Fakafisi CEO ‘a e NRL, Todd Greenberg

Posted: 30-Apr-2020 04:51 PM

Sports

Kuo fakahā faka’ōfisiale ‘a e fakafisi ‘a e pule lahi ‘a e NRL, Todd Greenberg mei hono lakangá ko hono fakahā eni mei ha ongoongo tuku atu mei  he ‘ulu’i ‘apitangá ‘o fakahā ai kuo ‘osi hoko ai pē ‘i ha felotoi pea mo e poaté.

‘Oku mahino foki ko e fakafisi eni ‘a e Greenberg ‘i he fetūkuaki pea mo e tukuaki’i ‘o ia mo hono ‘ōfisí ki hono ngāue’aki hala ‘aki ‘a e pa’anga ‘a e NRL pea ko e tukuaki’i eni ‘e he kautaha fakamafola pē ‘a e NRL Channel 9. Pea tānaki atu ki ai mo e ‘uhinga ‘a e ‘ikai ke kau ‘a e ‘ōfisi pulé ia he talanoa ke fakafoki ‘a e fe’auhí ke kamata ‘i he mahina katu’ú.

Na’e faka’ikai’i foki ‘e Greenberg ‘a e tukuaki’i ia kuo fai ‘ene alea ‘a’ana mo e ngaahi kautaha fakamafola hangē ko e Nines, Foxtel pea mo e kautaha fakavaha’apule’anga ki he fakamafolá ‘a e Sky TV.

Kaekehe na’á ne fakamālō’ia ‘a e taimi lelei kuó ne ma’u he’ene ngāue ko e CEO ‘a e NRL he ta’u ‘e 4 kuohilí, neongo ‘a e fehangahangai mo e ngaahi pole he taimi lahi.

‘E toki ‘osi ‘ene aleapaú he konga kimui ‘o e ta’ú ni, ka kuó ne tatau tokamu’a pē kae hoko atu ha taha ‘a e ngāué.

Na’e kau foki ‘a e CEO ko ení hono fakafepaki’i mamafa ‘a Israel Folau ‘i ha’ane feinga ke toe foki hake ki he liikí.

 

 

Views 407

Press Releases
International Webinar by Asian and African Media Diagnosed COVID-19…


On February 13, 2021, an international webinar on “Voice of Peace:…

International
Fakalelei lahi ‘a Fisi ‘e fakahoko makatu’unga mei he Saikolone…

RNZ- FIJI Kuo kamata ‘a e fakamaau mo e fakalelei ‘a e kāinga ko…

Editorials
COVID-19 PANDEMIC IS FAR FROM OVER


The COVID-19 pandemic has hit every corner…

Government
Fakamamahi mo e maumau he ngaluopé mo’ua $30,000 pe ngāue pōpula…

Kuo fakahu atu he pule’angá ha Lao ki he Fale Alea ‘o Tongá…

International
FEPOTALANOA’AKI ‘A MODI MO BIDEN KE TOE FAKALAKALAKAANGE HONA…

NEW DELHI (Reuters) – Na’e fepotalanoa’aki telefoni ‘a…