Fiema'u ha Ha'apai 'oku Ma'a mo Faka'ofo'ofá-Kōvaná Mo'ale Finau

ʹI he fakaʹosiʹosinga ʹo e taʹu kuo ʹosí naʹe fakahā ai ʹe he Kōvana Haʹapai, Moʹale Finau ki he Keleʹá koe taha ʹene misiona maʹa Haʹapai pea ke ngāueʹaki ʹi he moʹui, ako, siasi, ngāue, fonuá, ʹatakai ke hoko koe fonua ʹoku Maʹa pea Fakaʹofoʹofa. Pehē ʹe Moʹale naʹa nau huo, kosi, kini, tafi mo fakamaʹa ʹa e ngaahi ʹelia ʹiloa ʹi Haʹapai pea ʹoku nau lekooti ʹa e kamata ki he ʹosi ke hā mai ʹa e ʹola ʹo ʹenau ngāue ʹoku maʹa pea ola lelei foki.

Ko e ola ʹo ha ngāue ʹoku mau feinga ki ai ke hā mai kituʹa ke mahino ʹoku lelei pea mahino hono fakamahuʹingaʹí fakapaʹanga ʹa e ngāue ko ia. Ko hono talamai ia naʹe ngāue lelei ʹaki ʹa e paʹanga tukuhau ʹa e kakai pea kuo lelei ʹa e ngāué pē ʹikai. Ko e anga ʹemau ngāueʹaki ʹa e konga ʹo ʹemau patisetí ʹa ia naʹe pehē hono fakahoko mai ʹe Kōvana kuo malōloó, ko hono ngāueʹaki ki he tafaʹaki ko ení.

“ Ka kapau naʹe ngāueʹaki totonu ki he taumuʹa ne ʹai ki ai kuo fuoloa e ʹosi hangē ʹa Haʹapai ko Nuʹusilá. ʹOku malava pē ke pehē mo Tongá ni kotoa he ʹoku fuʹu siʹisiʹi pea ʹe lava pē ia, koe toe pē eni kimautolu kau takí.”

ʹI he tafaʹaki fakatakí naʹe pehē ʹe Moʹale, Ko e anga 'o 'ene tataki 'a e langa fonua 'oku mau ʹi honau ki'i 'otu motú ni, ko e tupu'anga ʹo e Tu'i Ha'apai.

“ ʹOkú ou to e uki e Tautahi ke mau langa e fonua pea ngaohi ke MA'A MO FAKAʹOFOʹOFA hangē ko ʹemau misiona ke mau tu'u fakataha 'o  ' LANGA 'A HA'APAI KE HOKO KO E FONUA 'OKU MA'A MO FAKA'OFO'OFA PEA MELINO MO MO'UI LELEI 'O FAKAVA'E 'I HE AKO MO E LOTU MO E NGAUE MALOHI ( HARD WORK).

“ ʹOkú ou ilo pau 'e hanga ʹe he Ma'a 'o langa e faitotonu, loto mateaki. ʹofa fonua, ngāue mālohi, ʹo aʹu ki he lotu moʹoni 'i he loto 'o e Ha'apai pea kuo hā sino ia he 'aho ni. Kuo ʹikai to e lī 'e ha Ha'apai ia tatau pē valevale ki he motu'a taha haʹane veve 'i ha feitu'u ʹi Ha'apai pea kuo ma'a e funga 'o e fonua. Kaekehe ko e lava ena ʹemau ngāue ki he 2016 pea ʹoku ou talamonu atu ki he Tonga kotoa pea ʹofa ke mou maʹu ha Taʹu Foʹou fiefia mo fonu tapuaki”, ko e meʹa ia ʹa Kōvana Haʹapai ʹo fakamaʹopoʹopo fakaʹosi ʹa e ngāue kuo maliu atú.

Posted on Monday 9th of January 2017 11:16:50 AM