Tufa atu tokoni Toni Finau ki he fānau ako ‘i Utah

Posted: 15-Apr-2020 12:26 AM

Sports

Ko e taimi momoko mo sinou eni ‘i he vahefonua Utah ‘i ‘Ameliká, pea kuo laka hake ‘i he fānau ako ‘e toko 5,000 kuo ta’imālie ‘i he tokoni ‘a e sitā Tonga ko Toni Fīnau ‘i he mala’e ‘o e tāpulú ‘aki ‘ene foaki atu fakafou ‘i he’ene polokalama tokoni ko e Toni Finau Foundation na’e fokotu’u talu mei he 2015.
Ko e tokoni ko ení na’e kau ki ai ‘a e vala māfana, kofu nima mo e kote ma’ae fānaú kenau māfana lolotonga fa’ahi ta’u momoko taha eni ‘i he vahefonuá ‘o ‘ikai hangē ko ia ‘oku hoko ‘i Tongá ko e taimi māfana mo vela taha ia ‘o e ‘eá.
Ko e ta’u fakakoloa ‘aupito ‘a e 2019 kia Tony ‘i he tāpulú pea ko e tumutumú ko ‘ene kaunga ki hono ikuna ‘e timi ‘a ‘Ameliká ‘a e pale mahu’inga Presidents Cup ‘i he fe’auhi na’e fakahoko ‘i Melipoane ‘Aositelēlia ‘i he ‘aho 12 – 15 ‘o Tīsemá. Na’e fili hangatonu pē foki ‘e he senialé ka ko e kapiteni ‘a e timi tāpulu ‘a ‘Ameliká, Tiger Woods ‘a Tony Finau ki he timi ke veipā ki he ipu ‘a e Palesitení.
Ko e ta’u 30 eni ‘o Tony pea kuo ne ‘osi fokotu’u hono hingoá ki he sipoti tāpulú ‘i he’ene fuofua ikuna ‘ene fe’auhi PGA Tour Title ‘i he fe’auhi Puerto Rico Open ‘i he 2016. Pea ‘oku kei tu’u pē ‘ene taumu’á ke ne toe ikuna ha fe’auhi lahi pehé ni ‘i he ta’u 2020 pea mo ‘ene fakalakalaka atu ke hoko ko e taha ‘o e kau mo’unga’i tangata tu’ukimu’a taha ‘i māmani ‘i he sipoti tāpulú.

 

Views 399

Press Releases
International Webinar by Asian and African Media Diagnosed COVID-19…


On February 13, 2021, an international webinar on “Voice of Peace:…

International
Fakalelei lahi ‘a Fisi ‘e fakahoko makatu’unga mei he Saikolone…

RNZ- FIJI Kuo kamata ‘a e fakamaau mo e fakalelei ‘a e kāinga ko…

Editorials
COVID-19 PANDEMIC IS FAR FROM OVER


The COVID-19 pandemic has hit every corner…

Government
Fakamamahi mo e maumau he ngaluopé mo’ua $30,000 pe ngāue pōpula…

Kuo fakahu atu he pule’angá ha Lao ki he Fale Alea ‘o Tongá…

International
FEPOTALANOA’AKI ‘A MODI MO BIDEN KE TOE FAKALAKALAKAANGE HONA…

NEW DELHI (Reuters) – Na’e fepotalanoa’aki telefoni ‘a…