Mate melemo ki'i leka ta'u 9 fihia he 'āhanga mei Tu'anekivale ki Hōlevá

Naʹe pekia ha kiʹi tamasiʹi taʹu 9 mei Tuʹanekivale, Vavaʹu ko e tupu eni mei haʹane melemo ‘i he ‘āhanga ‘oku ne fehokotaki ‘a Tuʹanekivale mo Hōlevá ‘i he efiafi Pulelulu 14 ‘o Tīsemá.

Naʹe fakahā ‘e he taha ‘o e fāmilí ki he Keleʹá, ko e hingoa ‘o e pekiá ko Penisimani ‘Uhila pea ko e kiʹi foha ʹofa eni ‘o Lauʹese pea mo Singa ‘Uhila ‘o Tuʹanekivalé.

Ko e ongoongo fakalōlōma moʹoni ki he fāmilí ‘a e meʹa kuo hokó, ‘a ia naʹe pehē naʹe ‘alu mo ha niʹihi ki he ‘āhangá ‘o fai ‘enau kaukau tahi ‘o iku ai ki heʹene melemó.

‘I he fakamatala ‘a e tokotahá ni, naʹe siʹi fihia hono valá ‘i he fakamanava ‘o e ‘āhangá ‘i ha ukamea ‘o ‘ikai ke ne malava ke fakaʹataʹatā ka ne siʹi melemo ai pē ki kilisitahi.

Naʹe toki fakatokangaʹi pē ‘e he niʹihi naʹa nau ‘alú ‘oku ‘ikai ke ‘así, ka ko siʹene kiʹi silipá pē mo hono falaní naʹe tētē hake ki he fūkahi tahí.

Neongo naʹe feinga ‘a e niʹihi naʹe ofi atu aí ke fai e tokoni fakavavevavé (CPR) ka naʹe ‘ikai pē ke felave. Naʹe leleakiʹi ai pē ki he falemahaki Ngū ‘o feinga ai mo e kau toketā, ka naʹe ‘ikai pē.

Naʹe toki ofongi ‘e he toketā ki he kau polisí fakafuofua ki he 8:00pm efiafi ‘a e fakatamakí. Naʹe fakapapau’i ‘e he sivi ‘e he toketā, ko e tupuʹanga siʹene pekiá ko e melemo.

Hoha‘a ki he malu e ngaahi matātahí

Koeʹuhí ko e ngaahi taimi mālōloó ‘oku ngāueʹaki lahi taha ‘e he ngaahi fāmilí ‘a e ngaahi matātahí ki heʹenau fakafiefiá, ‘oku ‘i ai ‘a e tokanga makehe ‘a e kau polisí ke fakapapauʹi ange ‘a e malu mo ‘ene hao ki he fānaú mo kinautolu ‘oku kaukau tahí.

Naʹe pehē ‘e he Tokoni Komisiona Polisí, Pelenatita Feʹao Vaisuai ko e fiemaʹu ke fakapapauʹi ‘oku malu ke kaukautahí ‘e mole ai ‘a e kiʹi taimi ka ‘oku mahuʹinga mamaʹo ‘aupito ia ke tānaki atu ki he konga ‘o e fiefia ‘e maʹu ‘e he faʹahinga ‘oku nau fakaʹaonga’i ‘a e fahaʹi taʹu māfaná ni.

Kau ki heni ‘a hono fakakaukauʹi lelei ‘a e ngaahi fakafiefia ‘oku fakahoko ki he loto tahí pē ‘oku malu pea neongo kapau kuo maheni ha niʹihi mo e matātahí, ‘oku kei mahuʹinga ange pē ke ‘uluaki fakapapauʹi pē ‘oku feʹunga mo taau ka ko e meʹa tēpū ke malu.

“Ko ‘emau fekau ki he kakai kotoa pē lolotong ‘a e faʹahitaʹu māfaná (summer) ke tomuʹa fakakaukau maʹu pē ki hoʹo haó mo e malu ho moʹuí kimuʹa ke ke mavahe atu ‘i hoʹo vaká pē ko koe tonu ki he ‘ōsení. Mateuteu pea tokanga ki he tuʹunga ‘o e ‘eá mo e tahí.”

Posted on Monday 9th of January 2017 11:13:02 AM