Beaudent Barrett ‘a e tokotaha ‘aka fakahū kovi taha he tesi fakavaha’a pule’angá

Posted: 30-Apr-2020 04:45 PM

Sports

Kuo tuku mai ‘e he websites Saute ‘Afilika koe goalkickers.co.za ‘a e ola ‘enau fakatotolo mo e savea ‘o fakatatau ki he setisitika ‘o e kau ‘akafakahū he lēvolo ‘o e tesi fakavaha’a pule’angá, ‘oku ta’e’amanekina ‘a e hā mai mei ai ko e feesi mo e seniale ‘a e All Blacks ‘a Nu’usilá, Beaudent Barrett ‘a e kovi moe ma’ulalo taha ‘i he lisí.
Neongo ‘oku fua ‘aki ‘a e ola ‘o e tokotaha ‘aka lelei tahá mei he peseti ‘o e ‘aka fakahū ola lelei tahá ka ‘oku toe hanga ‘a e websites ia ko ení ki ha ngaahi me’afua kehe ke ne fakapapau’i mai ai ‘a e tokotaha ‘oku ‘i ha tu’unga ma’olalo ‘ene ‘akafakahū he ngaahi tesí.
‘A ia ‘oku ‘ikai ko e peseti pē ‘ene ‘akafakahū ‘oku huú, ka ‘oku nau toe tānaki atu ki ai mo e tu’unga faingata’a ‘o e ‘akafakahuú, hangē ko e mama’ó, ‘engikolo ‘oku ‘aka mei aí, ma’olunga ‘o e ‘aká, tuliki ‘o e mala’é ‘oku ‘aka mei aí mo e ngaahi me’a ko iá.


‘Oku hā foki ‘i he sētisitiká ia ko Barrett ko ‘ene fo’i ‘akafakahū fakakātoa eni ‘e 118 tatau pē ‘i he ‘aka tautea (penalty kick) mo e ‘aka fakahū he hili ha tata’o (conversion) pea ko ‘ene fo’i ‘aka pē ‘e 83 na’e huú, ‘a ia ‘oku fakapēseti nai ia ki he 70%. ‘A ia ‘i he fika’í ‘oku tō ‘aki ‘e Barrett ia ‘a e fo’i poini ‘e 16 mei he kai (score) ‘oku totonu ke ne ‘i aí.
Pea ‘i hono fakahoa ki he toenga ‘o e kau ‘aka fakahū ‘i he tesí, ‘oku fika 52 ai ‘i he fakahokohokó, pea ko ha tu’unga ma’ulalo taha eni kuo a’u ki ai ha tokotaha ‘aka fakahū ‘a e All Blacks.


Taimi tatau ko hono kaungā ‘akafakahū he All Blacks, ‘a Richie Mo’unga ‘oku ‘i he tu’unga lelei ‘aupito ‘a ia ko ‘ene fo’i ‘akafakahū kotoa eni ‘e 48 ma’ae All Blacks ‘o hū pe ola lelei ai ‘ene fo’i ‘aka ‘e 39. ‘Oku fakapēseti ai ‘a Mo’unga ki he 81% ‘a ia ‘oku pōnasi ‘aki ai ‘e Mo’unga ia ‘a e fo’i poini ‘e 1.
Ko e tokotaha Nu’usila pē ‘oku ‘i mu’a he lisí ko e seniale tutuku pē ‘a e All Blacks, Dan Carter, ‘a ia ‘oku ‘i he fika 11 ‘o e fakahokohokó mo e peseti ‘e 76%. Ka na’e pehē ‘e he websites ia ‘e malava pe ke hala ‘a e fika ia ko ení he ko e setisitika ia ‘o e kau ‘akafakahuú na’e toki kamata lēkooti pē ia ‘i he 2015 ka na’e fuoloa ‘a e va’inga mai ai ‘a Carter.


Kaekehe ko e tu’ukimu’a he fakahokohoko ‘o e kau ‘akafakahū lelei taha he tesi fakavaha’a pule’angá, ko e le’okolo ‘a Uēlesí, Leigh Halfpenny mo e peseti ‘e 87% toe hoko hake pē ki ai ‘a e feesi ‘a Uēlesí, Dan Biggar, haafe ‘a Sikotilaní, Greig Laidlaw, feesi ‘a ‘Ingilaní, Owen Farrell pea fika 5 ‘a Nicolas Sanchez mei ‘Asenitiná.

 

Views 398

Press Releases
International Webinar by Asian and African Media Diagnosed COVID-19…


On February 13, 2021, an international webinar on “Voice of Peace:…

International
Fakalelei lahi ‘a Fisi ‘e fakahoko makatu’unga mei he Saikolone…

RNZ- FIJI Kuo kamata ‘a e fakamaau mo e fakalelei ‘a e kāinga ko…

Editorials
COVID-19 PANDEMIC IS FAR FROM OVER


The COVID-19 pandemic has hit every corner…

Government
Fakamamahi mo e maumau he ngaluopé mo’ua $30,000 pe ngāue pōpula…

Kuo fakahu atu he pule’angá ha Lao ki he Fale Alea ‘o Tongá…

International
FEPOTALANOA’AKI ‘A MODI MO BIDEN KE TOE FAKALAKALAKAANGE HONA…

NEW DELHI (Reuters) – Na’e fepotalanoa’aki telefoni ‘a…