ʹIkai fakamoʹoni ʹa Nōpele Tuʹivakanō fokotuʹu ke tukuhifo ʹa ʹAkilisi

Neongo ʹoku teʹeki ke fakahū ʹe he Sea ʹo e Fale Aleá, Nōpele Tuʹivakanō ʹa e fokotuʹu ko ia mei he Houʹeiki Nōpele ki Fale Alea fekauʹaki mo ʹenau fokotuʹu ʹo  pehē ʹoku taʹefalalaʹanga ʹa e Palēmiá, ʹAkilisi Pōhiva. Ko e fakamatala ʹoku maʹu ʹe he Keleʹá  hili hono fakahū mai ki he Sea ʹo e Fale Aleá ʹi he ʹaho 3 ʹo Fepuelí ni ʹoku kei ʹi he Komiti ʹa e Falé ke vakaiʹi ʹa e ngaahi ʹisiu ʹo kau ai ʹa e fakamoʹoni ko ia ʹa  e fakafofonga fika 12 ʹo Haʹapai Viliami Manuopangai.

Fakatatau ki he fakamatala ʹoku maʹu ʹe he Keleʹá ʹoku lolotonga ʹi tuʹapuleʹanga ʹa e tokotaha ni ʹi he taimi ko ia naʹe fakahū ai ʹa e Fokotuʹu Pāloti pea naʹe fai ʹa hono fehuʹia ʹi he Komití ʹoku nau aleaʹi ʹa e Pālotí.

Fetuʹutaki kia Viliami Manuopangaí

Ne fetuʹutaki ʹa e Keleʹá ki he Fakafofonga fika 13 ʹo Haʹapai ke fai ha fakamaʹalaʹala fekauʹaki mo e fakamoʹoni ka naʹe ʹikai ke tali mai kimuʹa hono ʹave ʹa e Keleʹá ʹo paaki.

 Ka koe anga eni ʹo e fetuʹutaki kia Viliami Manuopangai ki heʹene telefoni toʹotoʹo kae pehē ki heʹene ʹimeili.

“ Manu mālō tau lava…kiʹi ʹeke pē fekauʹaki mo e motion (pāloti), ko  e hā koa e moʹoni ne ʹohake ʹi Fale Alea ki he foʹi ongoongo ko ia ki he fakamoʹoni ʹa e feituʹuna. ʹOfa pē teke talanoa mai pea lava pē keu ʹimeili atu mo tā talanoa…”

 Ne ʹikai ke faingamālie ʹa e feinga ko ia pea naʹe toe feinga fetuʹutaki atu ʹa e Keleʹá ki heʹene ʹimeilí.

Ofa Ki Moana Vatikani

To peaeha@gmail.com

8 Feb at 5:54 PM

Mālō tau mo e ngāue lahi, kole pē haʹo kiʹi taimi keu fakahohaʹa atu ai. Felaveʹi eni mo e Vote, kuo mahino mai e niʹihi kuo fakamoʹoni pea ʹi he tuʹunga fakakonisitutone ko ia ʹi he Kupu 50 B?

Ko e ngaahi fokotuʹutuʹu kuo fai ʹoku tuku atu ki Fale Alea ʹo tupunga ai e Vote. Fehuʹi fakaʹosi pē ko hai nane initiate e foʹi fakakaukau mo fatu e tohi? Fakaʹamu pē teke tokoni mai, Mālō fau, 'Ofa Vatikani, Keleʹa

Naʹe toe fetuʹutaki ʹa e Keleʹá ki he niʹihi ʹo e kau fakafofonga ʹo e kakai ʹoku kau ʹi he fakamoʹoni ka naʹe ʹikai pē ke faingāmalie ha tali ke ʹomai.

Neongo eni ʹoku kei puli ʹa e ngaahi fokotuʹutuʹu ko ení, Ko hai ʹe Palēmia, Tokoni Palēmia pea mo Minisitā Paʹanga ʹi he anga ʹo ʹenau fokotuʹutuʹú. Ko e ngaahi lākanga maʹu mafai lalahi eni ʹo e puleʹangá pea koe hokohoko ai pē ia ʹi he lākanga maʹu vāhenga lahi tahá pea mo Mafai Lahi Tahá.

 Ka ko e fehuʹí ko hai ʹenau kanititeiti Palēmiá?

ʹI he tuʹu lolotongá fakatatau ki he fakamatala ʹoku maʹu ʹe he Keleʹá koe anga eni ʹa e tuʹú. ʹI he tafaʹaki mo e niʹihi naʹa nau fokotuʹú ʹoku kau ki ai ʹa Nōpele Tuʹiʹafitu, Nōpele Tuʹilakepa, Nōpele Tuʹihaʹateiho, Nōpele Tuʹihaʹangana, Nōpele Vaea, Nōpele Nuku pea mo Nōpele Fusituʹá.

ʹOku ʹikai ke kau heni ʹa Nōpele Tuʹivakanō ʹi he fakamoʹoni ki he fokotuʹu pāloti pea tukukeheange ʹa Nōpele Maʹafu ʹokú ne ʹi he Kapineti foki ia. Tānaki atu ki ai mo e kau fakafofonga ʹo e kakai ko Samiu Vaipulu, Feʹao Vakatā pea mo Viliami Manuopangai. Ko e toko 10 ia ne nau fakamoʹoni ʹi he fokotuʹu pāloti ko eni.

Fakaʹekeʹeke mo Nōpele Tuʹilakepa

Naʹe fakafehuʹi ʹe he Keleʹá kia Nōpele Tuʹilakepa pē koe fakahū ko eni ʹo ʹenau fokotuʹú kuo mahino ʹa e lākanga Palēmiá, Tokoni Pālemiá mo e Minisitā Paʹanga?

Pehē ʹe Nōpele Tuʹilakepa ko e lākanga Pālemiá  ʹokú ne pālomesi mai ʹoku ʹikai ke ʹi ai hā fakakaukau ki ai ʹa e Houʹeiki Nōpelé. ʹE tuku pē ia ki he kakaí.

“ Ko e Minisitā paʹanga ena ia mo e Tokoni Pālemia mo nautolu ʹoku nau tuʹumau pē kinautolu ia” mo ʹene kataá.

Ne toe fehuʹi ʹe he Keleʹá fekauʹaki mo e fakamoʹoni ʹa Viliami Manuopangaí, pea ne pehē ʹe Nōpele Tuʹilakepa naʹe fakamoʹoni pē ʹa e fakafofonga Haʹapai kimuʹa pea folaú ka ʹoku toe ʹaonge eni ʹa e tohi mei he komiti fekauʹaki mo e fakamoʹoni ko eni ʹa Viliami Manuopangaí.

Kaekehe ʹi he tuʹu ko ia, ʹoku hoʹata mai leva ʹa e foʹi ʹata foʹou ko eni.

Ko e toko 3 ʹo e kau fakafofonga ʹo e kakaí, Samiu Vaipulu, Feʹao Vakatā pea mo Viliami Manuopangai ʹoku ngalingali ʹe hili kianautolu ʹa e lākanga Pālemia, koeʹuhī ʹe ʹikai ke Palēmia ha nōpele ia.

Fehuʹi leva ke ʹeke?

Ko hai naʹa ne kamataʹi ʹa e foʹi fakakaukaú ke fokotuʹu ʹa e foʹi pālotí. ʹI hono vakaiʹi ko ia ʹa e anga ʹa e tuʹu, kapau ʹe tauheleʹi ʹaki ʹe he Houʹeiki Nōpele ʹa e lākanga Pālemia, Tokoni Pālemia mo e Minisitā Paʹanga ʹa e niʹihi ke nau kau he fokotuʹu pea ʹikai ke nau tui ki ai.

ʹOku ʹotometiki pē hono ʹilo ʹe ʹikai ke mālohi ʹa e pāloti, ko e hā leva ʹa e ʹuhinga totonu ʹo e fokotuʹú? Ke fai pē ha tālanga ai ʹa e Fale Alea!

Taimi tatau ʹoku fehuʹia ʹa e ʹuhinga ʹoku ʹikai ke loto ai ʹa e Sea ʹo e Fale Alea ke kau ʹi he fakamoʹoni.

ʹE fehuʹi leva ko hai ʹaʹana e foʹi fakakaukau ke teke ʹa e pālotí? Katoa ia ʹe ʹasi katoa ʹa mui mo e ʹuhinga totonu ʹo e fakamoʹoni mo e taʹefakamoʹoni.

Ko e tuʹu lolotonga ʹi hono ʹave ʹa e Keleʹá ke paaki ʹoku teʹeki ke mahino ʹa hono fakahū mai ki Fale Alea ke tepileʹi.

 

Posted on Wednesday 26th of April 2017 11:14:11 PM