Fakatauange te tau talaki 'uhinga totonu e Kilisimasi ki he fanaú

Kuo tafia ‘a e kuonga taʻe tui mo fai angahala ‘oku tau kau ki aí, ‘i he ngaahi ‘uhinga fakakakano mo fakamamani ‘o e Kilisimasí.  Ka ‘oku tau fakatauange ‘e hanga hotau toʻu tangatá ‘o paasi ki he fanaú ‘a e ‘uhinga totonu ‘o e Kilisimasí, ke teuteuʻaki honau laumalie.

Naʻe fakatau ‘e hoku hoa ha kiʻi fuʻu ‘akau kilisimasi pelesitiki siʻisiʻi.  Ne u hū atu ki homu lotofalé ‘oku lele mai hoku kiʻi ‘ofefine taʻu 4 mo kaila, “Daddy, Christmas…”  Pea ‘okú ne toʻotoʻo ‘a e ngaahi meʻa teuteu ‘o e kiʻi fuʻu ‘akau kilisimasí.  ‘Oku pehē ‘a e faingofua ke ‘alu kehe pe akonaki ‘i falelotú pea ‘alu kehe pe meʻa moʻoni ‘i tuʻá, ‘a ia ‘oku tāfia ai ‘a e maʻu ‘a e fanaú.  Lolotonga ‘eku maʻu faingamalie ako ‘i ‘Aositelēliá, naʻá ku ‘eke ki hoku kaungā ako, “Ko e hā e ‘uhinga ‘o e kilisimasí kia koe?”  Pea ne tali mokomoko mai, “Presents.”  Ko e tafia ‘eni ke tau tokanga ke ‘oua ‘e hoko ki hotau hako.

Kaekehe ko e taimi ‘eni ‘oku muka makehe ai ‘a e ‘amanaki ‘a e kakai tuí, ‘a e taimi kilisimasi.  Ko e hoko kakano mai ‘a e talaʻofa naʻe tomuʻa pea tatali ki ai ‘a e toʻu tangatá.  Ko ha Tuʻi te ne fakatauʻatāinaʻi ‘a e kakai tuí.  Ka ko e meʻa ‘okú ne faʻa peluki fakalongolongo au ‘i he matā ‘a e fakatātā ‘o e ‘aiʻangakai manú, ko e taʻe fakatataua ‘a e fakatōkilalo mo e fakaʻakiʻakimui ‘a e ‘Eikí!  Ko ha lesoni ke ako ‘e he kau taki ‘o Tongá.

Kuó u fakatulou pe mo Haʻa Lotu kau vahevahe pe muʻa ‘a e fietokoni ‘oku faí ni.  Tau kiʻi tahaʻi ‘a e taimi kimuʻa ki he kahaʻu ‘aki haʻa tau lau ‘a Fakahā 19: 11 – 16.

Ko e hoosi teá mo e Folofola ‘a e ‘Otuá

Pea u vakai kuo fakaava ‘a e langí, pea tā ko ha hoosi hinehina; pea ko ia naʻe heka ai naʻe ui ko Falalaʻanga mo Moʻoni; pea ‘oku māʻoniʻoni ‘ene fakamaau mo ‘ene ukitau.  Ko hono ongo foʻi fofongá naʻe hangē ko e uloʻi afi pea naʻe lahi ‘a e kalauní ‘i hono ‘ulu; pea naʻe ai hono hingoa naʻe tohi ‘a ia naʻe ‘ikai ‘ilo ki ai ‘e ha taha, ka ko ia pe.  Pea kuó ne kofuʻaki ha kofu kuó ne pani taʻataʻa pea ko hono huafa ‘oku uiʻakí, ko e Folofola ‘a e ‘Otua.

Pea ne muimui atu ki ai ‘a e ngaahi matatau ‘o e langí, ‘oku nau heka ki he fanaga hossi hinehina pea kuo nau kofuʻaki ‘a e lineni naʻe hinehina mo maʻa.  pea naʻe ‘alu mei hono ngutú ‘a e heleta masila ke ne taaʻiʻaki ‘a e ngaahi kakaí, pea te ne puleʻiʻaki kinautolu ha sepita ukamea pea ko ia ia ‘oku malaki ‘a e tataʻonga uaine ko e houhau ‘o e tuputamaki ‘a e ‘Otua Aoniu.  Pea naʻe tohi ‘i hono pulupulu mo hono alanga ‘a e hingoa: “Ko e Tuʻi ‘o e ngaahi Tuʻí, mo e ‘Eiki ‘o e Ngaahi ‘Eikí” – Fakahā 19: 11 – 16

Ko e Tuʻi ko ‘ení, ‘oku fai ki ai e fakalavelave mo hono fuʻu langilangí mo e ngeia fai fakamaaú.  Ko ia ia ‘oku kailangakiʻi naʻe fanauʻi mai he ‘aiʻangakai e fanga manu!  Ke hifo ha Tuʻi pehē ‘o ‘ai teunga he kakano hangē ko kitautolu pea fanauʻi mai he fafangaʻanga ‘o e fanga monumanú, ‘i he palani māʻoniʻoni ‘a e ‘Otuá, ‘oku pongia ai ‘a e ‘atamai ‘o e tangata angamahení he fakaʻakiʻakimui hotau fakamoʻuí.

Naʻe toki hanga atu leva ‘a Tuʻi Helota ‘o faʻala hono puleʻangá ke maʻu ‘a e tamasiʻi ‘Otua kuo fanauʻí.  ‘Oku ‘ikai ko ha kiʻi Tuʻi noaʻia ‘a Helota.  He naʻe ‘ikai ko ha Siu ia ka ko e Edomite meí he puleʻanga ki he fakatonga ‘o Siuteá, ofi he feituʻu ‘oku tuʻu ai ‘a ‘Isipite he ‘ahó ni.  Ka naʻe fāʻeleʻi ia ‘i Siutea pea pusiakiʻi hake ai pe he lotu Siu.  Naʻe ‘ikai tupu hake ia ‘i ha haʻa Tuʻi.  Naʻe toki fakanofo pe ia ‘e he Puleʻanga Lomá ke hoko ko ha Tuʻi ‘o Siutea, kae talangofua ki he pule ‘a Loma ‘o ne fakangata ai ‘a e Haʻa Tuʻi Siu ko e Hasmonean Dynasty ne nau puleʻi ‘a e fonuá he taʻu ‘e 103, ka naʻá ne kamata ‘e ia ‘a e Haʻa Tuʻi Helotá.

‘I he polepole mo e ‘afungi ‘a Helota ‘i he mafaí, naʻá ne hanga ai ‘o tamateʻi hono malí, faʻē hono malí mo hono foha ko ‘ene manavasiʻi naʻa nau uesia hono taloní.  Pea ‘i heʻene puke ‘i Selikō ‘o mei mate, naʻá ne fekau ha kakai maʻolunga ke ‘aʻahiange ki ai.  Pea ‘i heʻenau maau ki loto naʻá ne fekau ke puke kinautolu ‘o tauhi pea ka mate pea tamateʻi mo kinautolu ke nau mate fakataha mo ia.  Ke malava ke hoko ai ha fuʻu fakamamahi fakafonua maʻana he naʻe fehiʻanekina.  Naʻe monūʻia e kau maʻolunga ko ‘ení, naʻe ‘ikai ke muimui ‘a e fanau ‘a Helotá ne nau lolotonga moʻuí ki heʻene tuʻutuʻuni.  Ka ko e fitaʻa ia ‘a e Tuʻi ko ‘ení.  Naʻá ne faʻala ke kumi ‘a e tamasiʻi ‘Otuá naʻe fanauʻi ‘i he ‘aiʻangakai ‘o e fangamanu.  Ko ha ongo Tuʻi ‘okú na mātuʻaki natula kehekehe mo fepaki.  Fakaʻakiʻakimui e taha kae ‘afungi mo polepole ‘a e taha.

‘I he taʻu 375AD naʻe mavahe ai ha monike ko Evagrius Ponticus meí he kolo talā ko Constantinople ki he kiʻi monasitēlio ‘i he toafa ‘Isipité ‘o ne fakalaulauloto ‘a e ngaahi angahala lalahi ‘e 7 ‘oku fihia ai ‘a e faʻahinga ‘o e tangatá ‘o kau ai ‘a e Holikoví, Faʻakaí, Manumanú, Fakapikopikó, ‘Itá, Meheká mo e Polepolé. (Lust, Gluttony, Greed, Sloth, Wrath, Envy, Pride.)

Naʻá ne pehē, ko e kovitaha ‘i he kotoá ni ko e Polepolé.  He ‘okú ne fanafana ki he loto e tangatá, ‘oku maʻolungaange ia, pea saiange ia, pea fakalakaange ia, pea maʻoniʻoniange ia, pea taauange ia, ‘ia hai mo hai pea ko ia ai ‘oku tonu pe fakatonuhiaʻi pe ia kapau te ne kapekapeʻi, taaʻi, faʻao haʻane koloa, tohotohoʻi, ngaohi kovia, fakalaveaʻi pe tamateʻi ha taha kehe.  Ha taha pe, he ko e sio ‘a e taha polepolé ‘oku laka ia he taha kotoa pe.

Ko e foʻi olo ko ‘eni ‘a e angahala ko Polepolé, naʻe peluki ia ‘e he Tuʻi ‘o e Ngaahi Tuʻí ‘i hono ‘aloʻi mai pē – ‘aki hono ‘aloʻi mai ia ‘i he ‘aiʻangakai e fangamanu.  Ko e foʻi meʻatau masila tatau pe naʻe toe ‘ahiʻahiʻiʻaki ‘e Lusefā ‘a e ‘Eikí ‘i he toafa ‘o taki ia ki he tumutumu ‘o e temipale ‘o he peheange, “Kapau ko e ‘alo koe ‘o e ‘Otuá, lī koe ki lalo he kuo tohi, te Ne fekau mai ‘Ene kau ‘angeló ke hapai koe pea ‘e ‘ikai tau ho vaʻe ‘i ha maka.”

Ko hono tesiʻi ke polepole ko e ‘Alo ia ‘o e ‘Otuá.  ‘A ia ‘oku tau fihia noa pe he angahala ko ‘ení, he ‘aho ki he ‘aho he fanga kiʻi mutuʻi ngāue mo e lakanga, moʻui fiehā, kau ai e ngaahi fakatuʻutuʻunga fakatonga.  ‘Oku hoko ko e mala ki he konisenisi ‘o e tokolahi.

Ngata pe he Tuʻí ‘o e ngaahi Tuʻí, naʻá ne peluki ‘a e ‘ahiʻahi ko iá ‘o kamata pe mei hono ‘aloʻi mai ia he founga matūʻaki fakaʻakiʻakimui.  Ko ‘eni ‘a e foʻi tā sipinga ‘oku taau ke tau ako lahi mei ai he taimi ‘aloʻí.  Ko e fakatōkilalo ‘a e ‘Eikí mo ‘ene ‘ofa kae ‘ai kakano mai ke kaufakiʻi hotau laumalie meí he hē, ka ko ha hē, ‘oku tau fihia fakaʻaho ai ‘i mamaní.

Naʻe kapusi ‘a e fua ongomātuʻá mei Palataisi ‘i he foʻi angahala pe ‘e taha.  Pea seʻe ai kinaua mei ai.  ‘E fēfēʻi ai ‘a e fuʻu ‘otu angahala ‘oku tau fihia fakaʻaho ai he taʻu ‘eni ‘e fiha ‘i heʻetau moʻuí?  Ko e ‘amanakiʻanga ‘eni kuo hoko mai he ‘aloʻí ke ne fufulu ia ka tau taau mo e pangai ‘o e ‘Otua Māʻoniʻoní.  Ko e meʻaʻofa taʻe hano fakatataua ia ‘o e Kilisimasi.

Fakatauange ke fonu tapuaki pehē hoʻomou ngaahi ‘aho Kilisimasí mo e ‘ofa lahi atu ki he Tonga Kotoa. 

Posted on Monday 9th of January 2017 11:05:28 AM