Halaia ha matāpule ki he ngōueʻi ha maliuana(cannabis) lahi ʻi Hofoa

Naʻe tuʻutuʻuni ʻa Fakamaau Polisi Mafi ʻi he ʻaho Tusite kuo ʻosí he Fakamaauʻanga Nukuʻalofá ke halaia ʻa Samani ʻAhokovi ʻo Hōfoa ki he maʻu ha faitoʻokonatapu ʻi he ʻaho 22 ʻo Siulai taʻu 2015 feʻunga hono mamafá mo e ʻaunisi ʻe 4.5230 pehē ki he fuʻu ʻakau malisuana ʻe 5 naʻe ʻosi taʻaki ʻo feʻunga hono mamafā mo e 0.0680 aunisi mo e ngaahi fuʻu malisuana kehe ʻe 26 ne feʻunga hono mamafá mo e ʻaunisi 79.8597.

Naʻe tuʻutuʻuni aipē ke tauhi fakalao ʻa ʻAhokovi he ʻoku ʻi ai ʻene meimei fakakaukau ke ʻoange haʻane tautea ngāue popula ka naʻe taukapo ʻa Sifa Tuʻutafaiva maʻae fakaʻiloá kapau ʻe ʻi ai ha tautea ngāue pōpula pea fakakaukauʻi pē ko ʻene toki fuofua faihiá ʻeni. Naʻe fokotuʻu ai pē ʻe Tuʻutafaiva ke ʻai haʻane tautea ngāue komiunitī mo ha ngaahi taukapo kehe ka ʻoku ʻi he ʻaofinima ʻo e Fakamaaú ke ne toki hilifaki hono tauteá ʻi he ʻaho Tusite kahaʻú.

Naʻe ʻi ai mo e kaungāhia ʻo e fakaʻiloá ko ʻIoane Ngata mei Hofoa ka naʻá na tali tonuhia ki he ngaahi tukuakiʻí pea ui fakamoʻoni kau polisi naʻá nau ngāue ki he hiá pea faituʻutuʻuni ʻa Fakamaau Mafi ke tukuange ʻa Ngata he ʻoku hā mei he ngaahi fakamoʻoní naʻe ʻikai ke ʻi he ʻapi ʻutá ʻa Ngata he taimi naʻe puke ai faitoʻokonatapú pehē ki he ʻapi koló ʻo mahino mai ko ʻAhokovi pē naʻe ʻi he feituʻu ko ʻení.

Naʻe tāpou ʻa Fakamaau Mafi ki he Talatalaakí Lute Fakatou ʻokú ne tukuange ʻa Ngata he ʻoku ʻikai ke lava ʻo fakamoʻoniʻi mai naʻe kau ʻi he faihiá pea ʻoku veiveiua ʻa e fakamoʻoni naʻe ʻomai mei he kau Polisí. Pea ʻoku fuʻu lahi ngaahi hopo pehē ʻokú ʻomai ki he fakamaauʻangá ʻoku veiveiua ʻa e fakamoʻoní pea ko e taha ia he kau tukuakiʻí naʻe ʻikai ke ofi he ʻēlia naʻe ʻi ai faitoʻó ka ko e foʻi maʻu fakamatala pē ia ka e manatuʻi ko e fakamaauʻanga ʻeni kuopau ke fakamoʻoni pau ke ʻoua naʻa to e tālaʻa ʻa e fakamaaú ki he fakamoʻoní. Ko e tātālaʻa pē ha fakamaau ki he fakamoʻoni he loto fakamaauʻangá pea ʻoku tuʻutuʻuni ʻa e laó ia ke tukuange ʻe he Fakamaaú ʻa e tokotaha ko iá mei he tukuakiʻi kuo fakahokó.

Ko e tukuakiʻi ʻo e ongo matāpule fekauʻaki mo e maʻu pehē ki he puleʻi ha faitoʻokonatapu ka kuo hao ʻa Ngata ia mei he tukuakiʻi ka ko ʻAhokovi ʻeni kuo halaia ki he tukuakiʻí he naʻe lava kau fakamoʻoní ʻo fakakakato fiemaʻu ʻa e fakamaauʻangá ke kakato ʻelemēniti ʻo e hiá. Ka ʻi he natula ʻo e hia naʻe hokó naʻe maʻu ʻe he kau Polisi ha fakamatala fekauʻaki mo hā ngōue malisuana ʻi he ʻapi tukuhau ʻo e fakaʻiloá ʻi Hōfoa. Naʻe fakahoko ai haʻanau palani mo e muimuiʻi ʻo e hālanga ki he ʻutá pē ko hai haʻana ʻa e ngoué ko iá pea ʻilo ko e fakaʻiloá.

Naʻe fakahoko ai ha tohi kumi koloa ʻa e kau Polisi Vaʻa faitoʻokonatapú ki he ʻapi nofoʻanga ʻo ʻAhokoví he ʻaho 22 ʻo Siulai taʻu 2016. Ko e tohi fekau ki he maʻu ʻo e faitoʻokona ʻa ia ko hono maʻu atu ʻi ha funga tēpile he loto falé ʻa e fuʻu ʻakau malisuana lalahi ʻe nima ʻoku tuku ai ʻo hangē ha teuteu ke peki ka e fakatau atu. Ko e tohi fekau ngōueʻi ha faitoʻokonatapu, Naʻe fakahoko pē ia he ʻaho tatau ka naʻe kumi koloa ʻa e kau Polisí ki he ʻapi tukuahau ʻoku ngōue ki ai ʻa e fakaʻiloá ʻo maʻu ha ngōue malisuana ai feʻunga mo e fuʻu ʻakau lalahi ʻe 26. Naʻe puke ai pē ʻe he kau Polisí ʻa e fakaʻiloá he ʻaho ko iá ʻo fakahoko ngāue fakalao mo fakahā ki ai ʻa e ngaahi koloa taʻefakalao naʻá nau maʻu he naʻe ʻiai tonu ʻi he taimi naʻe fakahoko ʻa e kumi koloá.

Ko e tuʻunga ʻoku ʻi ai ʻa e faitoʻokonatapú ʻoku lahi hono ngōueʻí he ko e maʻuanga paʻanga vave ia ki he kakai ʻe niʻihí. Ka kuo tali ai pē ʻa ʻAhokovi ke hilifaki tautea mei pilīsone ʻi he uike kahaʻú.

 

 

Posted on Tuesday 2nd of May 2017 12:04:51 PM