Mahu'inga ke mateuteu lolotonga 'a e fa'ahi t'au saikoloné
Saikoloné

Koeʹuhī ko e fononga atu eni ‘i he faʹahitaʹu afaá, kuo ‘unu mai ai ‘a e Sosaieti Kolosi Kula ‘a Tongá ‘o fakatahaʹi mai ‘a e ngaahi kupu fekauʹakí ‘o fakahoko ha ngaahi teuteu ki ha ngaahi founga ‘e malava ke tokateu ai ki ha ngaahi saikolone ‘e ala hoko lolotonga ‘a e faʹahitaʹu afaá.

‘I ha fakamatala kuo tuku mai mei he ‘ōfisi tokangaekina ‘o e ngaahi fakatamaki fakaenatulá, naʹe hā ai ko e ‘avalisi ‘o e ngaahi saikolone ‘e ngalingali te ne uesia ‘a e fonuá he 2016-2017, ‘e toe maʹolunga ange ia he anga mahení ‘a ia ‘oku ‘uhingá ‘e malava ke hoko ha afaá ‘e 2 pē 3 he faʹahi taʹu afaá ko ení pea ‘e hangē ko e taha ‘o kinautolu ‘e fuʹu mālohi ‘aupito (kalasi 3 ki ‘olunga)

Naʹe fakahoko ai ha kiʹi polokalama fakataukei ‘o tataki pē ‘e he vaʹa tokangaekina fakaefakatamaki fakaenatula ‘a e Kolosi kulá pea naʹe kau ki ai ‘a e kau Pule Fakavahe ‘o e ngaahi Vāhenga ‘o Tongá mo e ngaahi kautaha fakapuleʹanga mo ‘ikai fakapuleʹanga ‘oku kaunga tonu ki he ‘isiu ko ení.

Ko e taumuʹa ‘o e ako fakataukei naʹe ukí ke malava ‘o fai ha felingiaki fakakaukau mo e kau Pule Fakavahé pehē ki he kau ‘ofisa kolo ‘o e ngaahi koló ke sio mei ai ko e hā e tuʹunga ‘oku ‘i ai ‘a e mateuteu ‘a e kakaí ki he faʹahi taʹu afā 2016-2017.

Ko e hā ‘a e founga ‘e malava kenau matuʹuaki ‘aki ‘a e taimi ‘e hoko ai ha afā, pea talanoa ki he foʹi vahaʹa taimi feʹunga ‘a ia ‘e fiemaʹu ai ke fai ha teuteu kei taimi kimuʹa ke hoko ha afaá.

‘Oku ‘ikai sola foki ‘a e Sosaieti Kolosi Kulá ‘i heʹenau hoko ko e nima tokoni ofi ‘a e Puleʹangá he ngaahi taimi ‘o e fakatamakí pea ‘oku nau fakapapauʹi ‘oku fakahoko ‘e he kakaí ‘a e tafaʹaki mahuʹinga ko e tokateú ‘aki hono akoʹi ‘a e kau Pule fakavahe mo e kau ‘ofisa koló kenau tamuʹomuʹa ‘i hono tākiekina ‘a e kakai ‘o e koló ke fakahoko leva ‘a e tokateú.

Ko e polokalamá ni ko e fakapaʹanga ia ‘e he tokoni ‘a ‘Aositelēliá, Kolosi Kula ‘a Tonga mo ‘Aositelēliá.

Ko e faʹahi taʹu saikolone ko ení ‘e kamata fakaʹōfisiale ia mei he ‘aho 1 ‘o Nōvema 2016, ki ‘Epeli 30, 2017. Ka ‘i he taimi tatau ‘oku malava pē ke hoko ha ngaahi afaá ‘i tuʹa mei he vahaʹa taimi kuo fakaʹilongaʹi ki he faʹahi taʹu afā ko ení. Hangē ko e saikolone “Kelly” ‘i he 1997 naʹe toki tō ia ‘i Sune. Ko e ngaahi saikoloné ‘oku fetōʹaki he mahina Sanuali ki Māʹasí ko e lahi tahá naʹe hoko maʹu pē ‘i he māhina Fepuelí.

Posted on Monday 28th of November 2016 11:48:58 AM