Fakahū e Lao Polisi

Fakatonutonu ke lipooti ki he Minisitā mo Fale Alea

Teu toe lave atu ʹi he Kolomú ni fekauʹaki mo e Lao Polisí neongo naʹe ʹosi ʹoatu pē ʹe he Keleʹá ʹa e ngaahi kinikini ki he foʹi tilema ko eni ʹoku hā ngali fengāueʹaki pea na toe fepakipaki pē. ʹO ʹuhinga eni ki he Komisiona Polisi mo e Minisitā Polisí.

ʹI he Lao lolotonga ʹoku fili ʹa e Komisiona Polisí ʹe he Penolo faka-fakmaauʹanga ʹo fokotuʹu ki he ʹE  ne ʹAfio ke fakanofo. ʹOku toe ʹomai leva ʹe he Lao tatau pē ʹa e fatongia ʹo e Minisitā Polisí kene fai tuʹutuʹuni ki he Komisiona Polisí ki hono fakalele ʹo e Potungāue Polisí pea mo hono puleʹí fakatatau ki he Lao Polisí. Ko e fatongia eni ʹo e minisitā ʹoku hā ʹi he Kupu 17 ʹo e Lao Polisí. Pea ʹoku hangē ʹa e tuʹu ʹa e foʹi lao ha taha fakahekeheké mo malualoí pē kakaá.

ʹOku ʹai hono fuʹu fakalangilangiʹi ʹo e Minisitā Polisi ʹi hono ʹoange hono mafai mo e tuʹutuʹuni kene fakahoko ʹaki ʹa e ngāué. Pea ʹosi ange pē pea talamai ʹe he Kupu 19 ʹa e fatongia ʹo e Komisiona Polisí pea fakaʹosi ʹaki hono talamai ʹe he Kupu 20 ʹo e Lao Polisí ʹe tapu ki he Minisitā ke alasi ʹa e Komisiona Polisí he ʹoku tauʹatāina ia ʹo hā ʹi he Kupu 20.

ʹOku talamai leva ʹe he foʹi talanoa fakatātā ko eni ʹoku hangē pē ʹa e minisitā polisí ha fuʹu laioné ka ʹoku ʹikai ke ilifia mo fakaongoongo atu ki ai ʹa e Komisiona Polisí.

ʹI ai ʹa e niʹihi ʹi he potungāue polisí kuo fuoloa taimi ke tau e puti ke ʹalu a ki ʹapi mo fai ai ʹene ʹoho ʹo lotu hohaʹa he taimi naʹe faʹa lipooti atu ai ʹe he Keleʹá. Pea ko e malona atu pē hono lipooti atu pea toe foki pē ki he angamotuʹá. Ko e meʹa pē ia ʹoku fanofano mai ʹe he Lao ko eni pea ʹoku ʹiai ʹa e tui ʹoku totonu ke fai hano vakaiʹi mo liliu koeʹuhī kae tonu moʹoni ʹa hono fakalele ʹa e potunāue polisií.

Hangē ʹa e foʹi lao ha laine palālelí,ʹ e ʹikai pē kena fetaulaki naua ha taimi. ʹOku mahino kia au naʹe fatu ʹa e Lao ni ʹi he fakakaukau ʹoku fakalele ʹaki ʹa e ngaahi Potungāue Polisi ʹi he ngaahi fonua temokālatí.

Ka ko hono palopālema ia. He ʹoku ʹikai ke pehē ʹa e faʹunga lolotongá. ʹOku fakanofo ʹa e Komisiona ia ʹe he Tuʹi ʹi he faleʹi ʹa e niʹihi ʹo e kau Lootí ʹoku ʹikai ke nau tui tatau kinatolu mo e puleʹanga lolotongá.

ʹOku faʹu ʹa e Lao tokua ke ʹunuʹunu ki he faʹunga ʹoku fakalele ʹaki ʹa e ngaahi potungāue polisi ʹo e ngaahi fonua Temokalatí ka ʹoku hala foki ia hono fakahoa mai ki Tongá ni hangē ko ia neu lave ki ai ʹi ʹolungá. Ko hono fakahoko ko ia ʹa e foʹí Laó ʹo hangē ko e tuʹutuʹuni ʹoku ʹoange ki he Minisitā Polisí kene fakahoko ʹo fakatatau ki he Lao Polisí pea mo hono fatongia ki he Kapinetí.

17      Responsibilities of Minister

The Minister shall be responsible to Cabinet for:

(a)     the proper administration of this Act; and

(b)     the efficient management of Tonga Police

Ka ʹoku fakangatangata ia ʹe he Kupu 20 ʹa ē ʹoku talamai ai ke tauʹataina ʹa e Komisiona pea toe ʹoange pē ʹa e fatongia tatau ʹoku ʹoange ʹe he Lao ki he Minisitā ki he Komisiona Polisí. ʹO hangē ko hono fakalele ʹo e potungāue polisí…

Kapau ʹe ʹikai ke liliu ke tonu ʹa e hālanga ʹo e fetaliuiʹaki ʹe kei fepakipaki pē ʹa e niʹihi te nau muimui mai ʹi mui ʹi he fatongia ʹo e Komisiona Polisi mo e Minisitá Polisi. Ko e hā hono kovi ka fili ʹe he Kapineti ʹenau timi ke fakalele ʹa e fonuá pea kau ai ʹa e ongo lakanga ko eni ʹa e Komisiona mo e ʹAteni Seniale.

Mahino pē ʹa e fakakaukaú ke tauʹātainá, ka ʹoku fetaliuiʹaki ʹa e mafai pea ʹata kituʹa? ʹIkai.

ʹE taliui fēfē ʹa e Minisitá Polisī mo e Potungāue Polisí ki he Kapineti kapau ʹoku fesituʹaʹaki ia ʹi he Laó. Ko e poini ʹoku lahi hono ʹohake ke ʹoua ʹe fakapolitikaleʹi ʹa e tuʹunga ko eni pea ʹoku hekaʹi ʹa e foʹi lea koe politikale mo e politiki kae pehē ki he politikaleʹi. Ko e ngaahi ʹelemeniti kehekehe pē eni ka ʹoku huʹunga taha pē mei he Mafai mo e Vahevahe mo hono tokangaʹi ʹo e Mafai.

Ko e lea Politiki koe toʹo mai ia mei he tohi ʹa e ongo Filosefa Kalisi ko ʹAlisitotolo pea mo Palato ʹi he tohi ko ia koe Lepapulika (Republics) mo e Politiki (Politics). Ko e pehē ko ia ʹe he Houʹeiki ʹi Fale Alea ke tuku ʹa e fakapolitikaleʹi ʹa e hā mo e hā. ʹOku ne tala mahino mai ai ʹoku ʹikai ke nau ʹilo ʹenautolu ʹa e ʹuhinga mo e puipuituʹa ki hono fakanunu mai ʹo e lea politiki. Ko ʹetau talanoa pē ki he mafai mo e pule ko ʹetau talanoa ia ki he politiki. Ko  ʹetau talanoa pē ki he Komisiona Polisi mo hono mafai mo ʹene ngaahi tuʹutuʹuní, ko ʹetau talanoa ia ki he politikalé.

Ka tau foki ki he kaveingá he kuo kamata ke tau maʹumaʹu atu ki he lolotó.

 Ko e faʹunga fakapolitikale ʹo e fonua ʹoku ʹikai ke lava ia ʹi he vakai ʹaʹaku ke ngāue lelei ai ʹa e Lao Polisí pea ko e ʹuhinga ia ʹoku tonu ai ke liliu ke tonu mo e ʹalunga ʹo e puleʹanga mo ʹene ngaahi fokotuʹutuʹu ʹe fakahoko kae lava ke ngaholo ʹene lele.

ʹE ngaholo ia ha taliui ʹa e Komisiona Polisi ki he Minisita pea mo e Kapineti pea ke lava ai foki ke fai ʹene lipooti Polisi ki Fale Alea. Ko e meʹa eni ʹoku ui ko e fili ʹe ʹA kae vahe meia ʹE.

Fili ia ʹe he Fakataha Tokoni pea fakavaheʹi ia mei he Patiseti ʹa e fonuá. ʹOku ʹiai ʹa e meʹa ia ai ʹoku fehalaaki. ʹOku ʹikai keu ofo au he faingataʹaʹia ʹa e Minisita lolotongá ʹo hono fatongiá pea pehē ki he ngaahi fiemaʹu ʹa e Kapineti mo e Pālemiá kae ʹikai ke teitei poa mai ki ai ʹa e Potungāue Polisí.

Liliu ʹa e Lao ke tonu pea ʹe ʹikai ke fai ha longoaʹa ai. Ko e longoaʹaá ko e ngaahi mafai ko ia ʹoku nau fai ʹa e fakanofó ʹo e Komisioná pea ʹoku haʹu leva ia ʹo fehangahangai mo e minisitá.

Pea ʹe kei lilo ai pē ʹa e ngaahi keisi ʹi ʹapi polisi ki he Liliu ʹo e Polisi lekooti, ko e hā ʹa e fakamuimuitaha koi a ki he fiemaʹu mei Nuʹusila ki he tokotaha faihia ka ne fakapaasi ia he taha ʹo e kau polisi ʹoku ʹikai haʹane lekooti faihia kae hā ia ʹi muli ʹoku ʹiai hono lekooti faihia. Ko e ngaahi ʹisiu eni ke solova ʹi he potungāue ko eni pea taʹaki kituʹa.

Ko e hā ʹoku toutou manuni ai ʹa e ngaahi fakamoʹoni kokeini ʹoku ʹave ki muli ke fakamoʹoni mai. Ko e hā ʹa e meʹa ne hoko ki he kokeini ʹi ʹiote Je Reve. Ko e hā moʹoni ki he fengāueʹaki ʹa e kau polisií mo e kau faihia ʹe niʹihi pea toe tafoki hake pē ʹo fakaʹefihiaʹi kinautolu. Ke longo?

Liliu ʹa e Lao ko eni pea ke ʹiai ha Mafai ʹo e Minisitā kene tuku kituʹa ʹa e niʹihi ko eni. Ko e mafai foki ko eni ʹoku tapu ia ki he minisita ke ala ki ai ngata pē ʹi he Komisioná. Pea kapau ʹoku nofo ʹa e Komisiona ʹi he liló koe fakaʹofa e ka ko kitautolu.

Posted on Wednesday 26th of April 2017 09:59:38 PM