Tali tonuhia Poasi Ngaluafe ki he'ene tui'i ha matāpule 'o mate he halá

Naʹe ui pē hopo ʹa Poasi Ngaluafe pea ne tali tonuhia ki he tukuakiʹí. Pea kuo toloi mai ki he ʻaho 25 ʻo Sanuali ʻo e taʻú ni ʻa e hopo ʻa Poasi Ngaluafe ʻo Sopú fekauʻaki mo haʻane fakaʻuli koná ʻi ha meʻalele ʻo tau ʻi ha taha he hala ʻo tupu ai ʻene mate.

Naʻe fuofua lau ʻa e tohi fekau ʻa Ngaluafé ʻi Tīsema ʻaho 7 ʻi he Fakamaauʻanga Lahí ʻi Nukuʻalofa ʻa ia ko e tukuakiʻi matuʻaki mamafa he kuo ʻi ai moʻui ne mole ka naʻe tali tonuhia pē fakaʻiloá ki he tukuakiʻí ʻa ia naʻe fakafofongaʻi fakalao mai ʻe William Edwards Jr ka e Talatalaaki ʻa Tevita ʻAho .

Ko e tukuakiʻi ʻo Ngaluafé fakafuofua poʻuli ʻaho 8 ʻo Mē ʻo e taʻu 2016 naʻá ne maʻu kavamālohi tapu ai ʻo fuʻu hulu ʻi Halaleva peá ne fakaʻuli ʻi ha meʻalele laiseni PFL ʻo fononga mai he hala loto ʻi Longolongo ʻo fou faka-Hihifo ʻo tuiʻi ʻa Uini Kava lolotonga ia ʻokú ne tangutu he loto hala puleʻangá.

Naʻe tupu mei ai ha ngaahi lavea lahi ki he sino ʻo Kavá pea leleakiʻi atu ki Falemahaki ka naʻe ʻikai to e felave ha meʻa ka e pekia aipē.

Naʻe puke aipē ʻe he kau Polisí ʻa Ngāluafe ʻo fakahoko ngāue fakalao kiai mo sivi ʻo mahino naʻá ne maʻu kavamālohi ʻo fuʻu tōtuʻa.Hili e kakato ʻa e ngāue koiá naʻe maluʻi aipē kituʻa ʻo tali hopo mei ai ʻo maau ngāue ʻa e kau Polisí pea ʻohake ʻeni ki he Fakamaau Lahí ke toki mahino ha taimi ʻe Fakamaauʻi ai pē ʻoku halaia ki he tukuakiʻí.

Naʻe to e tokanga ʻa e Fakamaaú ʻi he taimi ʻoku fakalōloa ai e maluʻi ʻo Ngaluafé ke ʻoua te ne to e fakahoko ha hia naʻa mole ai hono faingamālie maluʻi kituʻá.He kapau ʻe faihia lolotonga e fakatatali ʻene hopó kuopau ke puke mai ʻo tauhi fakalao ki he ʻaho ʻoku toloi kiai ʻene hopó.

Naʻe fakahā heʻene fakafofonga Laó ko Ngaluafé ko e tokotaha falalaʻanga he ngāue ʻa e Potungāue Toutaí he ko e taha ia kau ʻOfisa Maʻolunga pea ʻoku lahi ke ne faʻa folau ki Tuʻapuleʻanga ʻi he ngaahi fakataha ʻa e ngāué lolotonga ʻa e vahaʻa taimi ʻoku tukuakiʻi aí.Ka naʻe fakamahino ʻe Fakamaau Cato kapau ʻe ʻiai ha folau ʻe fiemaʻu pea to e ʻoange pē ha tohi kole ke sio kiai ʻa e Talatalaakí ke fakahū ki he Fakamaaú ka kuopau ke ʻai ʻa e makatuʻunga nōmolo ʻoku faʻa ʻai kianautolu kau tukuakiʻí ke ʻoua naʻá to e ngofua ke folau ki ha faʻahinga feituʻu ka kuopau ke nofo maʻu ʻi Tongatapu.  

Posted on Monday 9th of January 2017 11:09:27 AM