Tali ke malu'i kitu'a 'a Maka Lātū ki he'ene fakapoongi hono tokoua

Naʻe tali ʻe he Fakamaau Lahí ke maluʻi ʻa Maka Lātū taʻu 30 ʻo Mataiká kituʻa ʻi Nōvema ʻo e taʻu kuo ʻosí talu ia hono tauhi fakalao mai mei he ʻaho Tusite 26 ʻo ʻEpelelí ki hono tukuakiʻi ia ki heʻene fakapoongi hono taʻokete ko Pita Lātū ʻi honau ʻapi nofoʻangá pē ʻi Mataika.

ʻOku Fakafofongaʻi mai ʻe Laki Niu ʻa Lātū ki he Fakamaauʻangá ka ko e hia ko ʻení ʻoku kei fakakakato ʻa e ngāue ʻi he Fakamaauʻanga Polisí ke toki fakahū ki he Fakamaauʻanga Lahí. Ka ko e ngaahi hia tamate mo e fakapō ʻoku mahino kapau kuo kakato ngāué ʻe ʻikai ke to e maluʻi ia kituʻa ʻe ha Fakamaau Polisi ka kuopau ke ʻave ke sio kiai ʻa e Fakamaau Lahí pē ʻoku ʻiai ha makatuʻunga feʻunga ke lava ʻo ʻatā ki he komiunití ke feohi ai mo e kakaí.

Naʻe tali foki ke maluʻi ʻa e fakaʻiloá kituʻa ka naʻe fokotuʻu ʻe he Fakamaau Lahí ʻa e ngaahi makatuʻunga fefeka ke faipau ki ai ʻa e fakaʻiloá. Kuo pau ke nofo maʻu ʻi honau ʻapí kamata mei he taimi 7 efiafi ki he taimi 7 pongipongi ʻo ʻikai to e mavahe ki ha faʻahinga feituʻu.

Kapau ʻe toki fie ʻalu ki ha feituʻu kuopau ke fakahā ki he kau Polisí kenau ʻilo he kapau ʻe ʻalu pē ia ʻiate ia ʻo fetaulaki mo e kau Polisí kuopau ke puke ʻo tauhi fakalao he ʻoku talangataʻa ia. ʻOku fiemaʻu ke fakamamaʻo mei he kau fakamoʻoni ʻa e Kalauní ke ʻoua naʻa talanoa ki ai naʻa uesia. Naʻe fakaʻosiʻaki ke ʻoua naʻa to e kau ʻi ha faʻahinga faihia lolotonga hono maluʻi ia kituʻa naʻa mole ai hono faingamālie ka e foki mai ʻo tauhi fakalao ʻi pilīsone mo tali hopo.

Kaekehe ko e natula ʻo e hia kuo tukuakiʻi ki ai ʻa Maka ki he tamateʻi hono taʻoketé ʻi hono fakahā mei he kau Polisí, “Fakafuofua ki he taimi 11 tuʻapō ʻo e ʻaho Tusite 26 ʻo ʻEpelelí 2016 ʻi Mataika naʻe hoko ai ha vātamaki ʻi he ongo tautehina ʻia Maka mo Pita. Naʻe hanga mai ʻa Pita ʻo tuki ʻa Maka ka naʻe kei vilitaki atu pē ʻo ʻoho kia Pita. Naʻe aʻu ki ha tuʻunga kuo piki ʻa Maka ʻi he kongatapu ʻo Pitá (fakamolemole atu pea tulou atu) ʻo kukuʻi ka e kei tuki hifo pē ʻa Pita mo feinga ke vete nima hono tehiná.

“Naʻe ʻikai ke lava ʻo tukuange ʻe he fakaʻiloá hono nimá pea ui ai ʻa e pekiá ke toʻo mai e hele ke tokoni ki hono fakavetevete nima ʻo e fakaʻiloá ka naʻe taʻofi ke tuku naʻa lavea. Ka naʻe ʻikai ha ʻamanaki ʻe hoko ha mate ʻi he kē ko ʻení he naʻe taupe pē ʻa e fakaʻiloá ʻi he pekiá ʻo aʻu ki he aʻu atu ʻa e kau Polisí ʻo fakavetevete mai hono nimá ka kuo ʻosi tāvaivaia ʻa Pita. Naʻe leleakiʻi ai pē ki Falemahaki ka naʻe ʻikai ke to e felave ha tokoni ki ai ka e mālōlō ai pē.”

ʻOku pehē ʻi he fakamatala naʻe ʻuluaki vākovi ʻa e ongo tautehiná kimuʻa pea hiki ʻa Maka ia ʻo nofo ʻi he ʻapi honau kāinga ʻi Sopu ka ko e taimi naʻe hoko ai ʻa e palopālemá he naʻe haʻu ʻena fineʻeikí mei he fonua mulí pea maʻu faingamālie ai ʻa Maka ke ʻalu ki honauʻapí. Ka naʻe ʻikai ha ʻamanaki ʻa e fāmilí ki ha palopālema ke tupu mei ai ha pekia.

Ko e ongo tautehina ko ʻení ʻokú na ʻosi ngāue pōpula ki ha ngaahi hia kehe pē ka ko e fakaʻiloá ʻoku kei ʻi ai ngaahi hia ʻoku tukuakiʻi ki ai ka naʻe teʻeki mahino ola hopo ko iá kuo to e taʻotaʻo atu mo ha tukuakiʻi matuʻaki mamafa ʻaupito. Naʻe toki tukuange ʻa Maka mei he Fakamaau Lahí he taʻu kuo ʻosí ko e ʻikai lava ʻa e Talatalaakí ʻo fakamoʻoniʻi fekauʻaki mo hono tukuakiʻi ki he pekia ha matāpule ʻEsia ha Hala One Way ʻi loto Nukuʻalofá he taʻu 2014.

ʻE toki mahino ʻa e tali ʻa e fakaʻiloá ki he tukuakiʻí ʻi he maau ʻa e ngāue fakapepa ʻa e kau Loea mei he ʻOfisi ʻo e Tālekita Talatalaakí.  

Posted on Monday 9th of January 2017 11:08:10 AM