Fiema'u ke tauhi 'a Vava'u ke ma'a

Naʹe fakahā ʹe he ʹOfisakolo ʹo Neiafú Vava Lapota ki he Keleʹá ʹa e fiemaʹu koi a ke tauhi ʹa Vavaʹu ke maʹa koeʹuhī koe Takimamata. Pehē ʹe Vavá koe mahina ko Tisema naʹe ʹiai ʹa e ngaahi vakameili naʹe folau mai ki Vavaʹu pea naʹe fai ʹa e feinga ke ʹuluaki hā atu ʹa e Taulangá mo e kolomuʹá ʹoku fakaʹofoʹofa.

Naʹe fai leva ʹa e nāue ke hiko mo huo pea kini pē  kosi ʹa e ngaahi ʹapi ʹoku vaoa pea kau ai mo e konga ʹi lotokolo ʹo Neiafu ne vaoa. Ko e konga foki eni naʹe mofia ʹi he ngaahi taʹu kuo māliu atú.

Kaekehe naʹe fakahoko ʹa e ngāue pea naʹe kau mai ʹa e faifekau mei he Salvation Army. Pehē ʹe he ʹOfisakoló naʹe toe ʹofa mai foki mo e Falemahaki Pilinisi Ngū ʹi hono tukuange mai ʹe  Sione Lee Taione ʹa e loli ʹa e potungāué ki hono fetukuʹaki ʹa e veve ki he lingiʹanga Kalaká. Ko e fuʹu veve lahi faufaua he naʹe fakafuofua ne mei aʹu ʹo loli e 20.

Pehē ʹe Vavá ko e laku veve ʹa e kakai ʹoku kei hoko pē ia mei malaʹevakapuna Lupepauʹu pē ki Neiafu. Ka ʹoku fiemaʹu ha loli veve ki Vavaʹu. ʹʹI he vāhenga 15 ne pehē ʹe HE ʹOfisakolo ʹoku fiemaʹu ha loli ʹe 3 mo ha misini kosi ke fai ʹaki ʹene ngāue ka ʹe fai ha fokotuʹutuʹu ki ai ki he paʹanga Faka-Fale Alea ke hoko pē koe meʹangāue ʹo Vavaʹu 15 ke tauhi ʹaki mo e Kolomuʹá ke maʹa ki he Takimamatá.

Posted on Monday 9th of January 2017 11:15:48 AM