‘E TUKUHIFO NAI ‘A E PALEMIA POHIVA TU’I’ONETOA?

Posted: 25-Jan-2021 03:36 PM

Politics

‘I he he teuteu ke tutuku ‘a e Falealea he ta’u kuo’osi, na’e fakahu atu ai ‘i he ‘aho 8 ‘o Tisema 2020 ‘e he Fakafofonga ‘o e kakai ‘o Tongatapu 2, Semisi Sika ‘o fakafofonga’i ‘a e kau fakafofonga ‘o e kakai ‘e toko 10, ‘a e tohi fokotu’u ke paloti ke fakamaloloo’i ‘a e Palemia, Toketa Pohiva Tu’i’onetoa, pe ko e Vote of No Confidence (fakanounou pe ko e VONC). Ko e fokotu’u VONC ko ‘eni na’e fakahu ia ‘o fakatatau ki he Kupu 50B ‘o e Konisitutone ‘o Tonga. Ko e toko 10 na’a nau fakamo’oni ki he tohi fokotu’u VONC ko Siaosi Pohiva, Semisi Sika, Mateni Tapueluelu, Losaline Ma’asi, Vuna Fa’otusia, Semisi Fakahau, Penisimani Fifita, Mo’ale Finau, Veivosa Taka, pea mo Dr. Saia Piukala. Na’e faka’ohovale foki ki he kakai tokolahi ‘a e kau ‘a e Tokoni Palemia Maloloo, Vuna Fa’otusia ‘i he fakamo’oni ki he tohi fokotu’u ‘o e VONC. ‘I he hili ‘a hono fakahuu atu ‘o e tohi fokotu’u ki he VONC ki Falealea, na’e fakafisi ai pe ‘a Vuna Fa’otusia mei hono lakanga ko e Tokoni Palemia ‘a ia kuo fetongi ia ‘e Lord Ma’afu ko e Tokoni Palemia fo’ou lolotonga. Na’e tali ai pe ‘e he Sea ‘o e Falealea ke faka’aho ‘a e VONC ki he ‘aho 12 ‘o Sanuali 2021.


Ko e VONC foki na’e kau ia ‘i he ngaahi kupu tanaki atu ki he Konisitutone ‘i hono monomono ‘i he ta’u 2010 pea ko e founga pe ia ‘oku ngaue’aki fakamamani lahi ki hano feinga ke tukuhifo ha palemia ‘oku te’eki ke ‘osi hono teemi koe’uhi ko ha’ane ngaahi ngaue hala pe ta’efe’unga kuo tukuaki’i ki ai. Ko e tu’o 3 ‘aki foki ‘eni ‘a e fakahoko ha VONC ko e ta’efiemalie ki ha tataki ‘a ha palemia. Ko e fuofua fokotu’u ke VONC na’e fakahoko ia ‘i he ta’u 2012 ‘i he Pule’anga ‘o Tu’ivakano ‘e he kau fakafofonga ‘o e kakai ‘o taki ai ‘a Samuela ‘Akilisi Pohiva kuo ne pekia. Na’e ‘ikai foki ola lelei ‘a e paloti ko ‘eni he na’e tokolahi pe ‘a e kau memipa ‘o e Falealea na’e hikinima ke ‘oua ‘e fakamaloloo’i ‘a Tu’ivakano, ‘a ia ‘o nau malohi ‘aki ‘a e fika ko e 13 - 11. Ko e fokotu’u VONC hono 2 na’e fakahoko ia ‘i he Pule’anga ‘o ‘Akilisi Pohiva, ko e fokotu’u ia ‘a e kau nopele mo e ni’ihi ‘o e kau fakafofonga ‘o e kakai. Na’e ‘ikai foki ola lelei mo e VONC ko ia he na’e tokolahi pe ‘a e Pule’anga ‘o ‘Akilisi Pohiva ‘aki ‘a e fika ko e 14 – 10 pea nau kei hokohoko atu pe ‘enau pule’anga ‘o toki veteki ‘a e Falealea ia ‘e he Tu’i ‘i ‘Aokosi ‘o e ta’u tatau. 


Ko e mahina ‘aki foki ‘eni ‘e 16 ‘a e Pule’anga ‘o Pohiva Tu’i’onetoa pea kuo lahi pe foki ‘a e ngaahi ‘isiu lalahi na’e talanga’i ‘i Falealea pea fakamafola ‘i he ngaahi letio ‘a hono fakahaa ‘e he kau fakafofonga ‘o e kakai mo e ni’ihi ‘o e kau fakafofonga ‘o kau nopele ‘enau ta’efiemalie ki he ngaahi faitu’utu’uni ‘a e Palemia mo hono Kapineti. Na’e takimu’a he ngaahi ta’efiemalie ko ‘eni ‘a e vahvahe ‘o e patiseti 2020/2021 tautefito ki he pa’anga ki he tanu hala pea mo e tu’unga mateuteu ‘a e fonua ki hono malu’i ‘o e kakai mei he COVID 19 pe ko e kolonavailasi. 


Ko e COVID 19 ko e mahaki fakamamanilahi na’e ta’e’amanekina ‘e he hoko mai. Na’e vave ‘ene kapui ‘a e ngaahi fonua tokolahi ‘i mamani pea ‘oku lolotonga puke ai ‘a e laui miliona pea lau kilu mo e mate. ‘Ikai ngata ai kae uesia lahi ‘a e ‘ekonomika ‘a e ngaahi fonua ‘i he ngaahi fakataputapui mo e tapuni ‘o e ngaahi kau’afonua. ‘I he tu’u he taimi ni, neongo kuo ma’u ‘a e faito’o ki he mahaki ko ‘eni, ‘oku te’eki pe ke fu’u haa mahino mai ‘a e tu’u ki he kaha’u pea mo ha taimi ‘e foki ai ‘a e mamani ki he angamaheni. Ko e ngaahi fonua leva na’a nau feinga ke fakafefeka ‘enau tu’unga malu (resilience) mei he mahaki ka ko Tonga ni na’e ha mai mei he patisepi ‘a e Pule’anga ‘a e kei lahiange pe ‘a e tokanga fakapa’anga ki he tanu hala. Na’e lahi hono talanoa’i ‘eni ‘i Falealea he neongo na’e te’eki ke to mai ‘a e mahaki ki Tonga ni ka kuo ‘osi uesia pe ‘a e fonua mo e ‘ekonomika he tapuni ‘a e kau’afonua pea lahi mo e mole ‘a e ngaue ‘a e kakai tokolahi. Na’e fakafehu’i mo fakafepaki’i malohi foki ‘e he kau fakafofonga ‘o e kakai mo e ni’ihi ‘o e kau nopele ‘a e ngaue ki he tanu hala mo e silini lahi na’e vahe’i ki ai hili ko ia na’e te’eki ke a’u ‘o peseti ‘e 100 ‘a e tu’unga mateuteu ‘a e Potungaue Mo’ui ki hono tali ‘o e kolonavailasi ‘i ha’ane to mai ki Tonga ni.  


Na’e lahi foki mo e ta’efiemalie ‘i he anga ‘a hono vahevahe mo tufotufa ‘e he Pule’anga ‘a e ngaahi ngaue ‘a e fonua hangee ko e tanu hala mo e ngaahi side-walks ‘a ia na’e fakamu’omu’a pe ‘a e ngaahi vahenga ‘o e Palemia mo e kau minisitaa. ‘Ikai nagata ai ka na’e toe fehu’ia lahi foki ‘a e ngaahi kautaha tanu hala na’e foaki ki ai ‘a e ngaahi ngaue tanu hala ‘o pehee ko e ngaahi kautaha pe ia ‘oku kaunga tonu pe ‘oku ma’u ‘e he ni’ihi ‘o e kau minisita hangee ko e Lord Nuku pea mo  ‘Etuate Lavulavu ko e hoa ‘o ‘Akosita Lavulavu. 


Na’e toe ‘ohake foki ‘i he Falealea ‘a hono fakafehu’i ‘e he kau fakafofonga ‘o e kakai ‘a e ngaahi fakamole lahi ki he lotu ‘aukai pea fakahoko ai ‘a e ngaahi folau ki he ‘otu motu ‘o kau ki ai ‘a e ‘a e kau minisita, kau CEO mo e kau ngaue fakapule’anga tokolahi. ‘Ikai ngata ai ka na’e toe kau  ki ai mo e ngaahi hoa ‘o e ni’ihi ‘o e kau minisitaa pea totongi ‘e he Pule’anga ‘a  ‘enau tikite vakapuna pea mo ‘enau vahe (travel allowance) ko e $95 ki he ‘aho. 
Ko e konga pe ‘ena ‘o e ngaahi me’a lalahi na’e ‘ohake ‘i he Falealea ‘i he ta’u kuo tau situ’a mei ai ‘i he ta’efiemalie pea fakafehu’ia fefeka ‘e he kau fakafofonga ‘o e kakai mo e ni’ihi ‘o e kau nopele ‘a e ngaahi founga mo e tu’utu’uni ngaue (policy) ‘a e Pule’anga. 


‘Oku tau hanganaki atu ‘eni ki he ‘aho 12 ‘o e mahina ni ko e ‘aho ia ‘oku fakaangaanga ke lau ai ‘a e tohi fokotu’u VONC. ‘I he angamaheni ‘o e ongo VONC kimu’a, na’e lau ‘a e tohi fokotu’u ‘i he Falealea pea na’e tuku ange mo e faingamalie ‘o e palemia ke ‘omai ha’ane tali. ‘A ia neongo ‘oku ‘ikai tu’utu’unia ‘e he Konisitutone ke toe ‘i ai ha fakamatala mo ha makatu’unga ‘o e VONC pea mo ha tali ‘a e palemia ka ‘oku taau pe ke fakahoko ia fakatatau ki he ngaahi fakakaukau ‘o e fakamaau totonu (natural justice), pea koe’uhi kuo’osi fakahoko pehee kimu’a (precedent). 


Ko e tu’u ‘a e kau memipa ‘o e Fale alea ‘i he lolotonga ni, ‘oku lolotonga mama’o ‘a e ongo fakafofonga nopele ‘e toko 2 ‘i muli ‘a ia ko Lord Fusitu’a pea mo Lord Vaha’i. ‘I he’ene pehee, ‘oku ‘alu hifo ‘a e kau memipa mei he toko 26 ‘o toko 24 kau ki ai ‘a e Sea ‘o e Falealea. ‘E pau leva ke Sea ‘a Lord Fakafanua pea ko e kau memipa kotoa ‘e paloti ko e toko 23 pe. ‘E fiema’u leva ‘e he kau fakafofonga ‘o e kakai ha toko 2 pe kae lava ke tokolahi ‘enau fika ‘aki ‘a e 12 – 11 ka e malava ke tali ‘a e VONC. Kuo pehee foki ‘e he Palemia ‘i he’ene lea ‘i he media ‘i he hili ‘a e fakahu ‘o e tohi VONC, ‘oku ne kei tu’u fakataha pe mo ‘ene kapineti pea ‘ikai ha taha ‘e mavahe. 


Ka fakahoko ‘a e paloti ‘o tokolahi ‘a e kau fakahaloto ke fakamaloloo’i ‘a e Palemia, kuopau leva ke fokotu’u pea fili ‘e he kau memipa ha palemia fo’ou ‘i loto ‘i he ‘aho ‘e 2 mei he ‘aho na’e tali ai ke fakamaloloo’i ‘a e Palemia, pea fakahoko leva ia ki he Tu’i ke ne fakanofo ‘a e tokotaha koi a ko e palemia fo’ou. Kapau ‘e ‘osi ‘a e ‘aho ‘e 2 ‘oku te’eki ke fili ha palemia fo’ou, pea ‘e ala mai leva ‘a e mafai ‘o e Tu’i ‘o ne veteki ‘a e Falealea ka e fakahoko ai pe ‘a e fili lahi fo’ou. ‘E toe fili foki ‘e he Tu’i ha taha ke palemia fakataimi pea tena femahino’aki ki ha kau minisitaa fakataimi ke nau tokanga’i ‘a e Pule’anga kae ‘oua ke lava kakato ‘a e fili lahi pea mo e fili ‘o e Palemia fo’ou mo ‘ene kapineti. Ko e fili lahi fo’ou kuo pau ke fakahoko ia ‘I loto he ‘aho ‘e 90 (mahina ‘e 3) mei he ‘aho na’e veteki ai ‘e he Tu’i ‘a e Falealea. 


‘Oku kamata pe ‘a e ta’u fo’ou mo e ngaahi me’a lalahi pea ‘oku tu’u nenefu ‘a e kaha’u mo hono hala fononga he ‘e malava pe ke hoko ‘o ikuna ‘a e VONC ka ‘oku te’eki ke mahino mai mei he kau fakafofonga ‘o e kakai pe ko hai ‘oku nau sio ki ai ke ne fetongi ‘a e palemia. Ko e ta’u foki ‘eni ‘oku ‘amanaki atu ‘a e kakai ke nau toe fili ai honau kau fakafofonga ki Falealea ‘i Novema pea ka faifaiange ‘o veteki ‘a e Falealea ‘i he VONC ko ‘eni, ‘e ‘unuaki’i mai leva ‘a e fili lahi ko ia ki ‘Epeleli pe ‘o e ta’u ni. 

Views 689

Press Releases
International Webinar by Asian and African Media Diagnosed COVID-19…


On February 13, 2021, an international webinar on “Voice of Peace:…

International
Fakalelei lahi ‘a Fisi ‘e fakahoko makatu’unga mei he Saikolone…

RNZ- FIJI Kuo kamata ‘a e fakamaau mo e fakalelei ‘a e kāinga ko…

Editorials
KOE ‘AMANAKI LELEI ‘OE 2021    

Ko e Ta’u Fo’ou ko ‘eni ‘oku fakatahataha mai ‘a…

Editorials
COVID-19 PANDEMIC IS FAR FROM OVER


The COVID-19 pandemic has hit every corner…