Foaki meʹalele ki he Senitā Moʹui ʹi Muʹá

Naʹe fakahā ʹe he Minisitā Moʹuí Saia Piukala ʹene fiefia mo fakamanatu ki he kaungāue ʹa e Potungāue Moʹui ʹi Muʹá ke ngāue lelei ʹaki ʹa e ʹofa ko eni mei he Fakafofonga ʹo Tongatapu 9 pea mo vāhengá.

 Ne fakahuaʹaki ʹe he Minisitā koe senitā moʹui eni ʹa e kakai pea ʹoku ʹiai ʹa e fakaʹamu ke kau mai mo Tongatapu 10 he tokoni ko eni. ʹI he meʹa ʹa e ʹEiki Minisitā Moʹuí naʹa ne pehē ʹe kau ʹa hono ngāue ʹaki ʹa e meʹalele ki he ʹaʹahi ki he kau vaivai mo e kau mahaki pehē ki hono ngāueʹaki ʹe he kaungāue ki he huhu koi a ʹo e fanau valevalé.

ʹI he kole ʹa e minisitā moʹui ke tauhi muʹa ʹa e meʹalele ke hangē pē ko ʹete meʹa ʹo ʹikai ke fakaʹapi kehe.

Kaekehe naʹe fakamatala ʹa e Minisitā Ako lolotongá, Peni Fifita naʹe fai pē ʹa e talatalanoa mo e kau Pule Fakavahe mo e ʹOfisakoló. Ne ʹikai foki ke fai ha ʹaʹahi Fale Ale aka ko e ʹaʹahi pē ʹi tuʹa ʹo maʹu ai ʹa e loto ʹofa ko eni ke fai e tokoní. Ko e tokoni ko e meʹalele kae pehē ki he ngaahi sea ke nofo ai ʹa e kau mahaki ʹi he taimi talatalá.

Neongo eni naʹe kei kole pē ʹa e Minisitā ka koe fakacfofonga ʹo Tongatapu 9 ki he Minisita Moʹuí ke toe fakalahi mai muʹa ʹa e ngaahi sevesi ko ia ki he senitā ʹi Muʹa. Ne tali ki ai ʹa e Minisita Moʹui ʹoku fai ʹa e fokotuʹutuʹu ki ai ʹa e potungāué pea ʹoku lelei he ʹoku meaʹi pē ʹe he Toketa Pule kituʹá naʹá ne kau ʹi fakafiefiaʹi ko eni ʹo e meʹaʹofa ko eni ki he potungāue moʹuí.

Posted on Wednesday 26th of April 2017 10:05:02 PM