Fakalaveaʻaki ha vaʻa pamu ki haʻOfisa Polisi Tamate Afi.

Naʻe ui ʻi he ʻaho Monite kuoʻosí ʻi he Fakamaauʻanga Polisi ʻi Nukuʻalofá ʻa e hopo ʻa e talavou ko Moʻale Vī ʻo Pelehaké ki he tukuakiʻi ki he tā mo e fakalavea lahi ki heʻene tāʻaki ha foʻi pamu ʻa e taha kau ʻOfisa Tamate Afi ʻo lavea lahi ʻi he ʻaho 22 ʻo Tīsema taʻu 2016 ʻi he ʻApi Polisi Tāmate Afi ʻi Longolongó.

Ko e toki fuofua ui ʻene hopó pea naʻe tuʻutuʻuni ai ʻa e Fakamaau Polisi Lahí Folau Lokotui ke toloi ʻene hopó ka e lava ke fakakakato mai ʻa e ngāue mei he kau Polisí. He naʻe fokotuʻu hake mei he Talatalaaki ʻInisipēkita Tuʻineau ʻOneʻone ʻoku kei fakakakato mai ngāue ki he faile ʻa e fakaʻiloá mei hono ʻOfisí ka ko ʻene maau mālie pē kuo tufa mai ki he fakaʻiloá mo ʻene fakafofonga Laó ke toki mahino haʻana fokotuʻu tali ki ai.

Kaekehe ko e puipuituʻa ʻo e hia kuo tukuakiʻi ki ai ʻa Vī ʻi he poʻuli ʻaho Tuʻapulelulu 22 ʻo Tīsema taʻu 2016 pē ofi ki ai ʻi Longolongo naʻe ʻalu atu ai ʻa e fakaʻiloá ki he Polisi Tāmate Afí ʻoku tukuakiʻi naʻe huʻakvaʻia. ʻOku angamaheni pē ke ʻi ai kau inu kava Tonga ʻi he Tamate Afí ka ko e lahi pē ki he kakai ʻalu atu.

Naʻe hohaʻa holo ai ʻa Vī pea tuli ʻe he kau inukavá ke mavahe he ʻoku longoaʻa pea taʻeoli ʻenau mamakavá ka naʻe aʻu ki ha tuʻunga kuó na feʻohofaki mo ha taha ʻo e kau inukavá ʻo fetukitukiʻi. Naʻe sio hifo leva ʻa e tokotaha mamahí ko e taha kau ʻOfisa maʻolunga ki hono ʻohofi ʻe he fakaʻiloá ʻa e taha kau inukavá.

Naʻá ne hifo leva ʻo puke fakaʻiloá pea naʻe kiʻi taʻofi ngataʻa tupu mei ai ʻa e hangaatu ʻa e mamahí ʻo tauteaʻi ʻa Vī pea fetuʻutaki  ki he kau Polisí kenau haʻu ave. Naʻe hoko atu inukavá ia ka e foki ʻa e mamahí ʻo māʻumohe ʻi he taha ngaahi loki mohe ʻi he fungavaka ʻo e Tamate Afí. Ka naʻe ofongi ʻa e mohe ʻa e mamahí ʻi he tau ʻa e pamu ʻi hono ʻulú mo e nimá ʻo lavea.

Naʻē tuʻu hake mamahí ʻo sio ki he fakaʻiloá ʻokú ne kei tā ki hono sinó peá ne feinga ʻo tuiʻi mai kena tō mai ki tuʻa mei he lokí ʻo toki sio mai ki ai ha niʻihi ʻo nau puke fakaʻiloá ʻo toʻo ʻa e foʻi pamú. Naʻe leleakiʻi ai pē ʻa e mamahí ki Falemahaki ʻo fakahoko faitoʻo ki he kafo naʻe hokó ka e ʻave ai pē fakaʻiloá ki he kau Polisí mo fakahoko lāunga ʻo makatuʻunga ai ʻene hā ʻi he Fakamauʻangá.

Ko e fakalea ʻo tikite ʻa e fakaʻiloá ʻoku pehé, “Kia Moʻale Vī ʻo Pelehaké kuo fakaʻilo ko e ki he tā ʻo maumau ai kupu 112 lao ki he ngaahi hiá ʻi hoʻo fai fakalotokovi taʻe ha ʻuhinga fakalao ka ke tāʻaki ha foʻi pamu ʻa e telinga mo e nima ʻo Peni lolotonga ʻokú ne māʻumohe ʻo tupu mei ai ʻa e lavea lahi tae ke ne loto ki ai.

Ko e anga ia ʻo e puipuituʻa nounou ki he meʻa naʻe hokó ka ko e matāpule ʻoku tukuakiʻí naʻe toki hū pē ki he Polisi Tāmate Afi ka ko e mamahí naʻe fuoloa ʻene ngāue ʻi he Potungāué.

Ko e fehuʹi leva ki he kau polisi? Ko e hā naʹe toe tukuange mai ai hili ʹenau puke ʹoku koná?

Posted on Monday 1st of May 2017 04:08:30 PM