“Ko e hā ke nau ōmai ai pē mo e tenga’i koá ‘o nō ‘oku ‘ikai ke ‘i ai ha me’a ke tā ‘aki e noó?” – Lord Tu’ivakanō

Posted: 04-Jun-2020 12:40 PM

Politics

Fehu‘ia nga‘unu ‘a e Pule‘angá ke malu‘i ‘a e nō ‘a e ngaahi kautaha tanu halá

 

Kuo hā mai eni ‘a e hoha’a lahi mei he kau mēmipa ‘e ni’ihi ‘i he Fale Alea ‘o Tongá, hili eni ‘a hono fakaikiiki atu ‘e he ‘Eiki Minisitā Pa’angá, Hon. Tēvita Lavemaau ‘a ‘ene fakamatala patiseti 2020/21 ‘i he ‘aho Mōnite 25 ‘o Meé pea na’á ne lava ai ki he pa’anga kuo vahe’i ki he tanuhalá ‘a ia ‘oku toe hū hake pē ai Pule’angá ke nau malu’i (Guarantee) ‘a e nō ‘a e ngaahi kautaha kuo fili kenau fakahoko ‘a e tanu halá mei he Pangikē Fakalakalaká.

“Ko hono fakapa’anga ‘a e ngāue ko ení ‘Eiki Sea, na’e fai ‘a e fengāue’aki pea mo e Pangikē Fakalakalaká. ‘Oku lahi ‘a e pa’anga ngāue ‘a e pangikeé. Pea ko e ngaahi kautaha ko ení ‘oku nau ō ‘o nō mei he Pangikē Fakalakalaká ke ma’u mei ai ‘a e silini ke lava ‘o fakahoko ‘ae ngāue ko ení, fakatau mai ‘enau me’a ngāue pea lava ‘o fakakakato ‘a e ngāue ko ení.

“Ko e nō ko iá ‘Eiki Sea ‘oku malu’i ia pe ko hono guarantor ‘e he Pule’angá.”

Ko e fakahā ia ‘e he ‘Eiki Minisitā Pa’angá, ka na’e iku heni ke fehu’ia heni ‘e he Fakafofonga Kakai ‘o Tongatapu 4, Māteni Tapueluelu ‘a e ‘uhinga ‘a e toe takai hake ai ‘a e pule’angá ia ‘o malu’i ‘a e nō ‘a e ngaahi kautaha ko ení makatu’unga pē ‘i he manavasi’i na’a toe iku pē ke foki mai ‘a e nō ko ení ki he uma ‘o e kakai totongi tukuhaú.

“Ki he fakakaukau ko ia ke ‘ai ke malu’i ‘e he Pule’angá ‘a e nō fakataautahá, ‘oku mau kole atu ke toe ki’i fakakaukau’i ange mu’a pea ‘omi angē ha ngaahi fakamatala ke mau fanongo ki ai ‘o tui ‘e ngali mo’ui ‘a e ngaahi kautaha ko ení na’a iku ‘o toe totongi ‘e he kakaí ‘a e nō ko ení,” ko e hoha’a ia ‘a Tapueluelú.

Na’e toe me’a hake mo e ‘Eiki Nōpele fika ‘uluaki ‘o Tongatapú, Lord Tu’ivakanō ‘o poupou ki he hoha’a tatau ne ‘ohake ‘e Tapueluelú ‘i he’ene tui ‘oku ‘ikai totonu ke fakapa’anga ‘e he Pule’angá ia ‘a e pangikeé ke toe ō atu pē ki ai ‘a e ngaahi kautaha ko ení ‘o nō mei ai pea nau toe malu’i ‘enau noó.

“ ‘Oku fehālaaki ke nau fakapa’anga ‘a e pangikeé pea ‘osi pea nau toe guarantee [malu’i] ‘enau ‘a kinautolu ‘oku ō atú [ke nō]. ‘Oku ‘i ai ‘a e fatongia ‘a e Pule’angá. Ko hai kinautolu ke nau ō mai ‘o Nō. Ko e ngaahi me’a ko eni ‘oku fai ki ai ‘a e ngāué, kou tui ‘oku ‘ikai ke kakato, pea ‘oku mo’oni ‘a e lau ‘a e Tongatapu 4 [Māteni Tapueluelu] ‘oku ‘i ai ‘a e tokanga ‘a e kakaí he ko e pa’anga ‘a e kakaí”

Na’e pehē foki ‘e Lord Tu’ivakanoó, ‘oku ‘ikai ke totonu ke fakapa’anga ‘e he Pule’angá ‘a e pangikeé pea nau toe hanga ‘o guarantee ‘a e nō ‘a e ngaahi kautahá ni, ‘a ia ‘oku hā mei ai ‘oku ‘ikai ha sino’i pa’anga ia ‘a e ngaahi kautaha ko ení ke nau malu’i pē ‘enau noó, pea ‘oku ‘ikai ke ‘i ai ha me’a ia ‘e pehē.

Na’e iku eni ke me’a hake ai ‘a e Fakafofonga Nōpele ‘o ‘Euá, ka ko e ‘Eiki Minisitā Polisí, Lord Nuku ‘o fakatonutonu ‘a e fakamalanga ‘a Tu’ivakanoó.

“Kou tokanga atu pē Sea ke fakatonutonu atu ‘a e fakatonutonú. ‘Eiki Sea ‘oku ‘ikai ke kau ‘a e pangikeé ia he nō ko ení, ko e nō pē ia he tau’atāina ‘i he hala fononga ‘o e founga noó, ko e founga ia ‘a e Pule’angá mo e pangikeé ‘oku ‘ikai ke lave’i ia ki tu’a.”

Ka na’e toe me’a hake ‘a Tu’ivakanō ia ‘one pehē ‘oku mahino pē ‘a e founga ia ki he noó, ka ko ‘ene hoha’á he ‘oku ‘ikai totonu ke toe hanga hake ‘a e Pule’angá ia ‘o malu’i ‘a e nō ko eni ‘a e ngaahi kautaha taautaha kuo nau ‘osi piti ke fai ‘a e ngāue ki he tanu halá.

“ ‘Oku totonu ke ‘i ai ha sino’i pa’anga ‘a e tokotaha ko iá [ngaahi kautaha tanu hala] he ko kinautolu ‘oku ‘oange ki ai ‘a e ngāué ke nau ō ‘o faí.

“Ko e hā ‘uhinga ke nau ōmai ai pē mo e tenga’i koá ‘o nō hili ko iá ‘oku ‘ikai ke ‘i ai ha me’a ke tā ‘aki e noó, pea nau [pule’angá] guarantee leva ‘e kinautolu?” ko e hihiki hake ia ‘a ‘Eiki Tu’ivakanoó

Na’e me’a hake ai ‘a e ‘Eiki Palēmiá, Hon. Pōhiva Tu’i’onetoa ‘one pehē ‘oku ‘ikai ke tonu ‘a e pehē ko ia ko e pa’anga eni na’e ‘ave ‘e he pule’angá ki he pangikē langa fakalakalaká ke ō atu ki ai ‘a e ngaahi kautaha ko ení ‘o nō mei ai, ka ko e pa’anga ngāue pē ia ‘a e pangikeé hangē ko ia na’e fakamatala ki ai ‘a e ‘Eiki Minisitā Pa’angá pea ko e konga ia na’á ne feinga ke fakamahino’í.

Ka na’e ‘i ai ‘a e tokanga makehe ‘a e Fakafofonga Kakai ‘o Tongatapu 2, Sēmisi Sika ia ki hono kehekehe ‘o hono ngāue’aki mei ‘e he ‘Eiki Ministiā pa’angá ‘a e fo’i lea ko e ‘malu’i’ mo e guarantee ‘e he Palēmiá.

“Na’e me’a ‘a e ‘Eiki Minisitā Pa’angá ‘e malu’i ‘e he Pule’angá ‘a e nō ko ení, ka ko eni ‘oku fakahoko mai ‘e he ‘Eiki Palēmiá ko e ‘guarantee’ ‘a e ngāué.”

Ka ‘i he tali ki aí na’e pehē ‘e he Palēmiá ia ‘oku tatau pē ia kiate ia ‘a e ongo fo’i leá ni, ‘a e malu’í mo e guarantee.

Ka na’e pehē ‘e Siká, ko e ‘uhinga ‘o ‘ene ‘ohaké he na’e toki ‘osi pē me’a ‘a e ‘Eiki Palēmiá ia ‘o pehē ‘oku ‘ikai ko e ‘malu’i’ ‘o e ngaahi nō ko ení ka ko hono ‘guarantee’ pē, ‘a ia ‘oku ‘uhingá ko hono fakapapau’i atu ki he pangikeé ‘oku ‘i ai ‘a e contract mo e kakai ko ení ke fakahoko ‘a e tanuhalá.

“Pea ‘oku kehe ia mei he pehē, ‘e malu’i ‘a e noó”

Ko ia na’e tu’utu’uni ai ‘e he Sea ‘o e Komiti Kakató, Lord Tu’i’āfitu ki he ‘Eiki Palēmiá ke ne fakamāla’ala mai angē ‘a e me’a ko iá.

Ka na’e pehē ‘e ‘e he ‘Eiki Palēmiá ia ko ‘ene mahinó pē eni ia ‘a’ana kuó ne ‘osi fakahoko angé, ‘oku tatau pē ‘a e malu’í ia mo e guarantee.

Kaekehe ‘i he fekau’aki mo e pehē ko ia mei he Palēmiá mo e Minisitā Pa’angá ko e pa’anga pē ia ‘a e pangikeé ‘oku fai mei ai ‘a e nō ko ení, na’e me’a hake ai ‘a e fakafofonga fika ‘uluaki ‘o Tongatapú, Siaosi Pōhiva ‘o fakahoko atu ‘a e ngaahi leá ni.

“Ko e fakalea ko ē he tu’utu’uni kapinetí, me’a mai ‘Eiki Palēmiá ia ‘oku ‘ikai ke ‘i ai ha silini ia ‘a e Pule’angá. Ka ko e $12miliona ‘oku tānaki mei he savings ‘a e patiseti ‘a e Pule’angá ko ia ‘oku ‘ave ke fai ‘aki e nō ko ení Sea. Pea ‘oku ‘i ai mo e $15miliona ko e bond (pōnite) ‘oku ‘alu pē mo ia mei he Pule’angá ki he pangikē Fakalakalaká ke fai mei ai ‘a e nō ko ení.”

‘Eke’i Māteni Tapueluelu tu’unga fakalao ‘o e malu’í

‘I he hoko atu ‘a e feme’a’aki ‘a e falé ‘i he houa efiafi ‘o e ‘aho Pulelulu 27, na’e hoko atu ai hono fehu’ia ‘e  he fakafofonga kakai ‘o Tongatapu 4, Māteni Tapueluelu ‘a e tu’unga fakalao ‘o hono malu’i ‘e he Pule’angá ‘a e nō ko eni ‘a e ngaahi kautaha ‘e 3 te nau fakahoko ‘a e tanu halá.

Na’á ne fehu’i ai ki he Minisitā Pa’angá mo e Pule’angá pē na’a nau ‘osi fai nai ha kumi fale’i ki he ‘Ateni Senialé pea mo ha femahino’aki mo e potungāue pa’angá ki he me’á ni.

Na’á ne pehē foki ‘oku tu’utu’uni ‘e he kupu 31 ‘o e Lao ki he pa’angá ‘a e fiema’u ki he ‘Eiki Minisitaá ke ne fakahaa’i ha fakapapau malu’i ki he Falealeá ‘a ia ‘oku ‘ikai ko e fakahaa’i pē ‘oku malu’i ‘e he Pule’angá ka ‘oku fiema’u ke fakahaa’i ai mo e lahi ‘o e pa’anga ‘oku malu’í pea mo e kautaha ‘oku malu’i ‘e he Pule’angá.

Ko e feinga ‘a e fakafofongá ke tuku mai ‘e he Pule’angá ‘a e lahi ‘o e pa’anga ‘oku vahe’i ko eni ‘e he pule’angá ki he tanu halá pea mo e hingoa ‘o e ngaahi kautahá koe’uhí kae malava ke faingofua ai ‘enau faitu’utu’uni ‘i he falé.

Na’e pehē ‘e he minisitā pa’angá ko e lahi ‘o e pa’anga ko ení ‘oku ngata mei he $12milioná ka na’á ne pehē ‘oku ‘ikai ke fiema’u ia ke ‘omai ‘a e hingoa ‘o e ngaahi kautahá ke me’a ki ai ‘a e falé he ko e alea fakapisinisi pē ia ‘i tu’a he vaha’a ‘o e pangikeé mo e ngaahi kautaha ko ení.

Ka na’e pehē ‘e he fakafofonga Tongatapu 4 ia, ‘oku ‘uhinga ‘ene fiema’u ke tuku mai ‘a e hingoa ‘o e kautahá he ‘oku ‘ikai ke fie pāloti ‘a e kau fakafofonga ‘o e kakaí ki ha pa’anga ke malu’i ‘aki ha nō ‘o ha kautaha ‘oku ‘ikai kenau ‘ilo pe ko e malu’i kia hai.

Ka na’e kole ange ‘e he Minisitā pa’angá ia ke tohi fehu’i ange ‘a e fakafofongá ki he ngaahi me’a ko iá.

Na’e pehē foki ‘e he fakafofongá ia kapau ko e ngaahi nō taautaha eni, ‘oku totonu ke malu’i ‘aki pē ha koloa ‘a e ngaahi kautaha ko iá ka ‘oku ‘ikai ke tui ia ‘oku totonu ke kaunga ‘a e kakaí ‘i he nga’unu ‘a e pule’angá ke malu’i ‘a e ngaahi nō ko ení telia na’a iku foki hono nunu’á ki he kakaí.

“ ‘I he ‘uhinga ko iá Sea, ‘oku ‘i ai ‘a e fifili ‘a e motu’á ni ko e hā e ‘uhinga ‘oku ‘ikai ke tau tokoni’i ai ‘a e ngaahi kautaha pisinisi lolotongá, he ‘oku ‘i ai honau hisitōlia; founga pisinisi mo e ngāue, pea te tau lava ai ‘o sio ki honau vaivai’anga koe’uhí ko e crisis fakakolope ‘oku toó pea fakatonuhia’i ai ha tokoni.”

‘I he tali ki he fehu’i ‘a e fakafofongá na’e me’a ai ‘a e ‘Eiki Palēmiá ‘o pehē, ko e ‘uhingá he na’e ‘i ai ‘a e lula fua na’e fai hono tānaki tu’unga ‘aki ‘a e ngaahi kautaha kotoa na’e tala ngāue pē piti ki he poloseki tanu halá.

“ Ko e quality; ko e cost ke ma’ama’a pea mo e timing – ke ‘osi ‘i he taimi ‘oku fiema’u aí. Pea ko ‘emau hanga ia ‘o fakafuofuá, ‘oku ma’u ia ‘e he kautaha ‘e 3 ko ē.”

Ko e me’a ko eni ‘a e ‘Eiki Palēmiá ‘oku ‘uhinga ia ko e ngaahi kautaha kehe na’e piti ki he poloseki tanu halá na’a nau tō kotoa ‘i he ngaahi lula fua (criteria) ‘e 3 ko ení na’e fokotu’u ke sivi’i ‘aki ‘a e kautaha lelei taha ki he ngāué.

Na’á ne me’a foki ki he ngaahi hala na’e ngāue nai ki ai ‘a e kautaha ‘e taha kimu’a, ‘o pehē ‘na’e tanu pē ‘i he ta’u kuo’osí ka kuo ‘osi luoluo ia ‘i he taimí ni.’

Ko e tafa’aki ‘e taha ko e ngaahi kautaha ia ko ení ‘oku lahi ‘enau ngaahi ngāue (contract) ‘a kinautolu ‘oku nau mo’ua ki ai pea ‘oku ‘ikai lava ha konituleki ia ‘o ‘osi he taimi ‘oku fiema’u ke ‘osi ki aí pea ko e totongí ‘oku fu’u mamafa ia ‘o ‘ikai malava ‘e he pule’angá ia ke fua.

‘Ikai fakaafe’i ngaahi kautaha ma’u maka kehé ke piti ki he $70

Kaekehe na’e iku atu pē ke toe fakahā ‘e he Minisitā pa’angá ia ko e totongi ma’ama’a taha pē eni kuo ma’ú ‘a e $70 he na’e fakahā ange ‘e he ngaahi kautaha ma’u maka kehé ia ‘e ‘ikai pē ke nau toe holo kinautolu mei he mahu’inga na’a nau ‘i aí.

Na’e me’a hake heni ‘a e fakafofonga Tongatapu 2, Sēmisi Sika ‘o fakatonutonu ‘a e fakamatala ko eni ‘a e minisitā pa’angá.

“ ‘Oku kei tatali mai ‘a e ngaahi kautaha ko ení ke fai ha’anau lau. ‘Oku te’eki ‘i ai ke fai ha talanoa mo e Pule’angá pe ko hai ‘oku ma’ulalo hifo he $70”

Ka na’e pehē ‘e he minisitā pa’angá ia na’e ‘osi fai ‘e he potungāué ia e fakaafe (open invitation) ki he ngaahi kautaha maka ko ení ke ‘omai ha’anau talamahu’inga ki he ngaué.

Ka na’e toe fakatonutonu ‘e Sēmisi Sika ‘o pehē, ‘io ko e mo’oni na’e fai ‘a e fakaafe ka ko e toko 3 ko ia ‘oku teu ke foaki ki ai ‘a e ngāué na’a nau piti kinautolu ‘i ‘olunga ‘aupito ‘o ma’olunga ange kinautolu he toenga ‘o e ngaahi kautaha kehé. Pea na’e fehu’ia ai ‘e Sika ‘a e nga’unu ko ení.

“Ko e fakafehu’i ia ‘o e ‘ahó ni, na’e anga fēfē hono fo’i unuhi mai pē ‘a e fo’i toko 3 ‘o ‘ohifo ki lalo ki he 70, ‘aki ‘a e criteria kehe ko e open bid na’e fai ‘aki ‘a e criteria kehe pea mahino ko ē ‘oku ‘ikai ke ma’u mo lave monū ai ‘a e toko 3 pea ‘ai leva ‘a e fo’i criteria kehe ki he 70. Ko e fehu’í, ko e hā me’a ‘oku ‘ikai ke toe ui mai ai ‘a e kainga tatau ke nau talanoa’i ‘a e 70 na’a ‘oku ‘i ai ha ni’ihi ‘e ‘i lalo ia he 70 ‘okapau ko e ‘īsiuú ko e ‘ikai ‘i ai ha pa’angá.”

Ka na’e pehē ‘e he minisitā pa’angá ia ko e taha ‘o e criteria na’e seti ‘e he pule’angá ia, ko e aleapau ngāué ‘oku ‘ikai fiema’u ia ki he kautaha ko iá ke toe fai ha’ane ngāue kehe, ka ko e ngāue taimi kakato pē ki he tanu halá mei Sānuali ki Tīsema.

Feliliuaki ‘a e fakamatala ki he malu’i ‘o e noó

‘I he me’a ‘a e Minisitā pa’angá ‘i he ngaahi feme’a’aki tatau pē, na’á ne lave ai ‘o pehē ko e nō ia ko ení ko e fiema’u pē ia ‘e he pangikeé ia ‘a e ‘assurance’ pe ko hano fakapapau’i ange mei he Pule’angá ‘e fai ‘a e fengāue’aki ko eni mo e ngaahi kautahá ni pea ‘e malava pē ke totongi ‘enau noó.

Ka na’e ‘i ai ‘a e tokanga makehe heni ‘a e fakafofonga ai pē ‘o Tongatapu 4 ki he feliuliuaki ‘a e fakamatala ‘o kau ki he malu’i pe guarantee ‘e he pule’angá ‘a e nō ko ení ‘o fakatatau ki he fakamatala ne me’a ‘aki ‘e he Minisitā Pa’angá.

“Hou’eiki, mahalo pē ‘oku mou mea’i pē ‘a e māliuliu ‘a e fakamatala ‘oku ‘omaí. Me’a ‘a e ‘Eiki Minisitā pa’angá ‘o fakahoko mai ‘oku guarantee ‘e he pule’angá ‘a e nō ‘a e kautaha ‘e 3 ko ení…’ahó ni fakahoko mai ‘oku ‘ikai ke guarantee ka ko e ‘ave pē ‘a e fakamatala ‘o pehē ‘oku ‘i ai ‘a e ngāue ‘a e ngaahi kautaha ‘e 3 ko ení. ‘Oku ‘i ai ‘a e makatu’unga lelei kihe tēpile ko ení ke hu’uhu’u pē ko e fē fakamatala totonú ko e ‘uhinga ia na’á ku fehu’i ai ke ‘omai angē pe na’e ‘osi kumi ha fale’i fakalao ki he ‘Ateni Senialé.”

Ka na’e pehē ‘e he Minisitā pa’angá ia ‘oku ‘ikai ke hangē honau pule’angá ko e pule’anga ne toki ‘osí ‘o ‘ikai ngāue fakatatau ki he laó he ‘oku nau kumi fale’i ki he kau fakahinohinolao ‘a e Pule’angá.

Ka na’e toe fehu’ia ai ‘e Tongatapu 4 pe “ ‘oku anga fēfē ai fale’i ‘oku ‘oange kiate kinautolú pea ‘osi angē pea ‘omai ‘a e fakamatala ‘e 2 kau ki he me’a ‘e 1.”

‘Ikai ha tali pau mei he pule’angá pē ‘e fua he kakaí ‘a e nunu’á ‘oka ‘ikai lava tā ‘a e noó

Lolotonga ‘a e feme’a’aki mālie ko eni he vaha’a ‘o e ongo fakafofonga ko ení na’e me’a hake ‘a e fakafofonga Tongatapu 2, ‘o ‘eke ai ‘a e fehu’i mahu’inga taha ‘oku faka’amu ‘a e tokolahi ke mahino mei he pule’angá.

“ ‘O Kapau he’ikai malava ‘e he kautaha ‘e 3 ko ení ‘o totongi ‘enau noó, ‘e totongi ‘e he Pule’angá?”

Ka na’e tali atu ‘e he minisitā pa’angá ia ‘o pehē, ‘oku ne ‘osi fakapapau’i ‘e lava lelei pē ‘e he ngaahi kautaha ia ko ení ‘o totongi ‘enau noó pea he’ikai mole ha seniti ia ‘e taha ‘a e pule’angá.

Na’e toe ‘eke atu ‘e Sika ‘a e fehu’ia tatau he na’á ne pehē ‘oku te’eki ke tali mai ‘e he minisitā pa’angá ia ‘a e fehu’í.

Na’e fakalongolongo ‘a e falé nai ‘i ha sekoni ‘e 5 pea tali mai ‘e  he Minisitā ia he founga ngāue pau (due diligent) ‘a e pangikē ke fakapapau’i ‘e ‘ikai ‘i ai ha palopalema he nō ko ení.

 Ka na’e fokotu’u atu ‘e Tongatapu 4 ki he Seá ke fai ha tu’utu’uni ki he ‘Eiki Minisitā pa’angá ke fai mai ha tali ki he fehu’i ko ia pē ‘e totongi ‘e he pule’angá ‘a e nō ‘a e ngaahi kautahá ‘oka ‘ikai malava ke totongi fakafoki ‘enau noó. He ko e tali ki aí ko e ‘io pē ‘ikai.

Ka na’e fe’unga eni mo e kakato ‘a e taimí pea toloi ai ‘a e falé ‘i he ‘aho ko iá.

 

 

 

 

Views 2477

Editorials
CAN WE AFFORD THE GOVERNMENT’S LIES?

Does creating an image of a government to look good can eventually make a good…

International
NGA’UNU ‘A SIAPANI KE FAKAAKEAKE NGAAHI KOLO KI ‘UTA KA ‘OKU…

TOKYO (Reuters) – ‘I he hoko mai ‘a e corona virus ‘o…

Press Releases
An Online Prayer Meeting for Religious People Around the World…

Amid the corona crisis, which causes about 500,000 confirmed cases and 8,000…

Editorials
TONGA IS IN A DEMOCRATIC MESS

There is a sense of confusion about our political…