Vete Honau Puloa Ka Nau ‘Asi Mai

Posted: 05-Jun-2020 10:55 AM

Editorials

Koe konga ki mui ‘oe tahahiva fitungofulu ne fokotu’utu’u ai ‘e he Pule’anga ‘ae ngaahi me’angaue faka’ekonomika (scheme) ke ne teke ‘ae langa fakalakalaka ‘i Tongani. Koe ta’u 1977 ne fuofua fokotu’u ai ‘ae Pangike Langa Fakalakalaka ‘a Tonga ‘o taumu’a ke ma’u mei ai ha pa’anga ke fakaivia ‘aki ‘ae ngaahi kautaha taautaha ‘o kau kiai ‘ae kau ngoue moe kau toutai. Ne fokotu’u kenau malava ‘o no ‘i he founga faingofua pea ma’ulalo ‘a hono mahu’inga ke taa fakafoki ‘o ma’ulalo ange ia ‘i he mahu’inga ‘ae faka-maketi ‘oe ‘aho koia. ‘I he ta’u 1978 leva ne fakapaasi ai ‘i he Fale Alea ‘ae Lao ki hono Fakaivia ‘oe Fakalakalaka ‘ae ngaahi Kautaha pe na’e iloa koe Industrial Development Incentives Act. Pea koe ta’u 1980 leva ne fokotu’u ai ‘ae senita ‘ae ngaahi kautaha pe na’e ‘iloa koe Small Industries Center ‘i Ma’ufanga ke fakanaunau ‘aki ‘ae ngaahi kautaha. Ne fakataumu’a ‘ae ngaahi fokotu’utu’u ko ‘eni kene langa hake ‘ae ngaahi sekitoa mahu’inga kihe fakalakalaka faka’ekonomika ‘ae fonua kae tautau tefito ‘eni kihe ngaahi kautaha fo’u koloa pea moe ngaahi kautaha kihe hina moe vanila.

Koe ‘ahoni ‘oku fokotu’u mai ‘e he Pule’anga ‘enau scheme kihe polokalama tanu hala ‘o fakataumu’a ke sai ange ai ‘ae hala. Koe fokotu’utu’u ngaue ‘ae Pule’anga ‘oku fakahoko ‘aki ia hano fakahu ‘ae silini ‘ae fonua fakafuofua kihe pa’anga ‘e $27 miliona kihe Pangike Fakalakalaka ‘a Tonga ke no mei ai ha ngaahi kautaha maka pea toe malu’i ‘e he Pule’anga ‘ae no ‘ae ngaahi kautaha. Koe pa’anga ko ‘eni ‘oku tanaki mai ia mei he lepa ‘ae fonua pehe kihe ngaahi ma’u’anga pa’anga makehe. Koe hili ange pe lava ‘ae no ‘ae ngaahi kautaha maka pea tenau fetuku mai leva ‘ae maka ‘o fakatau atu ia kihe Pule’anga pea totongi kinautolu ‘e he Pule’anga ke fai ‘aki ‘ae tanu hala. ‘Oku ‘iai leva moe fokotu’utu’u ‘ae Pule’anga ke fokotu’u ha sino ngaue makehe kihe polokalama Tanu Hala pe koe Land Transport. Ke fakafatongia ‘aki kinautolu hono fakahoko mo tokanga’i ‘ae polokalama tanu hala ‘ae Pule’anga.

‘Oku fakaha ‘e he Pule’anga kihe Fale Alea ko ‘enau fokotu’utu’u ki ha fengaue’aki pea moe ngaahi kautaha maka pea moe Pangike Fakalakalaka ‘a Tonga. ‘Oku fakataumu’a ‘eni ke mo’ui ai ‘ae ngaahi kautaha maka, ka ‘i he taimi tatau ‘oku fakakakato ai pe moe ngaahi poloseki tanuhala ‘ae Pule’anga.

Founga ngaue kihe tanu hala

Na’e fakaha ‘e he Minisita Pa’anga Hon. Tevita Lavemmau kuo tali ‘e he Pule’anga ke hoa ngaue ‘ae Pule’anga moe ngaahi kautaha maka pea moe Pangike Fakalakalaka ‘a Tonga kenau fakahoko e poloseki tanu hala ‘ae Pule’anga. ‘E tukuange atu ‘e he Pule’anga ‘ene pa’anga ‘aia ‘oku ui koe pa’anga no, ‘o fakahu ia kihe Pangike Fakalakalaka ‘a Tonga ke lava ‘ae ngaahi kautaha maka ‘o no mei he pa’anga koia. ‘Oku taumu’a leva ‘ae no koia ke tokoni’i fakapa’anga ‘ae ngaahi kautaha maka kenau mo’ui ai pea ke toe fakatau maka ‘ae Pule’anga mei he ngaahi kautaha ko ‘eni ke tanu ‘aki ‘ae hala.

Koe fakahoko koia ‘oe ngaue ni ‘oku ‘i he Potungaue Ngaahi Ngaue Lalahi ‘aia ‘oku ‘iai ‘enau aleapau moe ngaahi kautaha ko ‘eni ki he ‘enau totongi tu’upau kuo ‘osi alea’i pea koe ngaahi totongi koia ‘e totongi hangatonu pe sieke mei he Fale Pa’anga ‘o fakafou he Pangike Fakalakalaka. ‘Oku toki to’o ai he pangike honau ‘inasi pea toki fakahu ‘ae totongi kihe ‘akauni ‘ae kautaha koia. ‘Oku pehe tokua he me’a ‘ae Minisita koe malu’anga ia ‘oe silini pea toki tanaki mai leva ‘ae ‘inasi ‘ae Pule’anga mei he Pangike Fakalakalaka ‘a Tonga.

 

 

Kapau ‘oku palopalema ‘ae totongi fakafoki ‘oe ngaahi no:

Koe fokotu’utu’u ‘ae Pule’anga kuo nau ‘osi tali lelei ke malu’i ‘e he Pule’anga ‘ae ngaahi no ko ‘eni. He ka ‘iai ha ‘aho kuo hoko ha palopalema ‘i he totongi fakafoki ‘oe ngaahi no pea ‘oku ‘iai pe ngaahi koloa moe naunau ‘ae ngaahi kautaha ke malu’i ‘aki ‘enau ngaahi no. Koe ngaahi me’a ke malu’i ‘aki ‘ae ngaahi no ko ‘eni ‘oku fakatatau pe kihe lahi ‘oe pa’anga ‘oku no ‘e he kautaha takitaha, ka koe lelei taha kihe Pangike ‘a hono malu’i pe ‘e he Pule’anga ‘ae ngaahi no ‘ae ngaahi kautaha maka. Kae mohe fiemalie pangike he mahino ‘oku malu’i ‘e he Pule’anga ‘ae no ‘ae ngaahi kautaha maka.

Ko hono fakatataa mahino taha koe ‘oatu ‘e he Pule’anga ‘ae konga ‘oe pa’anga tukuhau ‘ae fonua ke no mei ai ha ngaahi kautaha maka kae toe malu’i ‘aki pe ‘ae pa’anga tukuhau ‘ae fonua. Koe ‘aho koia ‘e palopalema ai ‘ae totongi fakafoki ‘oe ngaahi no ko ‘eni pea ko ‘etau pa’anga tukuhau pe ‘e toe totongi ‘aki. Pea koe maketi ke fakatau atu kiai ‘ae maka koe ‘ae ngaahi kautaha maka koe Pule’anga pe he koe totongi ‘oe ngaahi fu’u maka koe to’o pe moia mei he kato ‘oe kakai totongi tukuhau ‘oe fonua. Koe totongi leva koia ‘e he Pule’anga ‘ae ngaahi kautaha maka ‘oku toe ‘alu pe kautaha maka moe silini ‘o totongi fakafoki ‘aki ‘ene no.

Ha’u ta’e silini ke ma’u ‘ene silini ‘oku malu’i ‘e he Pule’anga pea ‘alu moe silini koia ‘o fetuku mai ‘aki ‘ae maka ‘o toe fakatau mai kihe pule’anga ke toe ma’u ai ‘ene silini pea toki to’o ‘ene konga koe totongi fakafoki ‘ae silini ‘ae Pule’anga.

‘Oku ‘ikai ko ha me’a fo’ou foki ‘a hono malu’i ‘e he Pule’anga ha ngaahi no taautaha. Ne ‘osi fakahoko pe ia ki mu’a ‘o hange koe no ‘ae ngaahi kautaha hina. Ka ‘i he ‘aho koia ne palopalema ai ‘ae maketi kihe hina pea toki fiu kumi ‘e he Pule’anga ‘ae ngaahi kautaha hina. ‘Oku pehe tofu pe moe no ‘ae ngaahi kautaha kihe langa ‘o Nuku’alofa ne malu’i ‘e he Pule’anga, pea koe ‘aho ni ‘oku kei tau fetuli holo pe Pule’anga moe ngaahi kautaha koia ke totongi fakafoki mai honau ‘inasi ‘i he aleapau ‘ae ngaahi no koia.

Ka ‘oku ngutuhua ange ‘ae fokotu’utu’u ‘e he Pule’anga kene malu’i ha no ‘ae ngaahi sekitoa fakatupu koloa mahu’inga taha ‘oe fonua hange koe ngoue moe toutai. Koe ongo sekitoa lahi taha ‘eni pea laka hake ‘i he peseti ‘e 70% ‘oe kakai ‘oe fonua ‘oku fakafalala kihe ongo sekitoa ko ‘eni. ‘Ikai ke ngata pe ai ka koe ongo sekitoa ‘eni ‘oku ne ma’u ‘ae pa’anga hu mai lahi kihe fonua mo tokoni kihe tu’unga faka’ekonomika ‘ae fonua ‘o laka hake he peseti ‘e 15% hono ‘avalisi he ta’u ‘e hongofulu kuo tau situ’a mei ai.

Ka koe kautaha maka koe peseti pe ia ‘e 3% ‘oe fonua ‘oku fakakaungatamaki he kautaha maka, pea koe ta’u ‘e hongofulu ko ‘eni kuo maliu atu moe ‘avalisi peseti ‘e 5% pe ‘ae tokoni ‘ae sekitoa langa moe ngaahi ngaue lalahi kihe tu’unga faka’ekonomika ‘ae fonua.

Koe tanu ‘oe hala kihe kato ‘o hai?

‘Oku angamaheni hono fakaivia fakapa’anga ‘e he Pule’anga ha sekitoa ‘oku faingata’a’ia fakapa’anga pe ‘oku to lalo pe faka’au ke mate. ‘Oku mahu’inga ke fai tokonia ‘e he Pule’anga ha ngaahi kautaha ‘oku fakafalala kiai ‘ae ma’u’anga mo’ui ‘ae kakai tokolahi taha ‘oe fonua pea ma’u mei ai ‘ae pa’anga ke tokoni faka’ekonomika kihe fonua.

Kapau ‘oku fie hoa ngaue ‘ae Pule’anga pea moe ngaahi kautaha maka pea ‘oku totonu koe ngaahi kautaha maka koia kuo nau ‘osi maau pea ‘oku fili kinautolu he ‘oku nau ma’u ‘ae naunau kakato, me’angaue, pea moe pa’anga ngaue ke fakahoko ‘aki ‘ae ngaue. ‘Oku totonu ke fili e ngaahi kautaha maka kuo nau ‘osi mateuteu pea ma’u moe ivi malava ke fai ‘ae ngaue. ‘Oku ‘ikai ke ‘iai ha ‘uhinga ia ke toe fiema’u no ‘ae ngaahi kautaha maka tukukehe kapau ‘oku te’eki kenau maau pe ‘oku ‘ikai ha nau ivi malava ke fai ‘ae ngaue. ‘Aia koe mahino kapau ‘oku nau ta’e fe’unga ke fai ‘ae ngaue.

‘Oku anga fefe ketau ‘oatu ha pa’anga ki ha kautaha ta’emaau ke toki fai ‘aki he kautaha ‘ene ngaue pea nau toe omi ‘o fakatau mai pe kia tautolu ‘ae maka ketau toe totongi ke fai ‘aki ‘ae tanu hala?  Koe foaki mola mo’oni pe ia ‘ae pa’anga tukuhau ‘ae fonua.

Koe tala’a leva ia ‘oku fai pe ko fe nai ha kautaha maka ‘oku faingata’a’ia fakapa’anga pe ‘oku tu’u teuteu mate? ‘Oku totonu ia ke ‘eke ‘e he kakai ‘oe fonua pea pehe kihe kau fakafofonga Fale Alea pe ko fe ngaahi kautaha kuo alea moe Pule’anga. ‘Oku fiema’u ke fakapapau’i pe ‘oku mo’ui ‘ae ngaahi kautaha koia pe ‘ikai. Koe sio ki he kaha’u pe ‘e kei malava nai ‘ae ngaahi kautaha ko ‘eni ‘o totongi fakafoki ‘a ‘enau no, pe ko ‘enau hu mai pe ke ma’u faingamalie he no pea hili ha ngaahi ta’u kuo nau mate nautolu kae totongi ‘e he Pule’anga ‘enau mo’ua.’Oua ‘e tuku hono ‘eke he ‘oku fakafalala ‘ae fonua he tau pa’anga ‘oku tanaki pea ko hono ‘ave ia ke ma’u faingamalie ai ha ki’i toko ni’ihi ‘oku ‘ikai totonu ia. Kae tautau tefito kihe tu’unga faingata’a ‘oku tau ‘iai he ngaahi ‘aho ni ‘o hilio ‘aki ‘ae uesia faka’ekonomika ‘a mamani mei he COVID-19.

‘Oku ‘iai ‘ae mo’oni ‘ae talafili ne fai ‘e he Fakafofonga Nopele ‘o Tongatapu Lord Tu’ivakano ‘o pehe koe ngaahi kautaha maka ko ‘eni ‘oku ‘ikai totonu ke malu’i ia ‘e he Pule’anga ha’a nau no. ‘Oku totonu ke ‘osi maau pe ‘enau sino’i pa’anga ngaue kae ‘ikai koe ha’u tenga’ikoa pe ke ma’u ‘enau silini mei he pa’anga ‘ae kakai ‘oe fonua.

Koe okooko ne fai ‘e he fonua ke tanaki ha pa’anga ki he ‘etau lepa, ‘oku ha’u molemole pe ha ni’ihi kenau ma’u atu ia kae malu’i pe kinautolu ‘aki ‘ae pa’anga ‘ae fonua. ‘Oku totonu ke hoko ‘eni ia koe talanga lahi taha ‘ae fonua he ‘aho ni. Koe ivi kotoa ‘oe kau fakafofonga Fale Alea kenau veteki mai ‘ae ngaahi fokotu’utu’u ko ‘eni ‘ae Pule’anga. Ke vete honau puloa kae sio atu e kakai ki honau ‘ata totonu.

Views 2414

Press Releases
International Webinar by Asian and African Media Diagnosed COVID-19…


On February 13, 2021, an international webinar on “Voice of Peace:…

International
Fakalelei lahi ‘a Fisi ‘e fakahoko makatu’unga mei he Saikolone…

RNZ- FIJI Kuo kamata ‘a e fakamaau mo e fakalelei ‘a e kāinga ko…

Editorials
KOE ‘AMANAKI LELEI ‘OE 2021    

Ko e Ta’u Fo’ou ko ‘eni ‘oku fakatahataha mai ‘a…

Editorials
COVID-19 PANDEMIC IS FAR FROM OVER


The COVID-19 pandemic has hit every corner…