Fakamanatu ‘aki ‘e Konileti ha tā tatau ikuna fakahisitōlia ‘a Tonga he Kangaroos

Posted: 14-Apr-2020 09:58 PM

Sports

Kuo faka’ilonga’i makehe ‘e he senitā ‘a e Kau To’á, Konrad Hurrell ‘a e faka’osinga ‘o e ta’u 2019 ‘aki ha’ane tohi tongi ki hono sinó ‘a e ‘aho fakangalongata’a ki he Tonga kotoa ‘a hono lali’i ai ‘e he Kau to’á ‘a e hau ‘a māmani ‘i he liikí ka ko e Kangaroos ‘a ‘Aositelēliá ‘i he ‘aho 2 ‘o Nōvema 2019 ‘i he Eden Park ‘aki e kai ko e 16-12.

‘Oku tautefito pē kia Hurrell ‘a ‘ene fiefiá he na’e kaunga lahi ki he ikuna kāfakafa ko ení pea na’á ne fakahaa’i ‘ene tā tatau’i ‘a e ‘aho mahu’ingá ni ki hono ālangá ke hoko ko ha maka fakamanatu ia kiate ia pea mo hano hako he kaha’ú ‘a e mōmeniti fakafiefia taha kiate iá talu ange ‘ene va’inga he sipotí ni.

‘Oku kei tu’u ‘aki foki ‘a hono lali’i kotoa ‘e Tonga ‘a e ngaahi timi lalahi ‘i māmaní ‘a ia ko Kiwis ‘i he ipu ‘a māmani ‘o e 2017 pea ko Pilitānia mo ‘Aositelēlia ‘i he uike hokohoko pē ‘e 2.

Na’e faka’ali’ali mai ‘e Hurrell ‘ene tā tataú ‘i he’ene peesi twitter ‘a ia ‘oku hā ai ‘a e ngaahi lea ko ení. “"TNG XIII VS AUS 16-12 02.11.19."

Na’e fakahā foki ‘e Hurrell ki mu’a, ‘I he’ene tupu hake ‘i Tongá ‘oku ‘ikai ke ne ma’u ha me’a, ka ko e hounga’ia pē. Ko e me’a ia ‘oku ma’u hono kakaí pea ko e ‘uhinga ia ‘oku nau va’inga mālohi aí, ki honau fonuá mo honau fāmilí.

Na’á ne pehē ko e ‘ofa kuo fai he kakaí ki he timí he’ikai ngalo ia, pea ko e ‘uhinga ia kuo a’u ai ‘a Tonga ki he tu’unga ‘oku ‘i ai he ‘ahó ni, he na’e ngāue mālohi e tokotaha kotoa ke ma’u e ikuna ko ení ma’ae kakaí.

Views 272

Press Releases
International Webinar by Asian and African Media Diagnosed COVID-19…


On February 13, 2021, an international webinar on “Voice of Peace:…

International
Fakalelei lahi ‘a Fisi ‘e fakahoko makatu’unga mei he Saikolone…

RNZ- FIJI Kuo kamata ‘a e fakamaau mo e fakalelei ‘a e kāinga ko…

Editorials
COVID-19 PANDEMIC IS FAR FROM OVER


The COVID-19 pandemic has hit every corner…

Government
Fakamamahi mo e maumau he ngaluopé mo’ua $30,000 pe ngāue pōpula…

Kuo fakahu atu he pule’angá ha Lao ki he Fale Alea ‘o Tongá…

International
FEPOTALANOA’AKI ‘A MODI MO BIDEN KE TOE FAKALAKALAKAANGE HONA…

NEW DELHI (Reuters) – Na’e fepotalanoa’aki telefoni ‘a…