‘Ikai toe liliu taumu’a Folau ke ne va’inga liiki ma’a Tongá

Posted: 26-May-2020 01:03 PM

Sports

Kuo ‘ikai pē ke toe holomui ‘a e sitā tutuku ia ‘a e Wallabies, Israel Folau mei he’ene hoholi ke ne va’inga ma’a Tonga ‘i he ‘akapulu liikí kae tautau tefito ‘ene faka’amu ke tui ‘a e falani kulokulá ‘i he ipu ‘a māmani ‘o e liikí ‘i he ta’u fo’oú.

Ko e hili eni hano faka’atā mai mei he Kautaha ‘akapulu liiki ‘a māmaní (IRL) ‘e malava ke ne va’inga ma’a Tonga ‘oka fili ‘e  he faiako ‘a e Tonga Ma’a Tongá, Kristian Woolf ki he’ene sikuatí.

‘Oku mālie foki ‘a e nga’unu fakamuimui ko eni mei he kautaha pule ‘o e liikí ‘i māmaní ke faka’atā ‘a Folaú, lolotonga ení ‘oku kei tu’ukāivi pē ‘a e NRL ia ke ‘oua na’a fakaava ‘a e matapaá kia Folau ke foki hake.

Ko e talu pē foki hono kapusi ‘a e to’a ta’u 31 ko ení mei he ‘Iunioni ‘a ‘Aositelēliá ‘i he ta’u kuo’osí ‘i he tukuaki’i na’á ne maumau’i ‘a e tu’utu’uni fakae’ulungaanga ‘a e ‘akapulú ‘i ha’ane pousi he mītia fakasōsialé ‘o pehē ‘okú ne lau lanu ki he kakai mo’ui fakasōtomá (gay).

Ne iku ai ke tāpuni malu ‘e he NRL (National Rugby League) pea mo ARLC (Australian Rugby League Commision) ‘enau kau’āfonuá meia Folau ‘o fakahā ‘e ‘ikai te nau tali ‘e kinautolu ke foki mai ki he liikí.

Ko ia ko e ola ‘o ‘enau loka malú, na’e ala mai ai ‘a e kalapu Catalans Dragons mei Falanisē ‘o fakamo’oni aleapau ta’u ‘e taha mo Folau ke va’inga ‘i he fe’auhi Super League. Na’e hoko atu ai hono ‘ohofi ai ‘o Folaú ‘o takimu’a pē heni ‘a e ngaahi kalapu Super League mo ‘eneau kau poupoú ka na’e ‘ikai ko ha me’a ia ke tuka ai ‘a e faka’amu ‘a Folau ke foki ki he liikí.

Kaekehe kuo tuku mai mei he taha ‘a e kau tokoni faiako ‘a e Tonga ma’a Tongá, John Hopoate kuo ‘osi tu’u ‘a e hingoa ia ‘o Folaú he’enau lisí, ka ‘i he taimi tatau kuopau ke ne va’inga mālohi pea ne fakapapau’i ko e lelei taha ia ‘i hono tu’ungá kae malava ke fili ia ki he sikuati ‘a Tonga ki he ngaahi tesi ko eni ‘oku hanganaki atu ki ai ‘i he ta’uní pehē ki he teu ko ia ‘a e ipu ‘a māmaní.

Na’e fakamahino ‘e Hopoaté, ‘e ‘ai pē ‘a e me’a tatau kia Folau ‘o hangē ko e tamaiki kehé, ka ‘oku ‘ikai ko ‘ene hū molemole mai pē ki he sikuatí ta’efeilaulau. Tautefito ki he hili ko eni ‘a hono lali’i he fānau lolotongá ‘a e Kangaroos, pea ‘oku toe lahi ange ai pē honau faingamālie ke fakahounga’i ‘enau mateaki fonua na’e fakahokó.

Pehē ‘e Hopoaté kuo fai ‘a e toutou fetu’utaki ‘i he faiakó pea mo Folau fekau’aki mo ‘ene fie va’inga ma’a Tongá pea ‘oku ofi ke toe mo’oni ange hili hono tali ‘e he RLIF ke faka’atā ‘a e sino ‘o e to’á ni ke ne va’inga he tesi fakavaha’a pule’angá ma’a Tonga.

‘I hono ‘eke kia Hopoate pe ko e hā ‘a ‘enau fakakaukau ki he me’a na’e iku kapusi ai ‘a Folaú, na’e pehē ‘e Hopoaté, ‘oku ‘ikai ke ‘i ai ha me’a ia tenau mamahi ai, he ‘oku taki taha mo’ona pē ‘i he tui mo e fakakaukau, ka ko ‘ene tuí ko e me’a pē na’e fehālaakí ko e foungá.

Taimi tatau ‘oku ‘i ai hono ngaahi fāmili mo e maheni ‘oku nau fiefia ke mo’ui he tō’onga mo’ui ne fakafepaki’i ‘e Folaú, ka neongo iá ‘oku ‘ikai ke tokanga ia pē ko fē ‘a e tafa’aki ‘oku ke tu’u mo poupou ki aí. He ‘i he ‘osi ‘a e ‘ahó, ko e fili pē ia ‘a’au ke fa’i.

 

Views 994

Press Releases
International Webinar by Asian and African Media Diagnosed COVID-19…


On February 13, 2021, an international webinar on “Voice of Peace:…

International
Fakalelei lahi ‘a Fisi ‘e fakahoko makatu’unga mei he Saikolone…

RNZ- FIJI Kuo kamata ‘a e fakamaau mo e fakalelei ‘a e kāinga ko…

Editorials
COVID-19 PANDEMIC IS FAR FROM OVER


The COVID-19 pandemic has hit every corner…

Government
Fakamamahi mo e maumau he ngaluopé mo’ua $30,000 pe ngāue pōpula…

Kuo fakahu atu he pule’angá ha Lao ki he Fale Alea ‘o Tongá…

International
FEPOTALANOA’AKI ‘A MODI MO BIDEN KE TOE FAKALAKALAKAANGE HONA…

NEW DELHI (Reuters) – Na’e fepotalanoa’aki telefoni ‘a…