Tukupā Billy Vunipola ke nofo māteaki ki ‘Ingilani

Posted: 15-May-2020 08:09 PM

Sports

Na’e kau foki ‘a e kaveinga ‘e feinga ‘a e Sea ‘o e Poate ‘Akapulu ‘a Māmaní, Sir Bill Beaumont ke fakatalatala atú ko e fo’i fakapona ko ia hono fakafaingata’a’ia’i ‘a e kau va’ingá mei he’enau foki ‘o fakafofonga’i honau ngaahi fonua tupu’angá neongo kuo nau ‘osi tesi ha timi fakafonua ‘i ha fonua kehe.

Ka ‘i he fakahā tau’atāina ‘e he fika 8 Tonga ‘a ‘Ingilaní, Billy Vunipola ‘a hono tu’ungá, ‘okú pehē ‘oku ‘ikai ke tonu ia kiate ia ke ne tafoki ‘o va’inga ma’a Tonga he ‘osi ange ‘ene fakafofonga’i ‘a ‘Ingilani he lēvolo ‘o e tesi fakavaha’a pule’angá.

‘I hano faka’eke’eke ‘e he Sportsmail ‘a Billy na’á ne pehē ai, kapau ‘e tō mei he timi fakafonua ‘a ‘Ingilaní, ‘oku ‘uhingá ‘oku ‘i ai ‘a e tokotaha ia ‘oku lelei ange ‘ene va’ingá, pea ‘oku ‘ikai ke ne tui ‘oku totonu leva ke ne tafoki hake leva ‘o pehē, kuo fe’unga ‘ene va’inga ma’a ‘Ingilaní, ko e taimi eni ke tafoki ai ‘o va’inga ma’a Tonga.

Na’á ne pehē, ‘oku faingofua ke lea’aki kuo taimi ke tānaki mai ‘a e kau va’inga lelei tahá ki he ipu ‘a māmaní, ka ‘i he taimi tatau ‘oku uesia ai ‘a e kakai ‘e ni’ihi he fili ko iá.

Na’á ne fakatātā ‘aki leva he’ene va’inga ko eni ‘i ‘Ingilaní kuó ne hanga ai ‘o to’o ‘a e tu’ungá (fika 8) mei he kau tangata hangē ko Ben Morgan, pea kapau ‘e tafoki ‘o va’inga ma’a Tonga, te ne hanga ‘e ia ‘o ta’ofi ‘a e faingamālié mei ha tokotaha ko ‘ene taumu’á ia ke ne va’inga ma’a Tonga, pea ‘oku ‘ikai ai ke tui ‘oku totonu ‘a e fili ko iá.

Na’e fakahā foki ‘e Billy ‘a e ‘uhinga na’e ‘ikai ai ke ne fili ke va’inga ma’a Tongá. He ko e koloa hū atu lahi taha ia ki tu’a mei he ki’i fonuá ko hono kau tangata va’inga ‘akapulú, pea ko ‘enau taumu’á ke kumi ha feitu’u (fonua) ‘e malava kenau ma’u ai ha pa’anga ke tokoni ki honau ngaahi fāmilí.

Kae’oua ke a’u ki ha taimi ‘e ma’u ai he tokotaha kotoa ‘a e mahu’inga fakapa’anga ‘i Tonga hangē koia ‘oku ma’u ‘i mulí he ko e fili ‘a e tokolahi tahá ‘oku tefito pē ia ‘i ha tafa’aki ‘e malu mo mo’ui ai he tu’unga faka’ekonōmiká.

Taimi tatau na’e pehē ‘e Billy, ko ha fili mātu’aki faingata’a. Ka ko e mōmeniti pē ho’o fili ki he tafa’aki ke ke ‘i aí, ‘oku mahu’inga ke tu’u ai.

‘Oku tui ‘a e fika 8 Tonga ‘a ‘Ingilaní ko e fakalakalaka’i ‘o e ‘akapulú ‘i Tongá ko e toe fakalahilahi ange ‘a e ngaahi fe’auhi fakalotofonuá. ‘Oku fiema’u ha polokalama ia ke ne hanga ‘o tokoni’i ‘a e tangata va’inga ‘akapulú ke tutui atu ki he ngaahi tu’unga mā’olunga taha ‘e ala a’u ki aí.

‘Oku mahu’inga ke kamata mei he lēvolo ma’ulalo tahá, fakalakalaka’i ‘a e kau va’inga fakalotofonuá pea tenau ma’u ai ha faingamālie lelei ki ha ngaahi kalapu ‘i muli ‘a ia ‘e ma’u ai ha ki’i seniti ‘oku lelei angé, ka ‘oku ‘ikai ko e sio ‘a e fānaú ia ko e ‘alu he tolí ‘oku pa’anga lelei ange ia he ‘akapulú ‘i Tonga.

Na’e pehē ‘e Billy, ‘oku ne faka’amu ange ‘e ‘oange ha faingamālie ma’a Tonga ke fakahoko ai ha ngaahi tesi fakavaha’a pule’anga, pea ‘oku kau heni ‘ene loto ‘e ‘i ai ha taimi kuo ‘alu ‘a ‘Ingilani pe ko ‘Asenitina ‘i ha tua ki Tonga pea ‘okú ne ‘ilo ‘a e laumālie ‘o e mamahi’i sipotí ‘i hono fonuá, ‘e iku ke mālōlō ‘a e ngāué ia ‘i Tonga ka faifai ange kuo tua ‘a ‘Ingilani ki Tonga.

‘Oku ‘ikai sola foki ‘a Billy mo hono ta’oketé, Mako ki he ‘akapulú ‘i Tonga, he ko ‘ena tangata’eikí, Fe’ao Vunipola ko e CEO ia ‘a e Poate ‘Akapulu ‘a Tongá pea na’á ne toe fakafofonga’i mo hono fangatokouá ‘a Tonga he tesi fakavaha’a Pule’angá.

Views 62

Sports
‘Ikai toe liliu taumu’a Folau ke ne va’inga liiki ma’a Tongá

Kuo ‘ikai pē ke toe holomui ‘a e sitā tutuku ia ‘a e Wallabies,…

Courts
Tukuaki’i talavou ta’u 19 ki he pekia ha tangata ta’u 67 ‘i…

Kuo faka’ilo ‘e he kau polisí ha talavou ta’u 19 ki…

Others
TONGA 'OE 'AHO NI

Koe polokalama "Tonga 'oe 'Aho ni", 'e 'oatu tu'o…

Politics
Kele'a News 210520

1. 'Ikai mo'oni lipooti e kalonikali fekau'aki mo hono 'atita'i…