Tukuakiʹi ʹe 17 ke tukuhifo ʹaki ʹa ʹAkilisi

Koeʹuhī koe tuʹu tēlinga ʹa e fonuá ki he fokotuʹu ko ia ke tukuhifo ʹa e Palēmia mei hono lākangá ʹoku fai hono ʹohake ʹa e fokotuʹu ʹi he 2012 ke tukuhifo ko ia ʹo Tuʹivakanō.

ʹOku hā ki he Keleʹá ne fefeka ange mo mālohi ʹa e ngaahi fakamoʹoni fakapepa mo e ngaahi ʹata ki he tukuakiʹi ki he Pālemia malōlō Nōpele Tuʹivakanō. Naʹe ʹiai ʹa e ngaahi vitio naʹe hiki pea mo e ngaahi ʹata totonu ʹo e meʹa naʹe hoko.

ʹI he fokotuʹu ko eni ʹoku ʹiai hono matavivai ʹi hono fakaʹeke ki he ʹEtita ʹo e Keleʹá, ʹOfa Vatikani. Naʹá ne pehē ʹoku ʹia ʹa e ngaahi fakamatala poupou ʹo kau ai ʹa e tukuakiʹi kia ʹAnisi Bloomfield, ko e Talekita ʹo e Kasitomu mo e Tukuhau, neongo ko e tohi eni mei he Talekita malōlō ʹi he ngāue ʹaʹana,  ka ʹoku ʹikai fakahā mai ha tikite fakaʹilo pē kuo fakaʹilo ʹi  Fisi.

Ko e fehuʹi leva ko e hā ʹoku nau ʹomai ai ʹa e tukuakiʹi ʹi he puleʹanga ʹo Tuʹivakanō ke tukuakiʹi ʹaki ki he puleʹanga ʹo ʹAkilsií, ko e ngaahi fakamatala ʹoku hā ai e fakamoʹoni e minisitā malōlō ʹo e Kasitomu mo e lipooti.

ʹOku vaivai ia ke ngāueʹaki mai ʹa hono tukuakiʹi ʹo ʹAnisi ʹi he lipooti he puleʹanga motuʹa ʹi Sanuali 2014 mo Fepueli 2014 pea fili ʹa ʹAnisi pea nau tafoki hake ʹo tukuakiʹi ʹe Palēmia ki ai.

Naʹe fili ʹe he Palēmia ʹa ʹAnisi? ʹIkai!!

Ka koe hā ʹoku tukuakiʹi ai ʹo pehē ʹoku Pule Kovi ʹa ʹAkilisi ai, fuʹu vaivai ia taʹetaʹeʹuhinga ʹo ʹikai ha fehokotaki ke tuhuʹi mai ʹoku tafe pē koe nunuʹa eni hono fili hangatonu ʹe ʹAkilisi ʹa ʹAnisi ki he lākanga ni?

Kaekehe ko e fakamatala falalaʹanga ʹoku maʹu ʹe he Keleʹá ʹoku feʹunga mo e fokotuʹu ʹe 17 ʹa e Houʹeiki Nōpelé mo e konga ʹo e Fakafofonga ʹo e kakaí ke tukuhifo ʹa e Pālemia lolotongá. ʹI he fokotuʹu ko eni ʹoku ʹi ai ʹa e Vahe ʹe 5 pea ʹoku vahevahe ʹa e foʹi fokotuʹu e 17 ki he ngaahi Vahe lalahi ko eni ʹe 5.

ʹI he fakamatala ʹoku maʹu ʹe he Keleʹa ko e Vahe ʹUluaki- Pule Kovi, Vahe Ua- Taʹefeʹunga ki he fatongia Palēmia, Vahe 3- Maumauʹi pē kakaaʹi ʹa e koloa ʹa e puleʹanga mo e fonuá, Vahe Fā- Fakahoko e Ngaahi meʹa ʹa ia ʹe ngalingali fakatupu ha faingataʹa ʹi he vā ʹo e fonuá mo ha fonua kehe, Vahe 5-Fakalalahi ʹo e Ngāuehalaʹaki ʹo e Mafai.  

ʹI he ngaahi fokotuʹu ko eni ko e ngaahi tukuakiʹi motuʹa pē kuo ʹosi tālangaʹi ʹi Fale Alea pea ne ʹosi fakahā ʹe Keleʹá kimuʹa ʹe kau ʹa e ngaahi ʹisiu ko eni ai- Ako mo e Minisipamu ʹo e Maaka Mata mo e Maaka Feliliuaki, Ko ʹEtuate Lavulavu mo e ngaahi tukuakiʹi ki ai. Ka koe fehuʹi kei mate kala pē Houʹeiki mo e Faʹahi Fakafepaki ʹi he ʹisiu ko eni.

Kaekehe ʹoku pēhe ʹoku kau mo e tukuakiʹi ki he hoko ko ia ʹa e foha ʹo e Pālemiā Poʹoi Pōhiva ko ʹene Sekelitali Tokoni (PA) mo e ngaahi lākanga maʹolunga kehe ʹoku tukuakiʹi ʹa hono fili kinautolu ki ai ki he Pālemia ʹo pehē ʹoku Pule Kovi.

Ko e fehuʹi ne fili kinautolu ʹe he Palēmia pē koe niʹihi kehe naʹa nau fili?

Fekauʹaki mo e hoko ʹa e foha ʹo e Palēmia ko ʹene PA ʹoku pehē ia heni koe Pule Kovi, ʹo fēfē?

Ko e ngaahi puleʹanga kimuʹa naʹa nau fili mai honau fāmili ofi pea ʹoku kei tāngutu atu ʹa e niʹihi ko ia ʹi he puleʹanga ʹo aʹu ki hono aleaʹi ʹo e fokotuʹu ke fakahifo ko eni ʹo ʹAkilisí.

Ko hai fua naʹe fakamoʹoni ke tukuhifo e Palēmia?

Kuo ʹosi tuku atu foki mei he Sea ʹo e Fale Aleá ʹa hono fakahū ange ʹo e Pāloti ke Fokotuʹu Taʹefalalaʹanga ʹa e Palēmiá, ka ʹoku ʹikai ke mahino ko hai naʹe fai ʹa hono fakahū ki Fale Aleá.

ʹOku aleaʹi foki ʹi he ʹaho ni (Monite 20 Fepueli) ʹa e Pāloti ke fakamalōlooʹi ʹa Samuela ʹAkilisi Pōhivá ka ʹoku ʹikai ke mahino ko ha naʹá ne fakahū ʹa e fokotuʹu ki Fale Aleá.

Fakamatala ʹoku maʹu ʹe he Keleʹá ko Nōpele Tuʹilakepa naʹá ne fakahū atu ʹa e fokotuʹu ki Fale Aleá ʹi he ʹaho 31 ʹo Sanuali ni pē. Pehē ʹi he fakamatalá naʹá ne fakahā ai ʹene fakaʹapaʹapa mo  fakahā ko au (Nōpele Tuʹilakepa) ʹoku fakamoʹoni hingoá ʹoku ne fai ʹa e fokotuʹu ki he Fale Alea ke fai ʹa e fokotuú.

Neongo ʹoku ʹikai ke ʹasi ʹa e hingoa ʹo e Nōpelé ko e fakamoʹoni hingoá pē kae fakatatau ki he fakamatala fakapepa ʹoku maʹu ʹe he Keleʹa ko  Tuʹilakepa pē.

Ko hai kau fakamoʹoni?

Ko e kau fakamoʹoni ʹi he fokotuʹu ke maʹu ʹa e toko 10 naʹe ʹuluaki fakamoʹoni ʹa Nōpele Tuʹilakepa, Nōpele Tuʹiʹafitu, Nōpele Tuʹiʹafitu, Nōpele Nuku mo Nōpele Tuʹihaʹateiho. ʹA ia naʹa nau fakamoʹoni kinautolu ʹi he ʹaho 31 ʹo Sanualí. Naʹe hoko leva kia Nōpele Vaea, Nōpele  Tuʹihaʹangana, Nōpele Fusituʹa mo Feʹao Vakatā naʹe fakamoʹoni fakamuimui tahá. Pehē foki ʹi he fakamatala naʹe ʹikai ha fakamoʹoni ʹi he ʹuluaki pepa ʹo e kau fakamoʹoni ke ʹasi ai ha fakamoʹoni ʹa Viliami Manuopangai pea ʹoku toe ʹiai mo e pepa hoko ʹoku ʹasi ai `a e fakamoʹoni ko eni ʹa Viliami Manuopangai.

Naʹe fakahā foki ʹe Nōpele Tuʹilakepa ʹi he Keleʹa ʹo e uike kuo ʹosí naʹe ʹuluaki fakamoʹoni ʹa Viliami Manuopangai kimuʹa, ka ʹoku kehekehe ia mo e meʹa ʹoku hā mai. ʹOku toe ʹiai foki mo e tohi ko ia ʹa e kau fakafofongá ʹi he ʹaho 31 ʹo Sanuali ai pē ʹoku hā ai ʹa e fakamoʹoni nima ʹa Viliami Manuopangai, kae lolotonga ia ʹoku ne ʹi ʹAmelika.

Ko e fakmatala falalaʹanga ʹoku maʹu ʹe he Keleʹá naʹe ʹave pē ʹa e pepá ʹo fakamoʹoni pea hiki tatau (scan) ʹo toe lī mai.

Kaekehe koe fehuʹi eni ʹoku tonu ke ʹeke, ko e hā ʹuhinga ʹoku ʹikai ke kau ai ʹa Tuʹivakanō ʹi he fakamoʹoni ko eni?

Lipooti Mei he Sea Komiti Tuʹumaʹu Fale Alea

Naʹe toki fakahū mei he Sea ʹo e Komiti Tuʹumaʹú, Nōpele Tuʹihaʹangana ʹa e fokotuʹu fika 01/2017 mei he Komiti Tuʹumaʹu ʹa e Fale Alea ki he Sea ke fai hono aleaʹi eni ʹi he Monite ʹa ia ko e ʹaho ni ia.’

ʹE muimuiʹi atu ʹe he Keleʹá ʹa e fokotuʹu ko eni ki hono ikuʹangá.

Posted on Monday 1st of May 2017 01:38:40 PM