo e fale ʻokú nau nofo ki ai ʻi Tofoá ʻoku leʻohi houa 24 ke malu ka e ʻoleva pē ko e hā tuʻunga aʻu ki ai ʻa e hopó. Ka naʻe fuofua ui ʻo e hopó naʻe fakahā ʻe he ʻAteni Senialé ʻa e kiʻi fakaʻila mai mei he kau fakaʻiloá ʻenau tali loto fiemālie ʻa e tukuakiʻi ki heʻenau feinga moʻui ʻi he founga kākā.Peá ne kole aipē ke fakahoko ʻenau hopó ʻi he mafai ʻo e Fakamaau Polisí.

Ka naʻe aʻu mai ki he ʻaho Monite kuoʻosí naʻe tali ʻe Fakamaau Lokotui ke ʻave hopó ki he Fakamaauʻangá Lahí he ko e hia ia ʻoku ʻi he mafai ʻo e Fakamaau ko iá. He ko e tuʻu ʻa e hiá ʻoku malava tautea ha taha ʻe Halaia ki he hia ko ia ko e ngāueʻaki ha paasipooti loi ke folauʻakí ki ha fonua ʻo ngāue pōpula ʻo lakahake he taʻu ʻe tolú. Kapau ʻe toki faituʻutuʻuni ʻa e Fakamaau Lahí ke fakafoki hifo ki he Fakamaau Polisí pea ʻe toki aofangatuku aipē ʻenau hopó.

Posted on Monday 28th of November 2016 11:47:26 AM