Lakasi Vermeulen ‘a Billy Vunipola he fili fakahā loto ki he fika 8 lelei tahá

Posted: 30-Apr-2020 02:50 PM

Sports

Kuo tuku’i hake ‘e he uepisaiti ‘akapulu ko e RugbyPass ‘a e ola ‘enau savea mo e fili ‘enau kau poupoú ki he ngaahi tu’unga ‘i he ‘akapulú pea ‘oku kau foki ‘a e tu’unga fika 8 he tu’unga ‘oku fihi ma’u pē ai ‘a e kau to’a he ngaahi fonuá.
‘Oku mahino pē foki ko e savea (poll) pē eni ia ‘a e RugbyPass mo ‘ene kau poupoú ka ‘oku mahu’inga pē ke fai hono muimui’i ofi he ‘oku mahino ‘a e fakafekiki ‘a e fānau Tongá he māmani ‘o e ‘akapulú.
Kaekehe ko e ola ‘o e fili ko ení na’e na’e mavahe ‘aki ‘e Vermeulen ‘a e peseti ‘e 54% meia Billy. Na’e mahino ‘a e toe toko ua pē ‘a e ongo tangatá ni ‘i he a’u mai ki he takai 3 mo e takai faka’osi ‘o e voutí hili ia ‘ena lakasi ‘a e kau to’a hangē ko fika 8 ‘a ‘Asenitiná, Javier Ortega Desio pea mo e fika 8 ‘a ‘Ailaní, CJ Stander.
‘I he tafa’aki ‘e tahá na’e toe lakasi ‘e Vunipola ‘a hono kāinga ka ko e fika 8 ‘a Uēlesí, Taulupe Faletau.
Ka ‘i he ‘osi ange ‘a e filí na’e ikuna ‘a e tu’unga fika 8 ‘e he to’a ta’u 33 tesi tu’o 54 ko ení ko e fika 8 lelei taha ia ‘i he māmaní ‘i he lipooti ‘a e saiti RugbyPass.

 

Views 464

Press Releases
International Webinar by Asian and African Media Diagnosed COVID-19…


On February 13, 2021, an international webinar on “Voice of Peace:…

International
Fakalelei lahi ‘a Fisi ‘e fakahoko makatu’unga mei he Saikolone…

RNZ- FIJI Kuo kamata ‘a e fakamaau mo e fakalelei ‘a e kāinga ko…

Editorials
COVID-19 PANDEMIC IS FAR FROM OVER


The COVID-19 pandemic has hit every corner…

Government
Fakamamahi mo e maumau he ngaluopé mo’ua $30,000 pe ngāue pōpula…

Kuo fakahu atu he pule’angá ha Lao ki he Fale Alea ‘o Tongá…

International
FEPOTALANOA’AKI ‘A MODI MO BIDEN KE TOE FAKALAKALAKAANGE HONA…

NEW DELHI (Reuters) – Na’e fepotalanoa’aki telefoni ‘a…