Mateuteu Siale Tahaafe ke tokoni'i kau ngāue he 'ofisi fakamatala 'ea 'a Tongá

Kuo kakato ‘a e teuteu naʹe lele atu ai ‘a e taha ‘o e kau ‘ōfisa he ‘ofisi fakamatalaʹea ‘a Tongá, Siale Tahaafe ki Siapani ‘o kau ki ha polokalama ako makehe naʹe fakahoko ‘e he kautaha vakai matangi ‘a Siapaní pē Japan Meteorological Agency (JMA) ‘a ia na’e fakahoko mei he ‘aho 11 ‘o Sepitema ‘o e ta’ú ni.

Ko e taumuʹa ‘o e toe ako fakataukei makehe he tafaʹaki ‘o e Fakamatala ‘eá, ke malava ‘o fakanaunau ‘a e kau ako mei he ngaahi fonua langalanga haké ‘aki ‘a e ngaahi ‘ilo mo e taukei tefito mo e tekiniki ‘i hono tuku atu ‘a e fakatalaʹeá koeʹuhí kenau malava ‘o tokoni ‘i he ngaahi ‘Ofisi Fakatalaʹea taki taha ‘i honau fonuá pea tokoniʹi ai ‘a e kakai fakalotofonuá.

Lolotonga ‘a e māhina ‘e 3 ‘a e kau atu ‘a Siale ki he akó kuó ne tānaki mai ‘a e ngaahi ‘ilo foʹou kau ai ‘a e malava ke fikaʹi mo tala ‘a e tuʹunga ‘o e ‘eá ki he kahaʹú, malava ke ngāueʹaki ‘a e ngaahi fakamatala fakaesatelaité ke fakahoko ‘aki ‘ene ngāue ko e ‘ōfisa vakai matangi.

Ko e fakaʹamú hangē ko e taumuʹa ‘o hono ‘ave ‘o Sialé, ke ne vahevahe atu ‘a e ‘ilo foʹou ko ení mo e toenga ‘o e kau ngāue ‘i he ‘ōfisi fakamatala ‘ea ‘a Tongá ke tokoni ki hono tuku mai ‘a e ngaahi fakamatala ‘eá ‘i he taimi mo e tūkunga totonu ke lāuʹilo ki ai ‘a e kakai ‘o e fonuá.

Kaekehe ko e ako ko ení naʹe fakapaʹanga kakato pē ia ‘e he JICA

Posted on Monday 9th of January 2017 11:14:53 AM