KOE ‘AMANAKI LELEI ‘OE 2021    

Posted: 25-Jan-2021 03:11 PM

Editorials

Ko e Ta’u Fo’ou ko ‘eni ‘oku fakatahataha mai ‘a e ngaahi famili mo e ngaahi tukui kolo ke fai ha fakafeta’i ki he Tamai Hevani ‘i he ‘ene tataki mai e ta’u kuo tau situ’a mei ai pea pehe foki ki he ta’u ko ‘eni ‘oku hanganaki mai. Ko e uike ha’amo ko ‘eni ‘oku ha mai ai ‘etau tu’u fakataha mo e fiefia he ngaahi ngaue kuo tau ikuna pea mo e ngaahi pole ‘o e ngaue ‘oku tuku mai mei mu’a.
Ko e mahina ni foki ‘e foki ai ‘ae Fale Alea ke fakahoko ‘a e paloti fakaha loto ki he ta’efalala’anga ‘a e Palemia mo ‘ene Pule’anga. ‘Oku tuku telinga ‘a e kakai tokolahi ki he ola ko ia kae hoko atu ‘a e fononga ki he ta’u 2021. Ka ‘oku mahino ‘e fihi ‘aupito ‘a e teu paloti ko ‘eni he vaha’a ‘o e Pule’anga, tafa’aki fakaanga, pea mo e hou’eiki.
‘A ia ‘oku hangehange ka ‘i ai ha ngaahi liliu ki he Pule’anga pe hangehange ka ‘ikai ke ola lelei ‘a e paloti fakaha loto ki he ta’efalala’anga ‘a e Palemia ‘o to e hoko atu pe ‘a e Pule’anga lolotonga. Ka ko e ha pe ‘a hono ola ko e fatongia ia ‘o e Fale Alea ke nau fai tu’utu’uni ki ai.
Ke tanaki ki ai ko Ma’asi koi a ‘o e ta’u ni ko e lava kakato ia ‘a e ta’u ‘e taha hono fakaha fakamamani lahi ‘a e mahaki faka’auha COVID-19. Ko ‘Epeleli ko e kakato ia ‘a e ta’u ‘e taha ‘o e tapuni ko ia hotau kau‘aa fonua. Ka neongo ia ‘oku kei to e lahi pe mo e kakai mo e ngaahi famili he ‘otu muli ‘oku kei fakaongoongo ha vaka ke nau foki mai ai.
Ka ko e ongoongo lelei taha ko e ‘iai ‘a e faito’o malu’i mei he COVID-19 pea ko e me’a lelei ia ki he 2021 ke tau tali ki ai. Ko e faito’o malu’i ko ‘eni ne ngaohi ‘e he kautaha faito’o Pfizer pea mo e Moderna pea kuo fakapaasi ia ke ngaue’aki. ‘Oku lolotonga tufaki atu ia he ngaahi fonua ‘oku kei lahi taha ai ‘a e mahaki pea toki hokohoko aipe.’Oku fakafuofua ki he konga loto ‘o e ta’u ni ‘e ‘ataa ai ‘a e faito’o malu’i ki Tonga ni pea ‘oku loto lelei mo e Pule’anga Nu’usila ke nau tokoni mai ki hono tufaki ‘o e faito’o malu’i ki Tonga ni pea mo e ngaahi fonua Pasifiki
Kapau ‘e ‘i ai ha palani ngaue lelei ki hono tufaki ‘a e faito’o malu’i pea ‘oku tonu ke lava huhu malu’i ‘a e taha kotoa ki mu’a pea ‘osi ‘a e ta’u ni.  ‘Oku ‘i ai foki mo e ongo me’a ‘e ua ke fai e tokanga ki ai, ko e ‘uluaki, ko e ongo faito’o fakatou’osi ‘oku ngaue’aki ‘a e me’a ngaue fakaonopooni ki ai pea ke tauhi ‘a e faito’o ha feitu’u momoko. Ko e ua, ko e me’a ngaue mo e founga ko ia hono tufaki ‘a e faito’o ke malava a’u ki he taha kotoa kimu’a pea ‘osi hono taimi ‘aonga ‘o e faito’o. 
Ko ia leva ka ‘alu lelei ‘a e palani mo e ngaue kotoa ko ‘eni ki he faito’o malu’i pea tau situ’a leva mei he COVID-19 kae kamata hono fakafoki ‘etau tu’unga faka’ekonomika, fakalahi e ngaue mo e ma’u ngaue, faka’ataa ‘a e kau’aa fonua, fakaakeake ‘a e  sekitoa takimamata mo e fefakatau’aki. Ka faifai pea ‘ataa mo e fefolau’aki he ta’uni pea ‘e kau lelei ia ki he kakai tokolahi ke nau kau fakataha mo honau ngaahi famili he tapa kotoa ‘o mamani. 
Ko e faka’osi leva ko e faka’osinga ‘o e ta’u ko ‘eni ‘e fakahoko ai ‘a e Fili Fale Alea  pea mahalo na’a ‘iai ha ngaahi liliu ki he Pule’anga pehe ki he mala’e fakapolitikale ‘a Tonga. Ka kuo pau ke tu’u mai ha Pule’anga  kaukaua mo fakapotopoto ke ne fakaakeake e fonua hiliange ‘a e COVID-19.
Ko ia ai ko e ta’u 2021 ‘oku taau ke tau ’amanaki lelei ki ai.

Views 1164

Press Releases
International Webinar by Asian and African Media Diagnosed COVID-19…


On February 13, 2021, an international webinar on “Voice of Peace:…

International
Fakalelei lahi ‘a Fisi ‘e fakahoko makatu’unga mei he Saikolone…

RNZ- FIJI Kuo kamata ‘a e fakamaau mo e fakalelei ‘a e kāinga ko…

Editorials
COVID-19 PANDEMIC IS FAR FROM OVER


The COVID-19 pandemic has hit every corner…

Government
Fakamamahi mo e maumau he ngaluopé mo’ua $30,000 pe ngāue pōpula…

Kuo fakahu atu he pule’angá ha Lao ki he Fale Alea ‘o Tongá…