Fanaʻi ʻaki ha meʻafana ha talavou mo ha tangataʻeiki ko e tukuakiʻi ki he kaihaʻasi ʻene ngoue tutu

Ne halaia ha tamai ko Sosefo Kautai mo ko Tuʻa Tavake ʻo Lavengatongá ki heʻena tā mo e fakalavea naʻe fakahokoʻaki ha meʻafana kia Fine mo Nofomuli Lasike ʻo Lavengatongá aipē ʻi he ʻaho 29 ʻo Mē taʻu 2015 ʻi ha ʻapi ʻuta. Ko e tuʻutuʻuni eni ʹa e kau Sula ʻe toko 7 mei Popua ʻi he Fakamaauʻanga Lahí ʻi he uike kuoʻosí.

Naʻe tuʻutuʻuni ʹa Fakamaau Lahi Charles Cato ke ʻave ʻa Kautai ʻo tauhi fakalao ʻi pilīsone he ʻoku ʻamanaki ke ʻi ai ʻa e tautea ngāue pōpula te ne hilifaki ki ai ka ʻe toki mahino ia he ʻaho 17 ʻo Fepuelí. Ko Tuʻa Tavake ʻe fakalōloa pē ʻene maluʻí ke ʻalu pē ki honau ʻapí ka e toki haʻu he ʻaho ʻe hilifaki ai hona tauteá. Naʹe makatuʹunga foki eni ʹi hono fakahā ko ia ʹe he Sea ʹo e kau Sulá ki he Fakamaauʹanga kuo lava ʹe he Talatalaakí ʹo fakamoʹoni ʹa e hopo naʹe fakahokó.

Ko Siosifa Tuʻutafaiva naʹá ne fakafofongaʹi mai ʹa e ongo fakaʻiloá pea ko Tevita ʻAho maʻae Kalauní.

ʹI he kamata mai ʹa e hopó ʹi he taʹu kuo ʹosí naʹe tali tonuhia ʻa e ongo fakaʻiloá ʻi heʻena hā he fakamaauʻang peá nau fili aipē ke fakamaauʻi ʻe ha kau Sula.

Ko e tikite (tohi fekau) ʻe ono ʻa Sefo naʻe halaia ki aí ʹi heʹene fanaʹi ʹa Fine lolotonga ʹene tangutú, ʹi he tikité ko e fakalavea mamafa ʻe ua, ko ʻene fanaʻiʻaki e laifolo .22 ʻa e funga laʻinima ʻo ava ʻo to e tau he funga laʻi vaʻé ʻo lavea mo ia. Ko e tikite hokó koʻene fanaʻiʻaki e meʻafana tatau ʻa e tui ʻo Nofomuli ʻo maumau ai e foʻi moa he tuí. Ko e tikite fakaʻiló ʹe taha ko e tauhi pōpula taʻefakalao e ongo mamahí ʻi ha ʻapi ʻuta kimuʻa pea toki fakahoko ʻa e faná. Pea ko e tikite ʻe ua fakaʻosí ki he tā naʻá ne fakahoko kia Fine ʻi he ngaahi feituʻu kehekehe ʻo kamata mei he ʻapikolo ʻo aʻu ki he ongo ʻēlia ʻi hono ʻapi tukuhaú.

Ko Tuʻa Tavake naʻe fakaʻilo mo ia ki he tikite (tohifekau) ʻe nima ki heʻene kaungāhia ki he tauhi pōpula mo e fakalavea. Ka naʻe kaniseli ʻa e tukuakiʻi ko iá hili pē ʻa e fakamoʻoni ʻa Fine kae hoko atu pē ʻa e tikite ʻe ua ko e tā mo e tauhi taʻefakalao ʻa Fine Lasike.

 

Fakamoʻoni Fine ki hono talaange ʻe Sefo te ne taaʻi pē ke mate

Naʻe fakamatala ʻe he mamahí ko Fine ki heʻene manatu ki he pongipongi ʻaho 29 ʻo Mē 2015 ko e ʻaho Falaite naʻe ʻalu atu ki he ʻapi tokoua siʻisiʻi ʻene faʻē ko Louana ʻa ia ko e uaifi ia ʻo e fakaʻiloa ko Sefo Kautai ke hola ʻo mohe ke ʻoua ʻilo heʻene faʻeé he naʻe teʻeki ke fiu he mohé. Naʻe takai ʻo ui ʻikai hā taha pea takai ʻo kaka hake he matapā ʻo hū atu ki loto ka naʻe sio atu kia Tuʻa Tavake ʻoku tangutu mai ʻi loto fale peá ne ʻeke ʻa Sefo ka naʻe tuʻu hake ʻa Tuʻa ʻo tukiʻi ia ʻo tō ki lalo pea talaange ke tokoto maʻu tali kia Sefo.

Naʻe foki mai ʻa Sefo ʻo hūange ki fale ʻo talaange ke tokoto maʻu te ne taaʻi ia ke mate pea hū mai mo e helepelu ʻo taaiʻaki vaʻa toa ʻo hūange mo ia ʻo kamata ʻa e tā ka naʻ á ne kole fakamolemole pē he naʻe fuʻu ilifia. Naʻe talaange ʻe Sefo ko ʻene fehuʻi kotoa ʻe fai ki aí pea tali ʻio pē. Naʻe ʻeke ki ai pē ko ia mo Nofomuli ʻokú na faʻa tā ʻa e tutu naʻá ne ʻio pē heʻene ilifiá.

Naʻe to e hū ʹa Sefo  ʹo haʻu mo e vaʻa siale mohemohe ʻo hokoatu ʻa e tā mo ʻeke pē ko ia ʻoku faʻa ʻaluange ʻo kaihaʻasi ʻene tutu ʻi honau falé. Naʻe ʻikai hā to e tali foʻou ka ko e ʻio  mo e tangí pehē ki he kole fakamolemole. Naʻe talaange ʻe Sefo te ne taaʻi lahi ia ke ʻoua naʻa to e fakahinohino ia heʻene faʻē mo ʻene kuí ke ʻaluange toʻo ʻa e tutú ʻo ʻalu ʻo fakatauatu. Ka naʻá ne tali ʻio pē mo tangi mo kole fakamolemole. Naʻe aʻu ki ha taimi kuo ʻikai ke kei ʻi ai ha loʻimata ia he tangí he vevela ʻa e fanga fuʻu taá.

 

ʻAve ki ʻuta hokoatu hono taá mo e fanaʻi hono nimá mo e vaʻé

Naʻe fakaheka ʻa Fine peá nau ʻalu leva ki he ʻapi ʻutá ʻo fakahifo ia ki lalo pea talaange ʻe Sefo ke na lue ki he poloka hiapo naʻe kaihaʻasí. Naʻá na aʻu atu ki ai ʻoku ʻilonga hono tā kaihaʻasi ka naʻe ʻekeange pē k koe tutu ʻeni naʻá na tā mo Nofomulí peá ne ʻio ai pē heʻene ilifiá pea hoko atu hono tā ʻe Sefó.

Naʻe to e ʻeke ki ai pē naʻe ʻave ki feʻia ʻa e tutú ka naʻe talaange ʻe Fine naʻá na fetuku ki he kauhala ʻe tahá ki heʻenau ngōue manioke ʻo tuku ai. Naʻe talaange leva ʻe Sefo ke totolo ki loto ʻapi ka e tā ʻi he mita nai ʻe 50 ki he loto ʻapi tukuhau ʻo Sefó.

Naʻe mālohi ʻene ilifiá he naʻe totolo pē ka e tā ʻe Sefo hono tuʻá ka e tangi pē mo fakaʻamu ʻe ʻi ai ha kau tokoni he kuo ʻosi mahino ki ai ʻe tā pē ia ke mate.

Lolotonga hono tā ia ʻe Sefó naʻe sio ka Tuʻa ʻoku lue pē mo ia ʻi muʻa ʻi he vāmamaʻo mita ʻe 10 ka naʻe ʻikai ke ne siʻi tokoni ange. Ko ʻenau aʻuatu pē ki he lotoʻapí ʻoku ʻi ai kiʻi palepale ai mo e mohenga pea fekau ʻe Sefo ke ʻalu tokoto ai  pea ui mo Tuʻa ke sio kia Fine kapau ʻaluange ha taha pea talaange ke tali ʻi hala kae ʻoleva ke ne aʻu mai.

 

Fokiange ʻa Sefo mo Nofomuli ʻo fakahoko ʻa e faná

Naʻe fakahā ʻe Fine kuo efiafi mo e aʻuange ʻa Sefo ʻo hifo ange lolotonga ʻoku tokoto pē ia kae to e hifoange mo Nofomuli. Naʻe ʻohovale ʻa Muli he sio ki hono ʻilamutú ʻoku faingataʻaʻia peá ʻeke pē ko e hā meʻa naʻe hokó. Tuai kemo kaila mai ʻa Fine mo ʻene tangí ki heʻene faʻētangatá ke talanage kia Sefo ko naua naʻá na kaihaʻa ʻa e tutu he ko ia ʻokú ne fuʻufaingataʻaʻia pea ʻoku fie moʻui.

Naʻe ʻeke ʻe Sefo pē ko e moʻoni kia Muli ka naʻe to e fakahā ʻe Muli kia Fine ko e hā ʻa e meʻa ko ia he ʻoku ʻohovale ka naʻe kole pē ʻe Fine meʻa tatau ki heʻene faʻetangatá ke lea ko naua pē naʻá na kaihaʻasí he ʻoku fie moʻui pea ʻoku fuʻu faingataʻaʻia.

Ko e taimi ko iá ʻoku lolotonga puke ʻe Sefo ʻa e meʻafana ʻo fakahangaatu kia naua mo nau talanoa pē ai he ʻoku tangi pē ʻa Fine ʻi heʻene ilifia he kuó ne ongoʻi kuo moʻoni ʻa e lea ʻi he houa pongipongí ke tā pē ke mate he kuo ʻasi ʻa e meʻafana ʻi he houa efiafí. Naʻe ʻikai ke to e fakalōloa ʻa Sefo  ka e fanaʻi ʻa Fine.

Naʻe to e hanga hake kia Muli ʻo fanaʻi mo e tuí ʻo tō ki lalo mo e tangí ʻo ui kia Tuʻa ke tokoniange ka naʻe lue mamaʻo ʻa Tuʻa ia. Naʻe fakaheka ai pē kinaua ki he loto veení ʻonau fakaheka mai ʻa Louana pea nau lele ki falemahaki. Naʻá nau haʻu ki Vaiola ka e talaange ʻe Nofomuli ke nau foki nautolu he ʻokú na saipē. Pea nau to e tafoki ʻalu ki Lavengatonga ki he ʻapi ʻo e fakaʻiloá pea hifo ʻa Louana mo Sefo ka e talaange ʻe Nofomuli kia Fine ke kātakiʻi pē ka e talaange kia Sefo ke ʻave naua ki honau ʻapí ke na mavahe he ʻoku faʻo holo pē meʻafaná ai naʻa nau ʻalu pea to e ʻiai ha meʻa pea fanaʻi kinaua.

Naʻe ʻave kinaua ʻe Sefo ʻo fakahifo ʻi he toumuʻa ʻapi kehe ko e fakafuofua vāmamaʻo mo honau ʻapí ki he mita 10 peá talaange ʻe Muli kia Fine ke taupe ange pē ka na feinga ʻo aʻu ʻoku fakafetaulaki mai ʻa Kasaline Lasike (faʻē ia ʻa Fine) ʻo ʻeke pē ko e hā meʻa kuo hokó mo ʻene tangí.

Ka naʻe fekau ʻe Muli ke ʻave Fine fakatokoto pea teʻeki lava ha miniti ʻe 10 mo e aʻuange veeni Polisí ʻo fakaheka kinaua ʻo leleakiʻi ki Falemahaki mo fakahoko ai pē lāunga pea puke mai ai pē ongo fakaʻiloá ʻo fakaʻilo.

 

Uesia ʻene moʻuí ʻikai lava hiki ha meʻa ʻoku mamafá pea ʻoku kei pipiki pē foʻi mahafū he vaʻé fakatoloua ongo mamahí

Naʻe fakahā ʻe Fine naʻe fakatokoto ia ʻo taʻekai ke aʻu ki he hengihengi ʻaho ko iá ke toʻo ʻa e mahafú ka naʻe faleʻi ʻe he Toketā ʻe lava ʻo toʻo e foʻi pulú ka ʻoku ofi ia ʻo pipiki he hui ʻi he vaʻe pea kapau ʻe toʻo ʻe uesia lahi hono vaʻe ka ʻoku saiange ke tuku pē ʻi loto heʻikai ha fuʻu uesia ai. Naʻe tokoto leva ʻi falemahaki he ʻaho ʻe ua ʻo ʻikai to e lava tuʻu, ko e ʻaho hono tolú naʻe lava ʻo tuʻu ka ko e ako lue ia he naʻe manga pē ʻe ua pea fiemaʻu ke tangutu.

Ko e ako lue ko ia naʻe fakahoko ia he mahina ʻe ua mo e uike ʻe tolu pea toki lava ʻo lue lelei. Naʻe fuʻu uesia ʻene ngāue he naʻe ako ʻEnisinia ʻi Fokololo pea ako ngāue ʻi he kautaha ʻi Tofoa. Ko e taimi ʻokú ne toʻo hake ai ha koloa ʻoku mamafa ʻokú ne ongoʻi ʻa e mamahi ʻa e feituʻu ʻoku lavea hono vaʻé talu mei he ʻaho ko ia ʻoku ʻikai ke ne to e hiki ha meʻa ʻoku mamafá. He naʻe faleʻi mei he Toketā ke ʻoua hiki meʻa mamafa naʻa uesia lahi ʻa e foʻi lavea tatau aipē kapau ʻe sai.

Ko e palopālema ʻe taha naʻe ʻohake ʻe Fine ʻoku hoko ki ai talu hono fanaʻi iá kapau ʻe tangutu ia honau ʻapí pē ko ha feituʻu ka uiange ha taha ʻoku ʻikai ke ne ʻiloʻi ʻe ia ko e ui ki ai ka ʻoku siosio atu pē pea fiu ia he feinga ke solova palopālema ko iá he ʻoku fuʻu ʻilonga ia pea ʻoku faʻa ʻita ange honau ʻapí ka ʻokú ne talaange ko e uesia ia ʻene moʻuí he fana naʻe fakahokó.

 

Fakamoʻoni ʻa Nofomuli ki he ʻaluange ʻa Sefo na ʻalu ʻo puke ʻene kiʻi puaka ʻi ʻuta

Naʻe fakamoʻoni ʻa Nofomuli Lasike ko e tuongaʻane siʻisiʻi ia ʻa e fineʻeiki ʻa Fine pea ʻoku lahi ia ʻi he uaifi ʻa Sefo. Ko ʻene manatu ki he houa efiafi ʻaho Falaite 29 ʻo Mē 2015 naʻe foki mai mei ʻuta ʻo afe he toumuʻa falekoloa Siaina ʻi Lavengatonga ʻo talanoa ai mo ha niʻihi kehe. Ka naʻe afeange ʻa Sefo ʻi heʻene veení ʻo kole ke na ʻalu muʻa ʻo puke kiʻi puaka ʻi ʻuta.

Ko e ʻapi ʻuta ʻo Sefó ʻoku ʻi ai ʻa ʻene ʻā puaka ai fakataha mo e ngōue hiapo lahi. Ka naʻá na lele atu he veení ʻo aʻu ki he lotoʻapí pea hifo ʻa Sefo ʻo toʻo ʻa e meʻafana me he tuʻa sea fakaʻulí mo talaange ke hifoange. Ko ʻene hifo pē ʻo sioatu kia Fine ʻoku mataʻi faingataʻaʻia peá ne ʻeke pē ko e hā meʻa naʻe hokó pea fakahā ʻe Sefo ko Fine naʻá ne taaʻi he naʻe hūange ia ki hono falé.

Ko e taimi ko iá kuo kaila mai ʻa Fine mo ʻene tangí keu talaange kia Sefo ko maua pē naʻá ma kaihaʻasi ʻene tutu he ʻoku fiemoʻui pea ʻoku lolotonga faingataʻaʻia. Naʻe kiʻi moʻutāfuʻua ʻi he ui mai ʻa Fine ka naʻe lahi fakaʻofaʻia ʻi hono ʻilamutú peá ne talaange ai pē kia Sefo ko e moʻoni kotoa meʻa naʻe fakahāange ʻe Finé.

Kimuʹa pea fanaʻi ʹe Sefo ʻa Fine naʻá ne fakakaukau ke ʻohofi ʻa Sefo ʻo punaʻi ke pukeʻi ka naʻe mamaʻo pē ʻa e tuʻu mai ʻa Sefo mo e meʻafaná. Ka e fakaʻohovale ki heʻene hanga ange ʻo fanaʻi ia ʻo tau hono tuí.

Naʻá nau ʻalu ki Falemahaki ka naʻe ʻikai ke fuʻu falala kia Sefo he ʻoku fakaheka pē meʻafaná he loto veení pea naʻá ne fakakaukau ke lakaange ke ʻoua hifo ʻi falemahaki he ko e lavea ia ʻi he feituʻu ʻoku ʻikai ke fuʻu lele lahi ʻa e totó ka na foki ke na mavahe meia Sefo naʻá to e ʻi ai haʻane fakakaukau ke fanaʻi kinaua.

Hili ʻenau foki pea ʻomai kinaua ʻo faitoʻo pea fakatokoto ʻi falemahaki ʻo fakaakeake laveá ʻo mahino mai ʻe momo ʻa e foʻi tuí pea uesia aipē hono vaʻé.

ʹI heʹene  aʻumai ki he taʻú ni ʻoku ʻikai ke lava ʻo hiki ha meʻa ʻoku mamafá he ko e aʻu ki he fua ʻa e kiʻi pēpē hono ʻilamutu ʻoku teʻeki ke taʻu taha ʻokú ʻikai ke mei lava ʻo fua he mamahi hono vaʻé. Pea ʻoku uesia ai ʻene ʻalu ki ʻuta ke toʻo mai ha tokonaki ki ʻapi pea naʻe ʻosi fakahā ʻe he Toketā ʻe uesia ʻene moʻuí ʻi he lavea naʻe hokó.

Naʻe fakaʻosiʻaki ʻe Muli ʻene fakahā naʻe ngāue kia Sefo he ko hono matāpule ʻoku mali mo hono tuofefine pea ʻikai haʻane ʻamanaki ʻe hoko ha meʻa pehē ka naʻe ʻikai ke mei ngōue tutu lahi  ʻa Sefo ka ko ia he naʻe ngāue ki ai ʻo tokoni lahi ki ai.

Ko e līpooti mei he toketaá naʻe lau pē ke fanongo ki ai ʻa e kau Sulá he naʻe ʻikai lava mai ʻa e Toketaá pea hā mahino mei ai ʻa e uesia lahi mo e fakatuʻutāmaki e lavea tupu mei ha fanaʻaki ha faʻahinga meʻafana, Naʻe to e fakamoʻoni mo Polisi Siale mei he ʻApi Polisi ʻi Muʻá ko ia naʻá ne fakahoko ngāue fakalao ki he ongo fakaʻiloá ʻo hiki fakatohinima. Naʻe mahino mei he fakamatala ʻa e fakaʻiloá ki he Polisí ʻene vetehia tauʻatāina ki he meʻa naʻe hokó mo fakamahino ai ʻene ngāue hala naʻe fakahokó.

ʻIta ʹa Sefo hono toutou kaihaʻasi ʻene hiapó

Naʻe fuakava fakaʻiloá ʻo fakamatala ki heʻene loto mamahi ʻi he mole ʻene tutu molū mei hono falé pehē ki hono tā ʻene hiapó ʻi ʻuta. Naʻe leʻo leva ʻi ʻuta matāpule ko Tuʻa Tavake. Ko e ʻaho 29 ʻo Mē naʻe ʻalu ʻomai Tuʻa mei ʻuta ke haʻu leʻo he ʻapi koló ka e ʻalu pongipongia ʻo tuku ki kolo ʻa Louana mo ʻena kiʻi taʻahine ke fakatau atu ʻena tutu ʻi Māketi. Pea ʻi heʻene foki mai ki hono ʻapí ʻoku lolotonga tokoto ʻa Fine ʻi loto fale mo talaange ʻe Tuʻa naʻá ne taaʻi he naʻe kaka mai he matapā ʻi he lokí.

Naʻá ne talaange kia Fine te ne taaʻi lahi he ko ʻene toki maʻu ʻeni ʻa e tokotaha ʻoku faʻa ʻalu ange ʻo kaihaʻa honau ʻapí. Naʻe ʻomai vaʻakau ʻo tā he molū (hūfanga he fakatapú) ʻo Finé peá ne lea ʻo tala ko ia mo Nofomuli naʻá na faʻa kaihaʻasi ʻa e tutu. Pea ko e tutu molú naʻe faʻa fekau pē ia heʻene faʻē mo ʻene kuí ke haʻu ʻo kaihaʻasi ʻo fakatau atu ki he ʻapi pē ʻi Lavengatonga ke maʻu mei ai haʻane totongi pasi.

Naʻe hoko atu ʻena fononga ki ʻuta pea pehē ʹe Sedfo naʹe taki pē ʻe Fine ia ki he feituʻu naʻe kaihaʻasi ai ʻa e tutu peá ne tā ai ʻe Fine. Ko ʻena foki mai naʻe haʻu e helá.

Kaekehe naʹe nofo ʹa Fine mo Tuʻa ka e ʻalu ʻo haʻu mo Nofomuli ke fakamatala ki ai meʻa kuo lea ki ai ʻa Finé ke ʻosi ʻene loto mamahí.

Ka naʻá ne foki mai mo Mulí ki ʻutá ke puke ʻene kiʻi puaka ka naʻe ʻuhinga pē  ʻena ʻalu mo Mulí ke ʻeke ki ai fakamatala ʻa Finé. Ko ʻena aʻu atu kuo kamata ke talamai ʻe Fine ia ko e loi pē ʻene meʻa naʻe fakamatala pea kamata ke lele hake ʻitá.

Ne talaange foki ʹa ʻene ʻeke fakaʻosí pē ka to e loi ko ʻene fanaʻi lōua naua pea to e ʻeke atu ka naʻe kei kalo pē ʻa Fine pea tupu mei ai ʻa e faná. Ko e hili pē ʻene fanaʻi kinauá peá ne fakahā kia naua ke na tala e moʻoní he ko e meʻa iku ki aí kuo ʻefihia he faná.

Kuo toloi mai hono tautea ʻo e ongo fakaʻiloá ki he ʻaho Falaite 17 ʻo e māhiná ni ke toki mahino ai ha malanga fakasiʻisiʻi tautea ʻa e Loea Taukapó.  

 

Posted on Wednesday 26th of April 2017 10:32:36 PM