Puke kau polisí ha ongo mātuʻa Tokomololo mo ha faitoʻo konatapu mo e meʻatau

‘Oku lolotonga tauhi ‘e he kau polisí ‘i he ‘apitanga polisi ‘i Nukunukú ha ongo mātuʹa ‘i hona taʹu 20 tupú mei Tokomololo hili hono puke kinaua ‘i he efiafi Tuʹapulelulu 9 ‘o Fēpuelí ‘i Foʹui.

Ko e fakamatala kuo tuku mei he kau polisí, naʹe ngali kehe ‘a e lele lahi ‘a e kā tekisī ko ení ‘i he hala hihifó ‘i Kolovai pea naʹe toe tini fakapōpōʹuli mo e sioʹatá. Naʹe tulimui atu ‘a e ongo ‘ōfisa polisí ‘i he meʹalelé ni ‘o toki tuʹu ki Fo’ui.

Naʹá na hua ‘a e kaá ‘o maʹu ai ha pēketi maliuana ‘e 26 fakafuofua ko e kalami ‘e 248.57g, pehē ki ha meʹafana mo ha ongo foʹi mahafu .22 ‘e 2 mo e paʹanga ‘e $500.

Naʹe puke ai pē kinaua ‘o tauhi pea fakaʹilo ki hono tauhi ha faitoʹo konatapu pea toe fakaʹilo ‘a e husepānití ki he tauhi ‘o ha meʹatau mo e mahafu teʹeki laiseni.

Naʹe hā ‘i he fakamaauʹanga Polisí ‘a e ongo fakaʹiloá ni ‘i he ‘aho Tu’apulelulu 16 ‘o Fepuelí.

 

Posted on Tuesday 2nd of May 2017 12:22:08 PM