'Ikai fakakikihi e Taukapó ki he pepa tukuaki'i 'o Paletili Afu fekau'aki mo 'ene fakatupu ha mate 'i he halá

Kuo tau aʻumai ʻeni ki he kamata‘anga ʹo e taʹú ka ʻoku kamata foki ʻetau fakakaukau ki he ngāue mo e ako ʻi he taʻu ní. Ka ʻi he Fakamaauʻangá ʻoku ʻamanaki ke ui hopo ʻa Paletili Afu ʻo Vainī ʻi he Fakamauʻanga Lahí ʻi he ʻaho 3 ʻo e taʹu foʹoú. ʻOku fakafofongaʻi fakalao mai ʻe Laki Niu ʻa Afu ki he tukuakiʻi tāmate tangata ʻi he taʻetokanga ʻi heʻene tuiʻi mei he tafaʻakí ha veeni naʻe lolotonga heka ai ʻa e mamahí ʻo siʻi pekia ʻi Veitongo ʻi he taʻu 2016.

Ko e hā fakamuimui ʻa Afu mo ʻene loeá he fakamaauʻangá ʻi Tīsemá ni pē, naʻe fakahā ai ʻe Peti Langi mei he Kalauní kuo maau e pepa ke tufa ki he Loea taukapó ke na toki lau ke toki fakahū mai haʻana tali ki he tukuakiʻi ʻoku hā aí.

Ka naʻe ʻikai ke to e tatali ʻa Laki Niu ia ke ʻai mai haʻana fokotuʻu ka naʻá ne fakamahino ke ʻave hangatonu pē ʻa e tukuakiʻi fakaʻilo ʻo Afú ki he Fakamauʻanga Lahí ke fakamaauʻi mei ai.

Naʻe kole aipē ʻa e Talatalaakí ke ʻai ha ʻaho ia ke ui ʻene hopó ʻia Fakamaau Lahi Cato pehē ki ha tuʻunga maluʻi. Naʻe tuʻutuʻuni aipē ʻa Fakamaau Mafi ke hoko atu maluʻi ʻe ha tokoua ʻa e fakaʻiloá. Ko e taimi ʻe fakatatali ai ʻene hopó kuopau ke ʻoua naʻa kau ʻi ha faʻahinga hia ʻe makatuʻunga ha maumau ai hono tuʻunga maluʻi ka ko e hokoatu ʻene hopó ʻe fakahoko ia ʻi he mafai ʻo e Fakamaauʻanga Lahí.

Fakatatau ki he puipuituʻa ʻo e hia naʻe hokó ʻi he poʻuli ʻaho Tokonaki 6 ʻo ʻAokosí ʻi Veitongo. Ko e meʻalele naʻe heka ai ʻa e fakaʻiloá ko ʻene kiʻi kā siʻisiʻi ʻo fou faka-hahake ko ʻene foki ki honau ʻapí ʻi Vainī. Ka ko e veeni naʻe heka ai ʻa e pekiá ko e veeni uta toni ʻe taha mo e konga naʻe fou ʻi he hala tatau mo e kauhala tatau mo e fakaʻiloá. Ko e pekiá foki ko ha kiʻi pēpē valevale naʻe taʻu ʻe taha mo e lau māhina.

Naʻe foki atu veeni ʻa e kau mamahí ʻo fakataumuʻa ki he ʻapi ʻi he tuʻa ʻapiako Lautohi ʻa Veitongó pea teu kenau afe mataʻu mei he Hala Taufaʻāhaú ka e fakafokifā ki hono tuiʻi ʻa e veeni utá ʻe he kā naʻe fakaʻuli ai ʻa e fakaʻiloá.

Ko e taha ʻeni fakatuʻutāmaki matuʻaki fakalōlōma naʻe hokó he ko e tuiʻi ʻa e veeni ʻo motuua pea tō ai ha kiʻi tamasiʻi mei he funga veeni ki lalo he kauhalá ʻo ʻikai ke ʻiai ha fuʻu lavea ʻe fakatuʻutāmaki. Ka e uesia ʻa e pekiá mo ʻene fineʻeikí naʻá na heka ʻi he sea pāsese ʻi muʻá ka e fakaʻuli e tamaí. Naʻe kau mo e meʻalele ʻa e fakaʻiloá ʻi he maumau lahí he naʻá ne tuiʻi ʻa e veeni pea vilo ʻo hanga faka-hihifo ki Veitongo.

Naʻe mahino mei he hanga ʻa e kaa ki Veitongó ʻi he lele vave naʻá ne fakahokó he naʻe ʻefihia ʻi he loto meʻalelé pea pau ke ngāue atu Vaʻa Tamate Afí ʻo fakahoko e tokoni ki hono fakaʻataʻatā hake sino ʻo e fakaʻiloá. Naʻe leleakiʻi fakataha ai pē ʻa e fakaʻiloá, pekiá mo e faʻē ki he Falemahaki Vaiolá ke fakahoko ha tokoni ka naʻe ola ʻa e tokoni ki he fāʻe mo e fakaʻiloá ka e pekia ai pē ʻa e pēpeé ia.

Naʻe fakaakeake ai pē ʻa e fakaʻiloá kae toki fakahoko ʻe he kau Polisí ʻa e ngāue fakalao ki ai mo fakahā ʻoku fakaʻilo ki he fakaʻuli taʻetokanga ke tupu mei ai ha mate. Ka naʻe tali lelei ʻe he fakaʻiloá ʻa e tukuakiʻí ʻo makatuʻunga ai ʻene toutou hā ʻi he Fakamaauʻangá. Ko e lolotongá kuo uesia lue ʻa e fakaʻiloá he kuo ketu ʻo ʻalu tokotoko makatuʻunga mei he fakatuʻutāmaki naʻe hokó.

Kaekehe ʻe toki mahino hono ui hopo ʻa Afú ʻi he Fakamaauʻanga lahí ʻa ʻene tali halaia pē tonuhia ki he tukuakiʻí.

Posted on Monday 9th of January 2017 11:10:54 AM