TONU E KAMATA

Posted: 15-Apr-2020 12:12 AM

Religion

Matiu 6:33 "Ka mou kumi mu'a ki hono pule'anga mo e ma'oni'oni 'a'ana, pea 'e 'oatu moia foki 'a e ngaahi me'a ko ia kotoa."

Fakafeta'i ki he 'Otua Lelei He'ene tauhi Faitotonu pea tau lave ai 'o tau a'usia e kamata'anga 'o e ta'u fo'ou koeni, 2020. Ko e toki faingamālie eni ke kamata 'etau "FAKALOTOLAHI", he ta’u ni. Ne ki'i longo mai he lahi e ngaahi fatongia.
Ne mau tu'uta mai 'ane efiafi ki 'Eua peau nofo pe 'o fakalauloto ki he potu folofola ko eni 'o Matiu 6:33, ko e taha hoku manako 'oku ou 'alu holo pe mo ia. Hangē ha taufale 'oku ne tafi e 'uli he lotofalé, 'oku pehē 'eku fe'ao mo e ki'i veesi ko eni talu mei he 'eku kei talavousi'i. 'Oku ou foki ma'u pē ki ai he taimi ni'ihi ke ne fakatonutonu 'eku mo'ui, tafi kitu'a e 'uli he mo'ui. Pea mo fakapapau'i e fika 'uluaki 'a e 'Otua he'eku me'a kotoa pē.
'I he ta'u 2007 ne kātoanga'i ai he kolo ko ia ko Jamestown 'i Virginia 'Amelika e ta'u 'e 400 e kamata 'o e ki'i kolo ni. Na'e kamata 'e he tangata 'Eikitau Pilitania ko James Fort he 1607 he 'uluaki tū'uta ai e kau Pilitania. Taimi faingata'a eni, he ne mate mo e tokolahi he honge me'akai. Kae kamata 'e he kau taki 'o e ki'i kolo ni 'enau Lao, ko e langa honau Falelotu he loto kolo. Kuopau ke houa 'e 2 he 'aho ko e taimi lotu ia 'a e ki'i kainga 'o e kolo ni, pea kuopau ke 'i ai e taha kotoa. Kapau teke li'aki lotu 'e 'ikai kau ho familí he tufa me'akai 'a e koló.
Ko e fa'ahinga kaveinga ne faka'amu 'a e kau takí ki ai, ko e o'i 'a e mo'ui 'a e ki'i kāinga ni ke mahu'inga taha e "PUTTING GOD FIRST", kae tonu e fononga 'a e ki'i kolo. 'Oku hoko 'a Jamestown he 'aho ni ko ha kolo manakoa, 'oku afe ai e kakai tokolahi 'onau 'ilo 'a e fakava'e fefeka 'o e mo'ui 'a e kakaí mei he'enau fanga kui kuo mama'o atu. Na'e paasi e kalofiama ko ia he'enau fānau ko ha mata'ikoloa 'a e kolo ni.
Kamata pe e 2020 fanongo mo sio he ngaahi ongoongo ki he fetuku 'a mate ki si'i kaungamo'ui ne fai e maheni, nau kei iiki pe. Na'a ne pole'i e mo'ui ni, keu tokanga lahi ki he Teuteu e mo'ui ki he Mo'ui Ta'engata. Hahaka hake pe e ta'u ni, 'osi kamata e palani e me'a kehekehe ki he ngāue mo e fāmili.
Hanga 'e he ki'i taufale ko eni ko Matiu 6:33, 'o to e fafangu au, "OKU FIKA 'ULUAKI E 'OTUA??? he ngaahi me'a ko ia.
Pehē 'e he Faifekau ko Rick Warren, ko e taimi ko ia 'oku ke "HOHA'A" (worry) ai, ko e faka'ilonga ia 'oku 'ikai fika 'uluaki e 'Otua ho'o mo'ui. Neongo 'e fihi mo faingata'a e tūkungá, kapau ko ha taha kita 'oku fika 'uluaki e 'Otuá he'ete mo'ui 'oku te fakama'u hifo 'o lototo'a, kītaki, sio fakamama'u kia Sīsū, nonga pe he'ene Kelesi. Na'a ne ako'i lahi au he uike ni.
Mahino mai he uike ni 'oku 'ikai to e puna e vakapuna mei Tonga ki Apia. Ko Fiji pe 'a e hala te mau foki ai, kamata keu hoha'a he'eku sio ki he me'a fakapa'anga mahino 'oku mamafa 'aupito e Fiji Airlines. Talanoa mo e taha 'emau kau ngāue he Mōnitē mei Fiji pea ne talamai sai pē ke nau totongi mai mei Fiji 'emau air fare ki Apia. Kainga, ako'i lahi kita 'e he 'Eiki he fanga ki'i me'a iiki, 'oku kei Sātai pe 'a Sātai mo 'ene tokonaki.
Mahino te mau foki toko 4 pe, 'e tuku e foha lahi heni ke huu ki he Kolisi ko Tupou, 'o Form 7 ai. Ma feinga pe ke ma lotolahi ke tukuange e foha ko eni he'ene 'uluaki mavahe meia kimaua. Kau sio pe kihe fakatonua 'e he 'Otua hono hala he'ene teu huu 'o ako 'i Toloa. Fakamanatu mai pē 'e he 'Otua 'a Matiu 6:33, 'oku 'ikai 'aupito ke fika 'uluaki e fānaú ha taimi, ko IA 'a e fika 'uluaki mo e mata'ikoloa 'o e mo'ui.
Fakanonga lahi e palōmesi 'o e veesi ni, kapau te tau kumi ki he 'Otua mo hono Pule'angá, 'e fai 'e he 'Otuá hono mamana ko e "FAKAAI, TOKONAKI, FAKAAVA MATAPA, TAPUAKI..." Ko e lea tonu eni ne too mei he fofonga 'o Sīsū.
'Oku 'ifee ho'o mo'ui he kamata'anga 'o e ta'u ko eni, ko ha kamata lelei kapau te ke puke e ki'i veesi ko eni 'o fononga mo ia. Tuku ke hoko 'o mo'oni ho'o mo'ui.
'Ofa lahi atu, talamonuu ki he Uike Ha'amo ni.

 

Views 830

Press Releases
International Webinar by Asian and African Media Diagnosed COVID-19…


On February 13, 2021, an international webinar on “Voice of Peace:…

International
Fakalelei lahi ‘a Fisi ‘e fakahoko makatu’unga mei he Saikolone…

RNZ- FIJI Kuo kamata ‘a e fakamaau mo e fakalelei ‘a e kāinga ko…

Editorials
KOE ‘AMANAKI LELEI ‘OE 2021    

Ko e Ta’u Fo’ou ko ‘eni ‘oku fakatahataha mai ‘a…

Editorials
COVID-19 PANDEMIC IS FAR FROM OVER


The COVID-19 pandemic has hit every corner…